Aktivity na precvičovanie vlastných podstatných mien

Problematika písania veľkých písmen má svoje pravidlá a hlavne množstvo výnimiek. Z tohto dôvodu je potrebné tieto slová so žiakmi čo najčastejšie precvičovať.
Problematika písania veľkých písmen má svoje pravidlá a hlavne množstvo výnimiek. Z tohto dôvodu je potrebné tieto slová so žiakmi čo najčastejšie precvičovať. / Foto: Bigstock

Problematika písania veľkých písmen má svoje pravidlá a hlavne množstvo výnimiek. Z tohto dôvodu je na precvičovanie so žiakmi vhodné používať široké spektrum rôznych cvičení, metód alebo aktivít.

 

Písanie veľkých písmen vo vlastných podstatných menách je pre niektorých žiakov naozaj náročné. Množstvo slov je potrebné sa naučiť naspamäť, pretože sa na ne nevzťahuje jednoznačné pravidlo. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré pomáhajú žiakom zvládnuť toto učivo. Výhodou niektorých aktivít je aj to, že okrem pravopisu si žiaci precvičujú aj znalosti z geografie, literárnej výchovy, dejepisu a podobne. Dôležité je, aby žiaci mali prístup k internetu, atlasom, slovníkom, encyklopédiám a iným zdrojom.

 

SPISOVATELIA

Cieľom aktivity je precvičiť si písanie veľkých písmen predovšetkým u mien osôb, miest, literárnych diel a inštitúcií a zároveň získať informácie o niektorých slovenských spisovateľoch. Žiaci si vyžrebujú kartičku s menom. Potom si musia vytvoriť trojice tak, aby určité slová dohromady dávali názov diela známeho slovenského spisovateľa. Každý žiak z trojice má na lístku napísané len jedno slovo z názvu liteárneho diela. Keď vytvoria trojicu, hľadajú informácie k danému spisovateľovi. Následne musia prepísať písaným písmom na papier všetky vlastné podstatné mená.

 

MAPA

Učiteľ pripraví pre žiakov špeciálnu mapu Slovenska, na ktorej sú vyznačené mestá, v ktorých sa narodili, umreli alebo pôsobili niektorí spisovatelia. Žiaci do mapy potom vpisujú mená spisovateľov. Túto činnosť môžu vykonávať v skupinách alebo samostatne.

 

LITERÁRNE POSTAVY

Žiaci v skupinách pracujú s učebnicou literárnej výchovy. Postupne vypisujú mená hlavných postáv z jednotlivých úryvkov. Priraďujú k nim tiež meno autora  a názov diela. Ak je to možné, vypisujú tiež názvy vrchov, dedín, miest, riek, ktoré sa v úryvku nachádzajú. Veľké písmená si vyznačujú inou farbou.

 

PRÁCA S ATLASOM

Cieľom aktivity je, aby si žiaci precvičili písanie veľkých písmen v geografických názvoch. Môžu vypisovať mestá, pohoria, rieky, dediny a podobne. Vďaka tomuto cvičenia by si mali zapamätať, kde sa aké písmeno píše. Zároveň si precvičujú aj  svoje znalosti z geografie.

 

NAŠE MESTO

Táto aktivita je podobná ako predchádzajúca. Žiaci sa však viac sústredia na svoje mesto alebo okres. Sústredia sa na vypisovanie názvov riek, pohorí, ulíc, podnikov v ich bezprostrednom okolí. Môžu pracovať s mapou mesta alebo obce. Dôležité je, aby názvy prepisovali písaným písmom.

 

VYMYSLENÝ OSTROV

Žiaci si namaľujú svoj vysnívaný ostrov. Vyznačia si v ňom mestá, ulice, rieky, pohoria, názvy obchodov alebo tovární.  Potom všetko pomenujú vlastnými podstatnými menami.Môžu si vymyslieť vlastné názvy alebo použijú tie, s ktorými sa na vyučovaní už stretli.

 

DIKTÁT V POHYBE

Učiteľka rozdelí žiakov do skupín. Jeden žiak zapisuje vety, ostatní postupne jeden za druhým hľadajú po triede vety alebo slová, ktoré sa musia naučiť naspamäť a povedať zapisovateľovi. Keď uplynie určitý časový limit, jeden žiak z každej skupiny prečíta učiteľke slová alebo vety, ktoré v rámci skupiny zapísali. Diktát môže byť zameraný na vlastné podstatné mená.

 

POŠTÁR

Do umelohmotných vajíčok od kinder čokolády ukryjeme na papierikoch napísané  všeobecné a vlastné podstatné mená. Prvé písmená v slove sú vynechané. V jednom vajíčku je ukryté jedno slovo. Žiaci si vyčítankou zvolia prvého poštára. Poštár sa prechádza po triede s košíkom, v ktorom sú vajíčka. Spieva si napríklad nejakú pesničku. Keď ju dokončí, zastane pri niektorom žiakovi. Ten si z košíka vyberie vajíčko. Slovo z vajíčka prečíta a napíše ho správne na tabuľu. Ak ho napíše správne, stáva sa poštárom. Ak sa pomýli, poštár má ako prvý možnosť slovo opraviť. Ak ho opraví správne, pokračuje v hre naďalej ako poštár. No ak sa aj on pomýli, tak poštárom môže byť ten žiak, ktorého vyberie poštár a ktorý zároveň napíše slovo správne. A hra pokračuje dovtedy, kým má poštár v košíku vajíčka.

 

MYSLÍM SI SLOVO

Žiaci sedia v kruhu a myslia na nejaké vlastné podstatné meno. Postupne hovoria napríklad toto: „Myslím na slovo, ktoré začína na písmeno D, končí na J a je to rieka.“(DUNAJ). Žiak, ktorý uhádne slovo, môže pokračovať v hre. Slová žiaci najprv napíšu na tabuľu a potom ich prepíšu do zošitov.

 

SÚŤAŽ PRE DVE SKUPINY

Na zem pred tabuľu učiteľ umiestni kartičky s vlastnými podstatnými menami. Žiaci stoja v dvoch skupinách. Učiteľ vetami opíše, ktoré slovo majú hľadať. Potom povie pokyn, na základe ktorého idú hľadať kartičku. Bod získava tá skupina, ktorá prinesie kartičku skôr. Aby nebol v triede chaos, je dobré, keď za skupinu súťaží vždy jeden žiak a postupne sa striedajú. Nájdené slovo alebo slovné spojenie napíšu na tabuľu. Neskôr si všetky slová z tabule žiaci zapíšu do zošitov.

 

NESPRÁVNE NAPÍSANÉ SLOVÁ

Učiteľ rozdá na lístkoch žiakom niekoľko viet, ktoré obsahujú vlastné podstatné mená. Úlohou žiakov je zistiť, ktoré z nich sú zle napísané a potom ich musia opraviť.

 

HRA S VRECKOM

Žiaci sedia v kruhu a  za zvukov hudby si podávajú vrecko naplnené vlastnými a všeobecnými podstatnými menami, v ktorých nie je napísané začiatočné písmeno. Učiteľ po krátkej dobe hudbu vypne. Ten žiak, ktorému zostalo vrecko v ruke, vytiahne z neho slovo na lístku a povie, či doplní do slova veľké alebo malé písmeno. Keď učiteľ pustí hudbu, hra pokračuje ďalej.

 

Zdieľať na facebooku