Prečo máme byť hrdí na Slovensko?

  Foto: YouTube

Odpoveď je v projekte „Kultúrne dedičstvo“, v ktorom renomovaní dokumentaristi tvoria krátke filmy o rekonštrukciách národných pamiatok z fondov EHP. Filmová spoločnosť MIRAFILM zrealizuje nakrútenie 21 dokumentárnych filmov, a zároveň v spolupráci nórskych a slovenských fotografov aj fotografovanie týchto historických pamiatok. Vznikne tak kolekcia 21 krátkych dokumentárnych filmov a séria 120 fotografií a jeden súhrnný 26 minútový film, ktoré budú slúžiť na propagáciu historických skvostov Slovenska.


Od roku 1994 Nórsko, Island a Lichtenštajnsko spoločne podporujú obnovu a zachovanie kultúrneho a historického dedičstva na Slovensku prostredníctvom fondov EHP a Nórskeho fondu. Spoločnosť MIRAFILM s.r.o. chce filmami a fotografiami ukázať,  aká cenná je táto pomoc pri ochrane nášho kultúrneho dedičstva. Dvadsaťjeden dokumentárnych filmov zaznamená zmeny, ktoré sa udejú na dvadsaťjeden podporených pamiatkach. Ide o tak významné pamiatky, ako obnova horného hradu Devín, Kláštora v Hronskom Beňadiku,  Židovského suburbia v Bardejove, premena Nitrianskeho hradu na turisticky atraktívne miesto s množstvom služieb, ale aj budova Štátneho divadla v Košiciach, Piszstoryho palác v Bratislave a ďalšie. Postupnou rekonštrukciou vzácnych pamiatok na celom Slovensku zvýšime atraktivitu Slovenska pre návštevníkov zo zahraničia. Pre nás všetkých je to možnosť znova si uvedomiť históriu našej krajiny a byť na ňu patrične hrdí.

 

Časový harmonogram a výstavy v Nórsku

Projekt s názvom „KULTÚRNE DIDIČSTVO“ z EHP grantov je naplánovaný od júna 2016 do marca 2017. Prezentáciu dokumentárnych filmov a umeleckých fotografií je ponúknutá aj RTVS a zároveň všetkým kultúrnym pamiatkam, na ktorých sa bude projekt realizovať.

V súčasnosti  tvorcovia filmov aj fotografií cestujú po Slovensku, vynikajúci režiséri obhliadajú a nakrúcajú prvé zábery a fotografi vyberajú najkrajšie miesta a časy na fotografovanie. Všetky filmy budú hotové do konca roka a prvá časť fotografií poputuje už v októbri do Nórska. Súčasťou fotografického tímu sú aj dve fotografky z Nórska, ktoré koncom júla navštívili Bratislavu a hrad Devín, Pisztoryho palác, ale aj Vodný mlyn v Dunajskom Klátove. Vzájomné zdieľanie tvorivých skúseností medzinárodného tímu umelcov je krásnym benefitom tohto bilaterálneho projektu.

Filmy budú šíriť všetci správcovia historických objektov, ponúkneme ich ambasádam na Slovensku. Na jeseň budeme prezentovať výstavu v Nórsku, na Oslo Fotokunstskole Ltd. a Americkej college v Mosse, čo sú partneri projektu v Nórsku. Okrem toho v spolupráci s veľvyslancom v Nórsku F. Kašickým  pri príležitosti slovenského predsedníctva v EÚ sa uskutoční výstava fotografií za prítomnosti všetkých veľvyslancov v Nórsku. Vyvrcholením bude  koncert  Petra Breinera, klavírneho virtuóza a svetovo uznávaného hudobného skladateľa. Pán veľvyslanec Kašický navrhol rozšíriť prezentáciu v novembri aj v Reykiaviku a následne aj v niektorých mestách v Nórsku ako je napr. Bergen, Drobak, Geilo, Kirkenes.

 

 

Názov filmuRežisér filmuCELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKYGRANTNáplň projektu rekonštrukcie historického objektu z Grantu EHP
Bardejovské suburbiumKováčik Peter649 703 €Záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. Víziou projektu je navrátiť život do Starej synagógy v podobe multifunkčného priestoru, ktorý v spolupráci s občianskym združením Vita in Suburbium ožije prednáškami, koncertmi, divadlom a čítaním poézie. Hlavný priestor bude slúžiť aj ako výstavná sieň v ktorej budú prezentované maľby a drobná sochárska tvorba nielen miestnych výtvarníkov. V časti ženskej empory (galérie) bude vytvorený priestor na výstavu judaík prezentujúcich už neexistujúcu Bardejovskú židovskú komunitu a pripomínajúcu násilné transporty z obdobia Druhej svetovej vojny.
Kunsthalle Žilina v SynagógeBaláž Michal523 743 €Profesionálna reštaurátorská a umelecko-remeselná obnovu vonkajšej fasády synagógy a vnútorných omietok a povrchov
Rosenfeldov palác v ŽilineDušan Bustin590 923 €Stavebné a reštaurátorské práce v interiéri 1. nadz. podlažia (pravé a ľavé krídlo) a 1. podz. podlažia a rekonštrukciu areálu paláca .  To zahŕňa asanácie v zadnom dvore paláca, zreštaurovanie pamiatkovo chráneného oplotenie od ulice, zrealizovanie oplotenia zadného dvora, spevnených plôch, sadových úprav (trávnaté plochy). V rámci prác v interiéri sú kľúčové reštaurátorské práce, ktoré prispievajú k ochrane, obnove a prezentácii hodnôt kultúrnej pamiatky (metódy konzervácie, rekonštr. a modernizácie). Odstránia sa nevhodné zásahy, pôdorys, hmota a štruktúra objektu sa zachová, výnimočne zachovalé dvere a okná budú prednostne umelecko-remeselne obnovené, obnoví sa štuková výzdoba exteriéru i interiéru, historické svietidlá, výnimočné oplotenie.
Pisztoryho palácPalonder Fero566 406 €V rámci projektu sa predpokladá vykonanie stavebných prác na obnovu fasád a strechy paláca: zastrešenie novou keramickou krytinou (bobrovkou), opravy a omietnutie čelnej a dvorovej fasády a sanácia a obnova súvisiacich častí a architektonických prvkov zastrešenia a fasád.
Štátne divadlo KošiceDavidov Dušan500 000 €Obnova národnej kultúrnej pamiatky - historickej budovy ŠDKE: Oprava strechy bude realizovaná v nutnom rozsahu; Výmena okien a obnova vonkajších dverí;  Oprava vonkajšej fasády. Podpora turizmu.
Hrad Modrý KameňMinárikova Jana511 125 €Obnovou Múzeum získa kultúrne hodnotné, zdravé prostredie pre širokú škálu kultúrnych aktivít cieľových skupín v zachránenej časti pamiatkového objektu:
- obnovená bude historicky najvýznamnejšia a najstaršia časť kaštieľa - stĺpová sieň východného krídla, ktorá je v súčasnosti výrazne znehodnotená nevhodnými stavebnými prvkami realizovanými v 20. st.
- pod dohľadom reštaurátora sa umelecko-remeselne obnovia historické omietky, okná a dvere,
- vybudované bude vykurovanie objektu, čo umožní výrazné skvalitnenie služieb, keďže táto časť objektu je v súčasnosti nevykurovaná,
- vybuduje sa bezbariérový vstup do objektu, aby mohli výsledky projektu rovnako užívať všetky cieľové skupiny,
Obnova 1. podlažia východného krídla kaštieľa je prvou etapou rozsiahlej plánovanej rekonštrukcie celého objektu Hradu Modrý Kameň. Výsledkom 1. etapy bude samostatne funkčný, skolaudovateľný celok a jej realizácia výrazne prispeje k technickému zhodnoteniu NKP a jej sprístupneniu verejnosti.
