Stratégie, pomocou ktorých môže vedenie školy vytvárať pozitívnu atmosféru

Riaditeľ, ktorý túži po dôvere, nepracuje len na úrovni rozumu, ale vo svojej práci využíva aj empatiu, súcit, odhodlanie a trpezlivosť.
Riaditeľ, ktorý túži po dôvere, nepracuje len na úrovni rozumu, ale vo svojej práci využíva aj empatiu, súcit, odhodlanie a trpezlivosť. / Foto: Bigstock

Keď riaditelia  udržiavajú v škole  optimistickú a pozitívnu atmosféru, učitelia  pracujú s väčšou istotou a spolupracujú efektívnejšie. Pozitívne vedenie vedie k zvýšeniu produktivity, spokojnosti a šťastia v práci. Pozitívne vedenie tiež pomáha budovať dôveru medzi kolegami a motivuje k pozitívnym zmenám.

 

Celý vyučovací proces výrazne ovplyvňuje klíma a vzťahy v rámci školy a tried. Od nich totiž často závisí, či chodia nielen žiaci, ale aj učitelia do školy radi a so záujmom, aké majú vzájomné vzťahy medzi sebou. Aj v súvislosti s náročným obdobím, v ktorom sa teraz nachádzame, by sa malo problematike podporovania kvalitných vzťahov a vytvárania priaznivej klímy a atmosféry v školskom prostredí venovať ešte viac pozornosti. Škola totiž nie je len miestom získavania nových vedomostí, ale najmä miestom, v ktorom by sa žiaci, učitelia, ale aj ďalší pedagogickí či nepedagogickí zamestnanci mali cítiť spokojne a bezpečne. Škola je tie miestom, kde dochádza k rozvíjaniu nielen kognitívnej, ale aj emocionálnej stránky osobnosti. Veď predsa len šťastní a spokojní ľudia majú chuť učiť sa a pracovať. Riaditelia škôl budú mať v budúcnosti práve v tejto oblasti veľké poslanie. Tí, ktorí dokážu vytvoriť pozitívne pracovné prostredie, vytvoria tak zároveň prijateľnejšie prostredie na učenie a prácu. Bude to náročné, ale myslím si, že aj nevyhnutné. V súčasnosti, ešte viac ako v minulosti, budeme potrebovať pozitívne naladených vodcov, a teda aj riaditeľov škôl. Riaditeľ, ktorý túži po dôvere, nepracuje len na úrovni rozumu, ale vo svojej práci využíva aj empatiu, súcit, odhodlanie a trpezlivosť. Pedagóg Parker Palmer, ktorý sa zameriava na problémy vo vzdelávaní, vodcovstve, duchovnosti a sociálnych zmenách, uviedol: „Dôvera sa buduje na aktivitách ľudského srdca, ako sú empatia, odhodlanie, súcit, trpezlivosť a pozitivita.  V spojení so súčasnými potrebami škôl čeliť zmenám a novým možnostiam je najdôležitejšie byť pozitívnym vodcom. Je to dôležitjšie ako čokoľvek iné. Počas môjho výskumu na Boston College som sa zaoberal pozitívnym vedením a jeho dopadom na školskú kultúru. Dozvedel som sa, že pozitívne vedenie vedie k zmene produktivity, spokojnosti a šťastia v práci. Pozitívne vedenie tiež pomáha budovať dôveru medzi kolegami a vytvára aj bezpečné prostredie na uskutočnenie zmien.“

 

Riaditeľ školy priamo ovplyvňujete správanie ostatných. Samozrejme, ľahko sa o tom hovorí, ale ťažšie sa to realizuje. Dobre vieme, s akými ťažkými problémami musí denne každý riaditeľ školy zápasiť a niekedy je naozaj veľmi ťažké zachovať si pozitívne nastavenie mysle. Musia tiež zápasiť s častou kritikou, ktorá sa na nich valí z viacerých strán. Ak si chcú riaditelia uchovať pozitívne nastavenie, ktoré potom prenášajú na ďalších ľudí v škole, musia vedieť hľadať optimistické zdroje vo všetkých možných oblastiach. Mali by sa cielene zamerať na hľadanie dobra. Len vtedy ho nájdu. Ak svoju myseľ týmto smerom nezamerajú, hľadá sa im ťažšie. Byť pozitívne naladeným vyžaduje od riaditeľov obrovskú dávku energie a nasadenia. Ktoré stratégie im môžu pomôcť?

 

1. Chváľte a oceňujte učiteľov

Pozitívne tímy sú produktívne tímy. Učitelia, ktorí sú chválení, viac spolupracujú, sú kreatívnejší a dobrú náladu prenášajú aj do tried medzi žiakov. Sú ochotní pracovať aj nad rámec svojich povinností. Keď ľudia cítia ocenenie, stávajú sa sebavedomejšími a sú produktívnejší. Vlievajte do ľudí nádej.

 

2. Podporujte svojich zamestnancov

Dobrý riaditeľ vie podriadeným dobre poradiť, neboja sa za ním prísť, lebo je empatický a ústretový, rád s nimi komunikuje, vie ich pochopiť. Tieto prístupy pomáhajú budovať otvorenosť. Tlak a ťah by mali byť v rovnováhe. Vedúci si volí takú taktiku, ktorá je v danej chvíli potrebná. Tí, ktorí len ľudí do niečo tlačia, alebo naopak len ich ťahajú, výsledky väčšinou nemajú dobré. „Keď šéf veľmi tlačí, ľudia sa nahnevajú a nespolupracujú. Naopak veľmi ústretový vedúci vo finále často robí prácu aj za podriadených a potom on sám je prepacovaný a stráca vlastnú motiváciu,“ uvádza lektor a kouč Vladimír Svatoš.

 

3. Uplatňujte rešpekt

Tiež je dôležité, aby medzi ľuďmi na pracovisku prevládal vzájomný rešpekt. Len vtedy spolu dobre vychádzajú, neprekážajú si a nerobia si navzájom zle. Riaditeľ môže školu ovplyvniť pozitívne alebo negatívne. Nie nadarmo sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Šéf by mal byť preto vzorom. Ak chce školu dobre viesť, musí vedieť, aká atmosféra na pracovisku prevláda a pravidelne si ju všímať.

 

4. Všímajte si jedinečnosť učiteľov

Každý človek je jedinečný. Na niekoho treba tlačiť, iného je potrebné viac pochváliť. Riaditeľ musí byť aj psychológ, pretože musí dobre poznať svojich podriadených. Tí najlepší vedia presne, ako v ktorej situácii správne zareagovať. Riditelia, ktorí poznajú špecifiká svojich zamestnancov, to sú tí, ktorí vedia premyslene motivovať.To sú tiež  tí, ktorí vedia, že ich podriadení potrebujú v práci hlavne uznanie a aby si ich vôbec niekto všimol. Existujú totiž aj takí riaditelia, ktorí si svojich podriadených roky ani poriadne nevšímajú a nekomunikujú s nimi. A niekedy stačí tak naozaj málo a atmosféra sa môže za pár dní vylepšiť.

 

5. Problémy riešte čo najskôr

Optimizmus zlepšuje riešenie problémov. Problémy vnímajte ako kamene, ktoré treba odložiť na našej ceste osobného rastu. Keď budete mať optimisticky naladenú myseľ, rýchlejšie rozpoznáte potenciálne riešenia. Keď riešenie nebudete odkladať, učitelia sa nebudú cítiť  beznádejne a frustrovaní.

 

6. Spájajte ľudí

Pozitívni riaditelia viac ľudí spájajú a menej rozdeľujú. Jednota môže  byť  jedným z dominantných faktorov, ktorý určuje rozdiely medzi skvelým a priemerným tímom. Pozitívne naladený riaditeľ by mal byť zjednocovateľ, ktorý podporuje vzťahy medzi ostatnými.

 

7. Oslavujte malé víťazstvá

Je dôležité oslavovať malé úspechy. Často si v zborovniach pripomíname sviatky, narodeniny alebo zvládnutú atestačnú skúšku. Dobré je však všímať si aj maličkosti. Napríklad víťazstvo školského športového klubu, vystúpenie speváckeho zboru a podobne. Ak máte v zbore veľké množstvo učiteľov, napíšte im občas aspoň pochvalný e-mail.  V dnešnej dobe je úloh veľa, ponáhľame sa za trofejami, úspechmi, naháňame sa. Roky rýchlo plynú. Niekedy prejde aj 20 rokov a mnohí zisťujú, že ich práca zostala nepovšimnutá. Mnohí s týmto zúfalým pocitom odchádzajú aj do dôchodku. Potrebné sú preto malé zastavenia, zamyslenia a ocennenia tých, ktorí už toho veľmi veľa urobili. Tieto zastavenia dávajú nádej a silu aj ostatným v kolektíve. Sú inšpiráciou a motiváciou do ďalších dní.

 

8. Oceňujte pozitívne veci 

Vytvárajte dôvody na úsmev. Zvýrazňujte pozitíva, ktoré vidíte v škole. Nadšenie je nákazlivé. Buďte vodcom, ktorý vždy vidí dobré veci a žiakom i učiteľom hovorí komplimenty. Nemusíte to vždy povedať do očí. Poteší aj pekná SMS, e-mail alebo  lístok s odkazom na pracovnom stole.

 

9. Buďte odolní a odvážni

Pozitívne naladení vedúci pracovníci sú odolní a odvážni. Keď majú riaditelia tieto vlastnosti, inšpirujú ostatných, aby využili svoje jedinečné dary a schopnosti. Keď sa vodcom darí, presviedčajú ostatných, že aj oni môžu prosperovať. Riaditelia by mali mať odvahu robiť to, čo je pre učiteľov a žiakov správne a nielen to, čo je ľahké.

 

10. Maximalizujte silné stránky učiteľov

Pozitívne naladení riaditelia vedia nájsť spôsoby, ako maximalizovať silné stránky pedagógov. Vedia vymyslieť také projekty, vďaka ktorým vyťažia zo svojich učiteľov maximum, a to takým spôsobom, že pri plnení úloh vyplývajúcich z projektu, cítia radosť, chuť a nadšenie.

 

V tomto náročnom období, keď sa budeme postupne vracať do starých koľají, sa budú musieť riaditelia zamerať nielen na plnenie stanovených úloh, ale vo veľkej miere sa budú musieť zamýšľať nad tým, čo urobiť preto, aby učitelia i žiaci boli v škole nielen produktívni, ale hlavne šťastní. Len pocit radosti a šťastia v nich odomkne ich tvorivosť a potenciál. Len s pocitom šťastia v pozitívnej atmosfére sa dokážu nanovo naštartovať tak, aby zo seba odovzdali maximum. Vtedy to urobia naozaj s láskou a ak bude treba, tak aj so sebazaprením.

Čítajte viac o téme: Kariéra, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku