Zápis do prvého ročníka základnej školy sa blíži

  Foto: Bigstock

Zápis do prvých ročníkov prebehne na základných školách už o chvíľu. Rodičia by sa mali preto pripraviť na dôsledný výber školy, kam svoje dieťa zapísať a zároveň zistiť všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú.

 

Povinnosti rodičov

Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt ( ďalej len spádová škola ) alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Nie je preto rozhodujúce, či máte záujem o súkromnú školu alebo s nejakou špecializáciou v inom obvode a tam dieťa prihlásite i následne umiestnite. Dôležité je, dostaviť sa v stanovenom dátume k riadnemu zápisu na vami vybranú základnú školu.

 

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

 

Zákon dnes umožňuje i individuálne (domáce) vzdelávanie dieťaťa. Takouto formou však môžu rodičia vzdelávať len v prípade, ak majú patričné kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Ak nie, sú povinní zabezpečiť osobu s takýmto vzdelaním.

 

Termíny zápisu do školy

Zákon ukladá, že zápisy na základných školách prebiehajú v období od 15. do 30. apríla 2020. Všetky ostatné skutočnosti ako presný termín, miesto a pod. určí každý riaditeľ školy individuálne. Začnite si preto kontrolovať webové stránky škôl, o ktoré sa zaujímate, aby ste termín nepremeškali. V čase pandémie sa budú zápisy uskutočňovať bez prítomnosti detí a tam, kde je to možné, budú elektornickou formou.

 

Stále nie ste rozhodnutí kam do školy?

Žiak je povinný si plniť povinnú školskú dochádzku v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa a so súhlasom riaditeľa školy, môže však žiak plniť povinnú školskú dochádzku aj v základnej škole mimo svojho školského obvodu, teda mimo svojho trvalého bydliska. Rodič teda môže svoje dieťaťa zapísať aj na niekoľko škôl a po zápise sa rozhodnúť pre jednu z nich. Školský zákon 245/2008 Z.z. rodičom nezakazuje zapísať dieťa do viacerých škôl. Ukladá rodičom iba povinnosť dieťa zapísať. Spádová škola je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.

 

V prípade, že ste dieťa zapísali na viac základných škôl a po prijatí viete kam nenastúpite, mali by ste oznámiť týmto školám vaše rozhodnutie. Vaše rozhodnutie o výbere školy môžete zmeniť aj na poslednú chvíľu a vybrať si inú školu. Mali by ste tak však urobiť najneskôr do 31.8.2020. Riaditeľ nespádovej školy vás môže prijať s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy až po uspokojení záujmu zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy a mestskej časti. Po prijatí žiaka mimo vášho obvodu by mal riaditeľ o tejto skutočnosti informovať spádovú školu.

 

Výnimkou v prijímaní žiakov podľa bydliska tvoria školy, ktoré sú určitým spôsobom výberové, prípadne poskytujú špecializovaný program štúdia. Takéto školy majú možnosť urobiť prijímacie pohovory a na základy vlastných kritérií do svojej školy prijať študentov, ktorých si vyberú.

 

 

Zápis do prvého ročníka základnej školy, termínyPriebeh zápisu

Na zápis je štandardne potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Tento rok sa však zápis nezrealizuje za prítomnosti dieťaťa.

 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

■  meno a priezvisko

■  dátum narodenia

■  rodné číslo

■ miesto narodenia

■  národnosť

■ štátne občianstvo

■ trvalé bydlisko dieťaťa

■ v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

 

Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok a výber cuzdieho jazyka.

 

Učitelia zisťujú počas zápisu, ako sú pripravené deti na školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia CPPPaP. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

 

Dôvodom na odklad školskej dochádzky môže byť:

  • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;
  • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
  • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
  • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
  • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
  • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
  • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
  • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
  • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

 

Zoznam základných škôl na Slovensku nájdete TU.

 

Zdroj: Zákon 245/2008 Z.z.

Ďalšie články: Ako vybrať základnú školu pre dieťa zodpovedne

Čítajte viac o téme: Zápis do školy
Zdieľať na facebooku