Problémy s kariérovým poradenstvom na školách

Kariérový poradca
Kariérový poradca / Foto: Bigstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Čo je kariérne poradenstvo a ako skutočne pomáha pri hľadaní povolania?

 

O dôležitosti kariérového poradenstva na školách už dnes nikto nepochybuje. Súhlasia s tým rodičia, učitelia ako aj samotné deti. Existujú ale tri problémy, ktoré súvisia s jeho aplikáciou v školách: nájsť na to časový priestor, akú podobu by malo mať kariérové poradenstvo tak, aby reflektovalo požiadavky trhu, zamestnávateľov a predovšetkým doby a kto to bude robiť. V tomto poslednom bode sa urobil za posledné roky ohromný posun. Preškolovanie výchovných poradcov alebo vzdelávanie nových odborníkov, ktorí už v školách sú, prípadne sa dostanú je v „plných obrátkach.“

 

Čo to je kariérové poradenstvo?

Najskôr si však ujasnime, čo kariérové poradenstvo je.  Veľmi zjednodušene povedané ide o komplex služieb, ktoré súvisia s pomocou pri hľadaní povolania, školy, uplatnení sa na trhu práce, kariérovým smerovaním. Kariérové poradenstvo sa poskytuje žiakom základných škôl, stredných škôl (hlavne predposledné alebo posledné ročníky škôl) ale aj ľuďom, ktorí už zamestnaní sú a hľadajú odpovede na mnohé otázky, ktoré s ich prácou, či rozvojom súvisia. 

 

Kariérové poradenstvo na školách by malo mať čiastočne rozličný obsah podľa toho, či ide o základnú školu, strednú odbornú školu alebo gymnázium. Takisto je nevyhnutné zobrať do úvahy aj ďalšie špecifiká a to či ide o deti nadané,  deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podobne.

 

Najdôležitejšou myšlienkovou líniou obsahu kariérového poradenstva by však malo byť to, aby sme sa na dieťa, žiaka pozerali komplexne a z pohľadu vývinu osobnosti. Znamená to, chápanie kariéry človeka ako celoživotné vzdelávanie a rozvoj osobnosti. Pritom je nevyhnutné sústrediť sa na:

 • rozvoj zručností človeka, ktoré budeme neustále používať (napr. láska k učeniu, zvedavosť, vytrvalosť, psychická odolnosť, vďačnosť – pretože podporuje medziľudské vzťahy a prácu v kolektíve, optimizmus – nádej, sebaovládanie, záujem a prípadne aj iné)
 • sebapoznávanie – silné, slabé stránky
 • emocionálna inteligencia
 • rozvoj takého myslenia, ktoré bude viesť k tomu, aby dieťa o sebe rozmýšľalo z pohľadu budúcnosti – rozvoja svojho potenciálu a toho, že ono samo je hlavným zdrojom svojho rastu („Sám som strojcom vlastnej budúcnosti“)
 • vnímalo svet ako zdroj inšpirácie

 

Myslím si, že dnes už nestačí zadať len „pár testov“ a oboznámiť dieťa a rodiča s výsledkami, no treba k téme pristúpiť komplexne. Profesijná diagnostika je nevyhnutná súčasť kariérového poradenstva a musí mať svoje miesto v poradenstve, no je to iba jedna časť celkového obrazu.

 

Mýty o kariérovom poradenstve

Existuje pár mýtov, ktoré sa spájajú s kariérovým poradenstvom. Mnoho ľudí si myslí, že kariérové poradenstvo, presnejšie batéria testov a dotazníkov (najčastejšie záujmový dotazník, osobnostný dotazník, prípadne inteligenčný test), ktorá sa v tejto oblasti zadáva,  dá jednoznačné odpovede  na to, čo „mám v živote robiť, ba dokonca, že v tom budem určite aj úspešný“. Nič také neexistuje. Kariérové poradenstvo je proces. Je to komplex aktivít, rozhovorov, testov, dotazníkov, ktorého cieľom je, aby človek hľadal odpovede sám v sebe, aby spoznával svoju osobnosť, aby načrel do svojich záujmov, koníčkov, túžob, vášní, emócií, životných skúseností. A tam hľadal odpovede na to, kto vlastne som a aké je moje miesto v živote, práci. Kariéroví poradcovia alebo iní odborníci (školskí psychológovia, výchovní poradcovia), ktorí túto činnosť vykonávajú sú veľmi dôležitou súčasťou tohto procesu. Sú to odborne vyškolení ľudia, ktorí sprevádzajú deti, týmto procesom a usmerňujú ho tak, aby bol prínosom pre dieťa. A ideálne aby dieťa nakoniec vedelo kto je, a akým smerom rozvíjať svoju profesijnú budúcnosť.

 

Medzi ďalšie mýty o kariérovom poradenstve patrí aj:

 1. Rozhodovanie o pracovnej role sa môže realizovať izolovane od ostatných životných rol.
 2. Kariérové poradenstvo sa nezaoberá ostatnými „osobnými“ problémami.
 3. Kariérové poradenstvo sa nezaoberá kontextom a kultúrnym prostredím klienta.
 4. Kariérové poradenstvo sa vyžaduje len vtedy, ak je potrebné realizovať nejaké kariérové rozhodnutie.
 5. Kariérové poradenstvo končí kariérovým rozhodnutím.
 6. Na kompetentné vykonávanie svojej práce nepotrebujú kariéroví poradcovia osobitnú odbornú kvalifikáciu.

 

Znaky doby

Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, aké dôležité miesto má kariérové poradenstve v škole. Uvediem aj pár ďalších faktov, ktoré podporujú jeho význam.

 • Slovenskí zamestnávatelia uvádzajú, že sú tri faktory, ktoré rozhodujú o kvalite zamestnanca: vedomosti, zručnosti a charakter.
 • Vieme, že mnoho profesií ešte len vznikne, iné zasa zaniknú.
 • Mnohé profesie budú multidisciplinárne. Budú teda kombináciou niekoľkých profesií. Pozrime sa len na profesiu učiteľa. Dnes už nestačí byť len učiteľom ako kedysi. Učiteľ musí byť z časti aj psychológ a dovolím si pridať aj trochu filozof.
 • Tlak spoločnosti na výkon, úspech je vysoký.
 • Žijeme v mimoriadne dynamickej a nestabilnej dobe.
   

Kde vziať na to čas?

Zo všetkých strán počuť aké je kariérové poradenstvo dôležité. Ale kde vziať na to všetko v škole čas? Áno. Je to problém. Ak nechceme k problematike pristúpiť prvoplánovo – a teda, že zadáme „pár testov“, prípadne pôjdeme na nejaké Dni otvorených dverí škôl, podnikov alebo sa zúčastníme pár výstav, veľtrhov, diskusií, (chcem zdôrazniť, že aj to je dôležité, no iba to, už  nestačí) treba uvažovať o časovom priestore venovanom kariérovému poradenstvo na školách. To už je ale  úloha pre kompetentných, aby tento dôležitý priestor vytvorili.

 

Zdroje:
Konferencia združenia podnikateľov Slovenska (marec 2019)
Gatial V., (2017), Kariérové poradenstvo v práci školského psychológa na základnej škole
Čítajte viac o téme: Kariéra, Kariérové poradenstvo
Zdieľať na facebooku