Nitriansky hradMinárikova Jana697 814 €1. Obnova a rekonštrukcia hradnej pivnice a jej následné sprístupnenie verejnosti.
2. Sprístupnenie veže hradu - terasy - kamennej balustrády, nachádzajúcej sa na veži katedrály sv. Emerána, ktorá je v súčasnosti neprístupná. Práce budú zahŕňať najmä reštaurátorske práce.
3. Súčasťou projektu je aj obnova prístupového chodníka a jeho prebudovanie na náučný chodník s inštalovanými informačnými tabuľami vysvetľujúci niektoré historické udalosti hradu a podhradia a zobrazujúci faunu a flóru v okolí hradu.
4. Objekt služieb turistov tvorí najväčšiu časť projektu. Zámer zahŕňa vytvorenie oddychového priestoru v mieste stretnutia pôvodných a nových prechádzkových trás pod hradbami horného hradu a vytvorenie objektu spájajúcého funkcie zázemia pre turistov navštevujúcich hrad.
5. Opravou v rámci projektu prejdú aj hradné múry v hradnom areály, ktoré sú v nevyhovujúcom, opadávajúcom stave. Múry budú očistené od zvyšného cementu, vyškárované špeciálnym tmelom, ktorý zastabilizuje rozrúšanie muriva. V rámci tejto aktivity sa zastabilizuje koruna hradieb, ktorá je značne poškodená a opravia sa turistické chodníky vedúce po hradnom múre, ktoré sú z dôvodu ich nevyhovujúceho stavu v súčasnosti neprístupné.
Hrad ĽupčaDavidov Dušan478 278 €Projekt Obnova horného nádvoria vyrieši závažný problém jeho odvodnenia. Ide o výmenu morálne, ale aj technicky zastaralého odvodnenia horného nádvoria Hradu Ľupča, čím sa značne zredukuje priesak vody zo zrážok, ktorá spolu s vodou z okolitých striech vsakuje do podložia a postupne znehodnocuje nižšie podlažia, základové murivá a suterény hradu.  Skladba nových vrstiev s hydroizolačnou fóliou a položenie kamennej dlažby je zárukou dlhodobého ochránenia historických stavebných konštrukcií pre ďalším znehodnocovaním. Opravou tohto kľúčového problému nádvoria sa pomôže zamedziť vzniku vážnych statických porúch.
Cieľom pamiatkovej obnovy a reštaurovania omietkových vrstiev murív  je odborným spôsobom ochrániť pôvodné murivá a ich omietky a prinavrátiť hornému nádvoriu pôvodný historický výraz bez negatívnych zásahov do stavebnej podstaty historickej pamiatky. Reštaurovanie fasád okolo nádvoria je potrebné zrealizovať súčasne s obnovou nádvoria, pretože po položení kamennej dlažby (a prípadnom neskoršom reštaurovaní fasád) by došlo k nenávratnému poškodeniu kameňa stavebnými materiálmi – maltou a štukou a farbami používanými pri reštaurátorských prácach. Ďalšia pamiatková obnova jednotlivých miestností hradu bude jednoduchšia po odstránení príčin zavĺhania, pričom k poškodeniu novej kamennej dlažby už nedôjde. Reštaurovaním dosiahneme prinavrátenie autentickej historickej podoby, pretože na nádvorí je veľa sekundárnych zásahov, ktoré tam boli vybudované v priebehu dvadsiateho storočia. Bude taktiež vybudovaný suchovod na horné nádvorie (suché potrubie na požiarnu vodu vedúce z dolného nádvoria), čím sa významne zlepšia protipožiarne opatrenia tejto historicky cennej pamiatky.
Holíčsky zámokPalonder Fero640 039 €Pri zhrnutí obnovy juhovýchodného bastiónu bude rekonštrukcia pozostávať zo štyroch na seba nadväzujúcich stavebných etáp v rámci projektu :
1. Statické zaistenie stien opevnenia -1 etapa /vytvorenie priťažovacej lavice -terénneho násypu okolo opornej steny opevnenia/
2. Statické zaistenie stien opevnenia - 2 etapa / rozobratie zrútených stien a poklesnutých častí oporných stien /
3. Archeologicko-historický výskum / skúmanie terénu pomocou sond,získanie informácií o slohových úpravách bastiónu/
4. parkové úpravy a výsadba stromoradia v bastióne / výsadba realizovaná podľa veduty z roku 1801/ a vytvorenie podmienok pre výstavnú expozíciu
Hrad DevínPalonder Fero339 770 €Cieľom projektu je sprístupniť verejnosti hornú časť hradu Devín s expozíciou v jaskynných priestoroch, ktoré sú uzavreté od roku 2008. Uzavretie horného hradu bolo spôsobené vznikom trhliny v hradbovom múre nad kamenným prístupovým schodiskom. Zámerom predkladaného projektu sú stavebné práce na strednej a hornej terase a obnovenie expozície v jaskynných priestoroch hradu Devín. Na strednej terase je potrebné nadmurovať (a tým aj ochrániť) odkryté architektúry do požadovanej výšky podľa projektovej dokumentácie (PD), dosypať terén terasy podľa PD, čím vznikne pochôdzna plocha s vydláždeným chodníkom. Medzi strednou terasou a dolnou časťou hornej terasy bude osadené kovové konzolové schodisko podľa PD. Dolná časť hornej terasy bude taktiež dosypaná do požadovanej výšky a vydláždená. Medzi dolnou a hornou časťou hornej terasy bude osadené nové schodisko. Na najvyššej terase horného hradu nad cisternou bude osadené nové zábradlie a madlá podľa PD.
Budatínsky hradKováčik Peter443 717 €Budú sa realizovať nasledovné stavebné aktivity: stavebné úpravy vstupných priestorov vrátane osadenia nových exteriérových a interiérových dverí - replík podľa zachovaných originálov, vybudovanie bezbariérového vstupu do kaplnky, položenie novej dlažby z prírodného kameňa na prízemí aj poschodí, vytvorenie novej prezentačnej miestnosti s presklenými stenami, obnova kaplnky, reštaurovanie pôvodných výmalieb kaplnky v barokovo - klasicistickom slohu vrátane doplnenia výmaľby na celej ploche kaplnky, pod emporou a tiež na empore, kde sa zrealizuje nová drevená podlaha a vymení sa presklená stena. Na poschodí bude vytvorená voľne prístupná exteriérová miestnosť a tiež miestnosť pred emporou s drevenou podlahou, ktorá bude slúžiť na účely výstav a iných komunitných aktivít. Pôvodné točité schodisko bude zrepasované. Na celom objekte sa vymenia okná, urobia sa nové rozvody el. energie a vykurovania a tiež vzduchotechnika do vybraných častí objektu. Inštaluje sa nový zabezpečovací systém vrátane kamier vyvedený na vrátnicu a systém protipožiarnej ochrany. Zrealizuje sa tiež výmena strešnej krytiny za škridlovú krytinu a osadia sa nové dažďové žľaby a zvody. Dažďové vody budú odvedené do dažďovej kanalizácie.  Zrealizuje sa umelecko - remeselná obnova vonkajších omietok.
Kaštieľ v SerediPalonder Fero512 817 €Predmetom súčasného projektu sú stavebné úpravy časti kaštieľa (Zrekonštruované budú vybrané výplne okien a dverí a strecha riešených časti objektu. Prijímateľ bude po schválení projektu riešiť interiérové a exteriérové stavebné práce na objekte za účelom jeho sprístupnenia verejnosti, nakoľko riešená časť je v narušenom stave) a revitalizácia priľahlého parku.
