Školské aktivity, ktoré sa dajú robiť v rámci hybridného vzdelávania

Hybridné vzdelávanie predstavuje model vyučovania, v ktorom niektoré deti navštevujú vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iné sa učia z domu.
Hybridné vzdelávanie predstavuje model vyučovania, v ktorom niektoré deti navštevujú vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iné sa učia z domu. / Foto: Bigstock

Hybridné vzdelávanie predstavuje model vyučovania, v ktorom niektoré deti navštevujú vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iné sa učia z domu. Učitelia učia diaľkovo a osobne v rovnakom čase využitím digitálnych technológií. Odborníci však zistili, že hybridne sa nemusí len učiť. Hybridný model učenia sa dá využiť vo viacerých oblastiach, ktoré súvisia s procesom vzdelávania detí.

 

Škola už dávno nie je len miestom, kde sa učí. Škola žiakom ponúka veľké množstvo rôznych aktivít a možností na svoj rozvoj. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré sa môžu realizovať prezenčne aj online.

 

1. Hybridné vyučovanie

Hybridné vzdelávanie má svojich zástancov aj odporcov a existuje množstvo argumentov za a proti. Za objektívne však možno považovať relevantné výskumy na väčších vzorkách dát, ako je napríklad štúdia Applying Learning Analytics for the Early Prediction of Students’ Academic Performance in Blended Learning. Výsledky potvrdili vyššiu efektivitu a výkonnosť študentov pri hybridnej forme vzdelávania v porovnaní s tradičným vyučovaním v triede a on-line kurzami. Podľa najnovších zistení hybridný model kombinuje to najlepšie zo vzdelávania v škole a na diaľku so zapojením digitálnych technológií. Je to viac než len rýchla záplata na neobvyklú situáciu, ktorá počas pandémie vznikla. Je to spôsob, ako zlepšiť a akcelerovať vzdelávanie prostredníctvom prístupu orientovaného na študenta tak, aby splnilo jeho rôznorodé potreby. Niektorí učitelia počas hybridného vzdelávania zistili, že táto forma vzdelávania ponúka:

 

  • pohodu, ktorá predstavuje zásadný predpokladom pre učenie sa,
  • technológie už neboli len prostriedkom na doručenie/prenos, ale stali sa prostriedkom na spoluprácu, sociálne prepojenie a budovanie kultúry,
  • samostatnosť a učenie sa učiť boli kľúčovými prvkami, ktoré určovali motiváciu študentov, ich angažovanosť a úspech,
  • študenti, ktorí mali možnosť prispieť k vyučovaniu výberom prostriedkov a názormi, prekonali očakávania a našli spôsoby, ako si pomôcť a spolupracovať s ostatnými,
  • pri absencii vhodného testovania sa systém spoľahol na profesionálne hodnotenia učiteľov a vedenia škôl.
     

2. Hybridné záujmové aktivity

Prezenčné krúžky, voliteľné predmety či školské alebo triedne projekty by mohli byť tiež ponúkané formou online, a to napríklad pre tie deti, ktoré sa nemôžu v určitom období zúčastniť napríklad nejakého kultúrneho alebo športového podujatia. 
 

3. Hybridné triedne schôdzky

S opakujúcimi sa online triednymi schôdzkami v čase pandémie začína sa čoraz viac objavovať otázka, či túto formu neponechať tiež po návrate do prezenčnej formy štúdia. Mnohí učitelia sa zamýšľajú nad tým, či ju v budúcnosti neponúknuť ako alternatívu k prezenčnej forme ako trvalú súčasť stretávania s rodičmi. Rodičia môžu totiž čím ďalej viac preferovať online stretávania pred osobnou návštevou školy z rôznych dôvodov. Ponúknutím hybridných triednych schôdzok tak paradoxne môžeme dosiahnuť to, že sa na nich objavia aj tí rodičia, ktorí sa ich bežne v prezenčnej forme nezúčastňujú.
 

4. Hybridná komunikácia so žiakmi

Mnohí učitelia prišli tiež na to, že online formou by sa mohli uskutočňovať občas aj triednické hodiny. Môžu byť robené aj tak, že učiteľ uskutočňuje triednickú hodinu v triede a žiaci, ktorí sú napríklad chorí, môžu byť online prítomní na tejto triednickej hodine. Online komunikáciu môže učiteľ využívať aj na každodennú rýchlu komunikáciu žiakov s triednym učiteľom. Aj vďaka tejto forme sa môžu budovať pevnejšie vzťahy. Aj v školách je často času málo, a preto učiteľ môže občas využívať na upevňovanie vzťahov v triede aj online formy.
 

5. Hybridné stretávanie učiteľov

Tiež porady predmetových komisií, pedagogickej rady, porady vedenia školy by mohli byť realizované jednak prezenčne a tiež online, prípadne oboma formami súčasne (streamovanie).
 

6. Hybridné dni otvorených dverí

Keď si budúci žiaci a ich rodičia urobia čas a prídu sa osobne pozrieť do školy, predovšetkým ich zaujíma, ako to tam vyzerá. Tiež  chcú zistiť, ako na nich prostredie školy bude pôsobiť. Môžete využiť napríklad virtuálnu prehliadku školy. Najlepším riešením sa zrejme javí to profesionálne, kedy vám firma nafotí celú školu a pomocou príslušnej platformy vytvorí virtuálnu prehliadku podobnú tým, ktoré dnes môžeme vidieť v mnohých múzeách alebo ktoré už dlho poznáme z aplikácie Google StreetView v rámci Google Map a Google Earth. Prehliadku však  môžete uskutočniť  aj v podobe streamovanej prechádzky po škole alebo niekoľkých streamov z viacerých miest školy prostredníctvom rôznych streamovacích platforiem. Medzi výhody možno spomenúť aj tú skutočnosť, že táto forma streamovanej prehliadky môže byť úplne v réžii žiakov školy. Samozrejme, je nevyhnutná organizácia a jednotný postup pri ponuke tejto prezentácie všetkým účastníkom. Vyššie uvedené prístupy, teda virtuálna prehliadka a streamovanie sa dajú kombinovať, prípadne nahradiť alebo doplniť iným multimediálnym obsahom, napríklad predtočenými videami, ktoré môžu byť premietané či už v priebehu, alebo po skončení online dní otvorených dverí.
 

7. Hybridné skúšky

Niektorí učitelia si dokážu predstaviť, že by všetky typy prezenčných skúšok mohli byť ponúkané aj v online variante. Mohlo by ísť priebežné, opravné testy, polročné alebo záverečné testy, ba dokonca  testy maturitné.
 

8. Hybridné prijímacie konanie

Tak ako záverečné skúšky, tak aj prijímacie skúšky by sa v budúcnosti mohli robiť hybridne. Žiaci by si mohli formu vybrať. Hlavne žiaci zo vzdielanejších miest by mohli prijímacie skúšky robiť aj online.
 

9. Hybridné školské služby

Vhodným príkladom môže byť napríklad školská knižnica, ktorá môže v online režime ponúkať napríklad požičiavanie školských e-kníh a e-učebnice.

 

10. Hybridné kurzy a ďalšie školské akcie

Kurzy pre žiakov i verejnosť by tiež mohli existovať v oboch formách a vzájomne sa dopĺňať.

 

Samozrejme, mnohé zo spomínaných vecí sa nachádzajú len v rovine úvah, ale existuje množstvo učiteľov a riaditeľov škôl, ktorí by všetky tieto aktivity dokázali už dnes zrealizovať vo svojej škole. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť, ale predpoklad je taký, že formy online vyučovania, na ktoré si už žiaci zvykli, sa v budúcnosti stanú každodennou súčasťou vzdelávania i ďalších činností v škole.

 

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku