Učitelia a žiaci môžu vďaka E-testu využívať na overovanie vedomostí desiatky testov

  Ilustračná foto: Bigstock

Učitelia a žiaci môžu vďaka projektu E-test využívať desiatky testov a tisícky úloh v novom elektronickom prostredí e-Test. Systém zjednoduší učiteľom získavanie spätnej väzby o vedomostiach a zručnostiach žiakov, odbremení ich od opravovania písomiek  a žiaci rýchlejšie spoznajú svoju úspešnosť v teste ako pri písomných previerkach vedomostí.


Systém e-Test už dnes obsahuje banku úloh a testov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Úlohy v databáze sú z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka a matematika.
Osobitnú pozornosť NÚCEM venoval tvorbe úloh, zameraných na zisťovanie úrovne gramotnosti žiakov – čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej a štatistickej. V súčasnosti je v e-Teste viac ako 45-tisíc úloh a 72 zostavených testov. Do konca novembra bude sprístupnených 130 testov. Autormi nových úloh sú učitelia z praxe, ktorí ich spracovali podľa zadania garantov a požiadaviek odborníkov.


Denne pribúdajú nové a nové úlohy do elektronickej banky v e-Teste, aby učitelia mohli postupne systém využívať na priebežné testovanie z každého predmetu a v každom ročníku. NÚCEM preto už od júna 2015 organizuje vzdelávanie na učiteľské testovanie v e-Teste, pričom zaškolených bolo už viac než 3 000 pracovníkov škôl. Aktuálne je možné prihlásiť sa ešte na niekoľko voľných termínov školení, ktoré sa do konca októbra uskutočnia v regionálnych kontaktných centrách na Slovensku. Viac informácií poskytuje webstránka etest.sk.


Práve učiteľské testovanie, ktoré priebežne počas školského roku overuje, čo žiaci z určitej oblasti alebo vzdelávacieho celku vedia, je pre pedagógov zmluvných škôl jedným z najočakávanejších prínosov národného projektu. Učiteľské testovanie pedagógovi umožňuje vybrať si v systéme e-Test už hotový test alebo zostaviť vlastný z úloh, ktoré si v e-Teste z daného predmetu vyberie. Umožňuje mu to individuálne učiteľské konto, ktorým sa do elektronického systému prihlási a ktoré nie je viazané na školu, v ktorej pracuje, takže aj po zmene zamestnávateľa môže svoje testy využiť v inej škole.


Testy a úlohy v elektronickej banke NÚCEM-u budú slúžiť na certifikačné testovania (uzamknutá tzv. „NÚCEM banka úloh“), školské testovania (napríklad vstupné, výstupné či polročné testy; úlohy a testy sú v tzv. „Školskej banke úloh“) a učiteľské testovania (organizované priamo školou resp. učiteľom na hodine; úlohy a testy sú v tzv. „Školskej banke úloh“).
Participácia na národnom projekte bola podmienená vysokou odbornosťou autorov. Učitelia sa zúčastnili na sérii školení zameraných na pedagogickú diagnostiku, špecifiká tvorby úloh pre jednotlivé predmety a zostavovanie testov. Dôraz bol kladený aj na vzdelávanie v tvorbe úloh z čitateľskej gramotnosti, práve pre jej nadpredmetové súvislosti.


V marci 2013 spustil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. S cieľom zmodernizovať súčasný spôsob testovania žiakov sa do E-testu zapojili stovky odborníkov a učiteľov zo všetkých regiónov Slovenska. Tí získali možnosť vytvárať úlohy a testy na počítači do užívateľsky priateľského a zároveň elektronického testovacieho bezpečného prostredia.


Zdroj: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
Zdieľať na facebooku