Štiavnické BaneKováčik Peter287 343 €Našim hlavným cieľom je zastaviť postupnú devastáciu objektu, zrekonštruovať baštu a na základe dochovaných dobových záberov postaviť na jej základoch novú prístavbu. Súčasťou zámeru je aj vykonávanie priebežného archeologického výskumu, ktorý má zmapovať priestor pôvodnej historickej prístavby. V bašte i prístavbe bude zriadená nová elektroinštalácia s el. prípojkou. Všetky historické vnútorné a vonkajšie omietky budú vykonané umelecko-remeselným spôsobom.  Nové okná prístavby budú zabezpečené historickými replikami kovaných mreží. Drevené dvere do prístavby i bašty budú taktiež zrealizované ako historické repliky s kovaným plátovaním.
Hradisko MolpírPalonder Fero290 217 €Cieľom projektu na revitalizáciu hradiska je predovšetkým vzbudiť záujem širokej verejnosti o túto národnú kultúrnu pamiatku a zvýšiť jej návštevnosť. Obnova valu, realizácia kamenného chodníka; Obslužná komunikácia a odstavné plochy k hradisku Molpír; Revitalizácia zelene; Dobové obydlia
Považský hradBustin Dušan457 184 €sanácia skalného brala; archeologický prieskum; odkrytie a zakotvenie týchto častí; bezpečnostné opatrenia; zakonzervovanie a domurovanie časti hradný palác; inštálacia prvkov náučného chodníka
Kláštor Benediktínov v Hronskom BeňadikuPalonder Fero508 690 €revitalizácia 1.NP sýpky s bašou, rekonštrukcia krovu a strechy, obnova výplní otvorov. Rekonštrukciou vzniknú okrem iného aj priestory na konanie rôznych kultúrno-spoločenských aktivitít. Ďalším významným výstupom projektu bude vybudovanie sociálnych zariadení pre návštevníkov novozrekonštruovanej sýpky a bašty,
Karpatské drevené cerkviDavidov Dušan266 228 €Projekt rieši obnovu celkom 5 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (4 drevené chrámy, 1 židovský cintorín), ďalej projekt rieši obnovu 10 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
Dóm sv. Alžbety v KošiciachDavidov Dušan441 764 €Cieľom zamýšľanej osobitnej obnovy časti interiéru „Matejovej“ veže, je predovšetkým zachovanie a obnova jej umelecko-historickej, architektonickej a výtvarnej hodnoty, sanovanie jej fyzickej existencie a rehabilitácia jej pôvodných dochovaných výrazových kvalít, s ohľadom na ďalšie využívanie objektu pre liturgické a cirkevné účely.Zároveň s obnovou interiéru bude prebiehať i obnova a reštaurovanie vybraných prvkov mobiláru, situovaných v bočných lodiach kostola. V severnej bočnej lodi by to bol oltár Troch kráľov, na severovýchode zas oltár sv. Štefana a oltár sv. Jozefa
Dominikánsky kostol KošiceDavidov Dušan391 649 €Reštaurovanie západného polygonálneho uzáveru svätyne;  reštaurovanie južnej fasády lode kostola; reštaurovanie východnej fasády kostola
Kostol Sv.A.Paduánskeho v KošiciachDavidov Dušan651 970 €Sanácia narušenej statiky JV časti nosnej konštrukcie a teda stabilizovanie základov a sanácia vzniknutých trhlín na fasáde; realizácia reštaurátorských prác na veži kostola;
Vodný mlyn Dun.KlátovPirohová Jana280 479 €Rekonštrukcia vlastného objektu mlynice; rekonštrukcia vodného kolesa, prevodovej sústavy, dolnej transmisie; spevnenie brehov mlynského náhonu; prístupová komunikácia; prípojka NN a vonkajšie osvetlenie; vnútorné vybavenie objektu
Kultúrne dedičstvo  - FILM O PROJEKTELena KušnierikováPočas celého trvania projektu sa bude nakrúcať 26 minútový dokumentárny film, ktorý zmapuje priebeh nakrúcania krátkych filmov a prípravy fotografií z pamiatok. Zaznamená filmárov, štáby, fotografov aj členov celého tímu projektu vrátane nórskych hostí a eventov súvisiacich s projektom.
Čítajte viac o téme: Kultúrne pamiatky
Zdieľať na facebooku