Odovzdávanie vedomostí už nie je a nesmie byť jediná úloha školy

Foto: Shutterstock
Pozitívna edukácia je odpoveďou, ako formovať deti v dnešných školách. / Foto: Shutterstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

V tradičnom ponímaní je škola miestom, ktoré má predovšetkým vzdelávať a odovzdávať vedomosti. Podľa tohto modelu dieťa, či mladý človek prechádza školou, naberá vedomosti a pripravuje sa na svet práce. Keď ukončí školu, nájde si prácu a naučené vedomosti využíva v práci. Je tak prínosom pre spoločnosť. Je to ale správne poslanie školy v dnešnej dobe?

 

Pozrime sa, v akej realite žijeme...

 

Časopis Fortune pravidelne uverejňuje rebríček najúspešnejších firiem USA. V roku 2017 uviedol deväť najoceňovajších kvalít zamestnancov:

  1. zodpovednosť – schopnosť prísť do práce na čas, plniť si svoje povinnosti,
  2. sociálna inteligencia – schopnosť riešiť problémy, komunikovať, aktívne počúvať,
  3. sebaovládanie – schopnosť koncentrovať sa,
  4. odvaha – vedieť povedať svoj názor, zastať sa správnej veci,
  5. láska k učeniu, zvedavosť – vždy na sebe pracovať, učiť sa nové veci,
  6. kritické myslenie – poznáte, keď niečo nefunguje a snažíte sa to zmeniť,
  7. kreatívne myslenie – hľadanie nových riešení,
  8. schopnosť prekonávať prekážky – nevzdať sa a ísť ďalej,
  9. ochota, nadšenie – nevyjadrujú sa: "To nemám v náplni práce".

 

Rýchlosť súčasného sveta sa premieta aj do vedomostí, informácií či rozhodovania ľudí. Pre jasnejšiu predstavu, o akej rýchlosti hovoríme, si prečítajte pár faktov:

1. 65 % detí, ktoré sú dnes na základných školách, budú robiť profesie, ktoré ešte vôbec nepoznáme.

2. 10 najžiadanejších profesií z roku 2010, v roku 2004 ešte neexistovalo.

3. Štatistiky ukazujú, že mladí ľudia do veku 38 rokov, vyskúšajú niekoľko povolaní. Na Slovensku je to odhadom 5.

4. Každý štvrtý zamestnanec vydrží u súčasného zamestnávateľa menej ako rok.

5. Každý rok máme dvakrát viac nových technologických informácií ako predchádzajúci rok. Pre študenta, ktorý nastupuje na 4-ročnú školu s technickým zameraním to znamená, že polovica z toho, čo sa naučí, bude do konca jeho štúdia už stará.

 

Život, fakty a realita nám ukazujú, že odovzdávanie vedomostí už NIE JE a NESMIE byť JEDINÁ úloha školy. Ak to budeme popierať, hazardujeme s vlastnou budúcnosťou a kvalitou života mnohých detí.

 

Učenie musí v sebe niesť dva základné rozmery - KVALITNÉ VEDOMOSTI a rozvoj DOBRÝCH CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ človeka. K tomu sa dá zahrnúť aj učenie životnej rovnováhe, well-beingu. Všetky tieto aspekty v sebe spája pozitívna edukácia, ktorej hlavnou úlohou je pripravovať mladých ľudí do života tak, aby boli múdri, silní, zvládali dnešný svet a dokázali sa z neho tešiť. Ľudí, ktorí vedia robiť rozumné rozhodnutia a rozvíjajú svoj, ako aj spoločenský, potenciál.

 

Čo je to pozitívna edukácia?

Hlavnými atribútmi pozitívnej edukácie je kombinácia kvalitnej výchovy a vzdelávania, kde sa rovnocenne odovzdávajú kvalitné vedomosti a formuje sa dobrý charakter človeka.

 

Pozitívna edukácia pracuje s pojmamy ako vytrvalosť, ľudskosť, silné stránky človeka, well-being, či charakter. Jej hlavným cieľom je vo vzdelávaní vyrovnane kombinovať akademické vedomosti a budovanie charakteru človeka. Opiera sa o psychologickú disciplínu a pozitívnu psychológiu, ktorá jej poskytuje nespočené množstvo vedeckých faktov, či dôkazov. Pozitívna edukácia je vedecká, no zároveň mimoriadne praktická. Každý jeden fakt je preverený a „odžitý“ v reálnych súčasných školách. Práve preto poskytuje veľa praktických rád, nástrojov, pomôcok, nápadov, tipov pre učiteľov ako aj rodičov.

 

Pozitívna edukácia si uvedomuje, že cieľom vzdelávania je rozvoj osoby, ktorá prosperuje, je vyrovaná, štastná, zdravá, prospešná pre seba, ako aj rodinu a  spoločnosť. Osoba, ktorá je charakterovo silná, schopná prekonávať prekážky, vie rozvíjať svoj potenciál a koná dobro.


