Edukačný projekt zblížil deti z detského domova so seniormi

Deti a seniori na krste kníh
Deti a seniori na krste kníh / Foto: dedpo.sk

Deti z Detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove sa v rámci edukačného projektu stretávali so seniormi zo Zariadenia pre seniorov Náruč s cieľom spoločne tráviť voľný čas, zabávať sa, obohacovať i vzdelávať.


Spojenie seniorov s deťmi z detského domova z Prešova sa pretavilo do edukačného projektu, ktorý bol osožný pre obe strany. Počas desiatich modelových stretnutí, prevažne v Zariadení pre seniorov Náruč, nakoľko mnohí seniori sa ťažko pohybujú a niektorí veľmi zle znášajú zmenu prostredia. Projekt vznikol z iniciatívy Katedry andragogiky Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) v spolupráci s Katedrou pedagogiky, Katedrou psychológie a Katedrou športovej edukológie a humanistiky Fakulty športu PU. „Kooperačný program s edukačným charakterom poskytuje príležitosť k sociálnej opore, k naplneniu základných potrieb človeka a k reintegrácii seniorov do spoločnosti. Ak majú seniori možnosť vychovávať a radiť deťom, ich sebavedomie sa zvyšuje, prináša úsmevy či konverzáciu, “ uviedla Martina Lenhardtová z katedry andragogiky, vedúca projektu, VEGA: Možnosti kooperatívnej edukácie detí a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach, vďaka ktorému došlo k realizácii tejto myšlienky. Projekt je prospešný pre seniorov, ale aj pre deti. Seniori môžu slúžiť deťom ako vzor, môžu ich naučiť riešiť vlastné problémy, vďaka svojim životným skúsenostiam. Na strane druhej, deti si kreujú pozitívne postoje k starším ľuďom, majú kontakt so starobou a naučia sa ju vnímať ako prirodzenú súčasť života. Deti tak vďaka tejto skúsenosti zároveň prichádzajú do kontaktu s ľuďmi so zdravotnými obmedzeniami a naučia sa ich vhodne prijímať. Deti vnesú do života seniorov opäť novú energiu a úplne iné témy, na aké sú so svojimi rovesníkmi v izolovanom prostredí zvyknutí.

Výsledky takmer dvojročného edukačného projektu sú zhrnuté a spracované do dvoch publikácií s názvom „Kooperatívna edukácia detí a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach“ a „Tvorba kooperatívnych edukačných programov v rezidenciálnych zariadeniach“. Ich krst sa konal koncom decembra v Centrálnej študovni Univerzitnej knižnice PU, ktorého súčasťou bolo aj vystúpenie detí z Detského Domova na Požiarnickej ulici a folklórne vystúpenie Nikol Pinterovej. Slávnostného krstu kníh sa zúčastnil aj riaditeľ Zariadenia pre seniorov Náruč Jozef Dobrovič. „Projekt vnímam ako najväčšiu pridanú hodnotu oproti projektom, v ktorých sme boli doteraz zapojení. Na začiatku bola u seniorov obava z nenaplnených očakávaní, ale aj neistota. Avšak každé ďalšie stretnutie uvoľňovalo napätie, poskytovalo nové informácie, zbližovalo a ponúkalo možnosti kooperácie, “ popisoval priebeh stretnutí riaditeľ. Ako bližšie uviedol program neskôr charakterizovala príjemná atmosféra, spoločné plnenie úloh a vzájomné povzbudzovanie. Pri edukácií, či zábave, vládla úplná prirodzenosť, čo seniori a deti jasne dávali najavo aj okoliu.

Spoluprácu pozitívne zhodnotila aj riaditeľka prešovského detského domova Dana Krištofová, ktorá povedala, že najväčším prínosom pre deti by bolo v projekte pokračovať aj naďalej.

 


Zdroj: TASR
Zdieľať na facebooku