Filiálna terapia - kurz rodičovských zručností zameraný na zlepšenie vzťahu

Filiálna terapia vám môže pomôcť pri zlepšení vzťahu s dieťaťom.
Filiálna terapia vám môže pomôcť pri zlepšení vzťahu s dieťaťom. / Foto: Bigstock

Autorka je špeciálna pedagogička. Venuje sa starostlivosti o deti s varovnými signálmi na poruchy učenia sa a pozornosti a ich príprave na školu. Je autorkou konceptu CentrumDys.

 

Nedávno som pre vás pripravila článok o terapii hrou zameranej na dieťa. Dnes na túto tému nadviažem a opíšem vám filiálnu terapiu. Upozorňujem vopred, že článok bude zaujatý. Moja rodina patrí k jej veľkým fanúšikom. Miluje ju môj manžel, ktorý kurz filiálnej terapie absolvoval v čase, keď sa jeho vzťah s dcérkou komplikoval. Terapiu milujú moje deti, ktoré si s nami užívajú svoju špeciálnu hrovú polhodinku. Milujem ju ja, pretože si ju užívam so svojimi deťmi a teším sa, že môžem sprevádzať rodičov počas rodičovských kurzov.

 

Filiálna terapia

Filiálna terapia je termín, s ktorým sa na Slovensku i vo svete môžete stretnúť v rôznych významoch. Termín filiálna terapia, tak ako ho budem používať v tomto článku, je opisom kurzu rodičovských zručností, ktorý v osemdesiatych rokoch upravil Garry Landreth. Na Slovensku ho nájdete pod názvom Filiálna terapia alebo Kurz rodičovských zručností. Pôvodný americký názov je Child Parent Relationship Therapy. Kurz je ovplyvnený terapiou hrou zameranou na dieťa.

 

Garry Landreth vytvoril model filiálnej terapie pre rodičov v desiatich stretnutiach. Pôvodný model pochádzajúci od Bernarda a Louise Guerney zo šesťdesiatych rokov trval 12 mesiacov. Desať týždňový model sa stal prístupnejším. Garry Landreth zaň dostal ocenenie Best Practices in Parent/Family Education Award.

 

Rodičia sa na kurze učia rodičovským zručnostiam, ktoré využívajú pri výchove v každodenných situáciách. Pre mňa je tento kurz jedinečný tým, že viac ako na nácvik zručností sa zameriava na obnovenie vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Život ukazuje, že vzťah medzi rodičmi a deťmi  môže byť narušený z rôznych dôvodov (napr. časté hádky, ťažké životné okolnosti). Rodičia sa na stretnutiach učia realizovať špeciálne hrové polhodinky.

 

Čo sa deje počas hry s rodičom?

Špeciálne hrové polhodinky sú jasne štrukturované, pričom rodičia pri nich využívajú súpravu vybraných hračiek a učia sa využívať terapeutický potenciál hry. Učia sa byť vnímavými a citlivými k emocionálnym potrebám svojich detí. Už len skutočnosť, že rodič sa raz týždenne hrá so svojim dieťaťom, prináša  pozitívne zmeny v rodine.

 

Hrové stretnutia si rodičia nahrávajú a na stretnutiach sa pracuje so záznamom ich stretnutia. Nahrávanie často rodičom spôsobuje stres. Po jeho prekonaní ale rodičia oceňujú možnosť získať priamu spätnú väzbu. Získavajú ocenenie nie len od lektora/lektorky, ale aj od ostatných rodičov v skupine. Ja osobne mám veľmi rada podpornú atmosféru na stretnutiach. Rodičia si navzájom vymieňajú skúsenosti a zisťujú, že každá rodina prežíva často podobné situácie. Andrea, mama dvoch synov, to zhrnula takto: "Bolo úžasné, že sme sa stretli viaceré mamy s viacerými príbehmi. Videla som rôzne deti ako rôzne reagujú na rovnaké vety."

 

Podľa Sue Bratton (2018), ktorá je spolutvorkyňou manuálu k tomuto kurzu, sa rodičia dokážu naučiť nevyhnutné terapeutické zručnosti, aby dokázali efektívne vykonávať terapiu. Využíva prirodzené puto medzi rodičom a dieťaťom na základe predpokladu, že rodič má pre dieťa väčší emocionálny význam ako terapeut/terapeutka. Zároveň rodič má väčší potenciál dlhodobo pozitívne ovplyvňovať dieťa v porovnaní s terapeutom/terapeutkou.

 

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený rodičom detí vo veku od 3 – 12 rokov. Často ho vyhľadávajú rodičia, ktorí majú pocit, že sa im výchova dieťaťa vymyká kontrole. Podobne ako pri terapii hrou aj tu môžu benefit získať rodiny s deťmi, kde sa objavujú emočné problémy a problémy v správaní dieťaťa. Kurz filiálnej terapie je vhodný pri vzťahových problémoch v rodine. Ako taký sa s obľubou využíva v rodinách, ktoré majú deti v náhradnej starostlivosti (adopcia, pestúnstvo a pod.) Je vhodný aj ako nástroj na prekonanie ťažších období napr. v čase adaptácie na škôlku/školu, po náročných pobytoch v nemocnici, po zmene bydliska, po negatívnych zážitkoch, po či počas rozvodu rodičov a podobne. Tento kurz je vhodný aj ako prevenčný nástroj. Stále častejšie ho vyhľadávajú rodičia, ktorí nepociťujú vážne ťažkosti vo výchove detí.

 

Čo od kurzu filiálnej terapie možno očakávať?

Posledné stretnutie býva stretnutím, kedy sa obzeráme späť. Rodičia spomínajú na svoje očakávania, s ktorými vstupovali do kurzu. Pre mňa ako pozorovateľku a tú, ktorá kurz vedie, je to silne emočné. Rodičia na začiatku pomenúvajú konkrétny problém, ktorý ich trápi napr. časté výbuchy hnevu, nerešpektovanie autority, súrodeneckú žiarlivosť či prehnaný strach a úzkosť. Očakávajú nástroje, vďaka ktorým dokážu ovplyvňovať správanie dieťaťa. Tými nástrojmi sú väčšinou zručnosti. Počas kurzu sa na každom stretnutí venujeme jednej zo zručností. Učíme sa napríklad pomenovávať emócie, zadávať hranice pri nevhodnom správaní, povzbudzovať dieťa či oceňovať ho. Avšak nie sú to len zručnosti, ktoré rodičia po kurze oceňujú najviac.

 

Mám pocit akoby tých 10 týždňov bolo dobrodružnou cestou. Na jej konci sa zmenili všetci. Nie len deti, ale aj rodičia. Miroslava, matka dvoch dcér, to pomenovala takto: "Myslela som si, že to bude jednoduchšie. Absolvovala som už iný kurz rodičovských zručností a tak som myslela, že veľa vecí už viem. Tu som si však uvedomila mnoho. Zmenil sa môj pohľad a cítim, že deti vychovávam inak."

 

Ja si na tomto kurze najviac cením, že sa zameriava viac na vzťah ako na nácvik zručností. Pre mňa osobne je úžasné sledovať ako sa rodičia počas hrových polhodiniek menia svoj pohľad na deti.  To je podľa mňa tá esencia, ktorá zlepšuje vzťahy v rodinách. Renáta, matka 8 ročného syna, túto zmenu opísala takto: "Počas kurzu som sa začala sústrediť viac na to dobré, čo spolu so synom máme. Predtým som veľa syna vnímala cez jeho problémy v škole a cez problémy v správaní. Keď som s tým prestala, syn pocítil zmenu. Prestal si hovoriť, "to nedokážem", prestal sa nám vyhrážať. Stal sa pokojnejším."

 

Kurzy filiálnej terapie na Slovensku

Landrethovský 10-týždňový model priniesla na Slovensko Mgr. Zuzana Tatárová, predsedníčka Inštitútu terapie hrou. Pod jeho vedením študovala na dieťa zameranú terapiu hrou a filiálnu terapiu v Texase. Inštitút terapie hrou zastrešuje vzdelávanie odborníkov a odborníčok vo filiálnej terapii. Jednou z podmienok je mať absolvovaný kurz terapie hrou. Preto lektormi a lektorkami na kurzoch filiálnej terapie sú hroví terapeuti a hrové terapeutky. Kurzy sú zostavené väčšinou z 10 stretnutí, ale lektori a lektorky si kurzy môžu upraviť podľa svojich potrieb a podľa potrieb záujemcov. Môžete sa stretnúť aj s individuálnou či párovou formou kurzu.

 


Zdroje:
Bratton, S. (2018). terapia vzťahu rodiča a dieťaťa (CPRT): Model filiálnej terapie v desiatich stretnutiach. Workshop: Liečenie následkov traumy: Integratívny prístup kombinujúci terapiu hrou a rodinnú terapiu.
Gaššová,Z. 2012. Pomáhajúce a brániace prvky vo filiálnej terapii očami rodičov a terapeutov: diplomová práca. Brno. Masarykova Univerzita. 119S
Tatárová, Z. CPRT (Child Parent Relationship Therapy) = Filiálna terapia. Bratislava: PTI – Inštitút terapie hrou. Sylaby výcviku vo Filiálnej terapii. Nepublikované.
Zdieľať na facebooku