Škola, ktorá stojí na princípoch pozitívnej edukácie nemá prioritne iné ako štandartné predmety. IDE O INÝ UHOL POHĽADU A PRÍSTUP k výchove a vzdelávaniu detí. Takáto škola kladie dôraz na kultúru, klímu a pozitívne hodnoty. Podporuje kvalitné vzdelanie s dôrazom na pozitívne využitie vedomostí a znalostí v živote a nie zneužitie. Apeluje na rozvoj a prínos a nie na deštrukciu.

Mnohé výskumy, ako aj realita dokazujú, že ak sa škola sústreďuje na rozvoj charakterových vlastností, rozvoj hodnôt, klímu, vzťahy , tradičné vzdelávacie ciele ako obsiahnutie vedomostí je ich DÔSLEDKOM A VÝSLEDKOM.

 

Pozitívna edukácia kombinuje tradičné vzdelávanie a rozvoj charakteru a well-being človeka. Má za cieľ pripravovať do života múdrych, dobrých, silných a šťastných ľudí.

 

Príklad školy s pozitívnou edukáciou

Prvým a najznámejším príkladom školy, ktorá aplikovala pozitívnu edukáciu komplexne je stredná škola v austrálskom Geelongu, Geelong Grammar School. S pozitívnou edukáciou začali v roku 2008. Dnes je to škola, ktorá má vlastný Inštitút pozitívnej edukácie, školia učiteľov a sú zdrojom mnohých vedomostí. Otvorene hovoria o prekážkach a úspechoch, ktoré zažili. Veria, že pozitívna edukácia dáva deťom, učiteľom a rodičom do života oveľa viac ako vedomosti a chcú aby sa školy z ich príkladu poučili a zároveň mnohé naučili.

 

Ako začali? V roku 2008 bol počas deviatich dní vyškolený učiteľský zbor v oblasti pozitívnej psychológie a k jej praktickému využitu v živote a na škole.  Učitelia boli vyškolení v troch fázach:


1. výuka pozitivnej psychológie (napr. kurzy o psychickej odolnosti, význame pozitívnych emócií, význame vďačnosti, charakter a silné stránky osobnosti a iné)

2. implementácia pozitívneho vzdelávanie do rôznych predmetov ( napr. literatúra – rozbor postáv z pohľadu silných stránok osobnosti, geografia – tradičné vzdelávanie bolo doplnené o spôsoby zisťovania miery šťastia a spokojnosti v jednotlivých národoch, čím sa líšia kritéria osobnej pohody, diskusie na dané témy)

3. Využitie pozitívnej edukácie v bežnom živote (deň sa pravidelne začínal otázkami „čo sa vám podarilo“ a pod., žiaci boli podporovaní vo využívaní svojich silných stránok v bežnom živote)

 

Škola od prvého dňa pracovala na pozitívnych vzťahoch vo všetkých rovinách školy, pracovala so silnými stránkami žiakov, učiteľov, podprovala a usmerňovala záujmy a koníčky žiakov, pracovala na vlastnostiach ako vďačnosť, vytrvalosť, sebaovládanie, optimizmus, nádej a iné. Učitelia integrovali prácu so silnými stránkami do svojich hodín, škola si vytvorila hodnoty, ktoré slúžili ako morálny kompas v živote školy. Geelong grammar school stojí aj dnes na piatich princípoch – pozitívne emócie, pozitívne vzťahy, pozitívny zmysel, zdravie a úspech. Kultúra, étos školy ako aj práca na hodinách, spôsob vyučovania, či komunikácia neustále pracuje s prvkami ako konštruktívna a formatívna komunikácia, práca so silnými stránkami človeka, vytváranie pozitívnych emócií a práca s dobrými medziľudskými vzťahmi, vďačnosť,  relax a upokojenie mysle, nastavenie mysle, vytrvalosť a schopnosť prekonávať prekážky, koncept flow a well-being.

 

Desať rokov pozitívnej edukácie na škole ukázalo jej obrovský prínos do životov jednotlivcov ako aj školy. Z mnohých žiakov vyrástli úspešní a spokojní ľudia. Učitelia chodia radi do práce, majú dobré kolegiálne vzťahy a v konečnom dôsledku aj ich vlastná kvalita života sa v mnohom zlepšila. Prax zároveň odhalila mnohé praktické problémy s aplikáciou pozitívnej edukácie. Geelong grammar school je dnes „studnicou“ vedomostí a praktických rád.

 

Na záver slová zástupcu riaditeľa školy Charlieho Scudamora „Nie sme výnimočná škola. Aj my máme problematických žiakov, frustrovaných učiteľov či konfliktných rodičov. No máme niečo, čo nám pomáha pri riešení všetkého ťažkého okolo. Pozitívnu edukáciu. To je to, čo nás vždy potiahne vpred.“

Zdieľať na facebooku