Čo prezrádza o ľuďoch ich humor?

Popri vďačnosti, nádeji a duchovnosti patrí zmysel pre humor do skupiny tých charakteristík človeka, ktoré nám pomáhajú vytvárať dobré vzťahy s ľuďmi, so svetom a pomáhajú nám tiež prežívať plnohodnotný život.
Popri vďačnosti, nádeji a duchovnosti patrí zmysel pre humor do skupiny tých charakteristík človeka, ktoré nám pomáhajú vytvárať dobré vzťahy s ľuďmi, so svetom a pomáhajú nám tiež prežívať plnohodnotný život. / Foto: Pexels

Výskumy ukázali, že používanie rôznych druhov humoru veľa prezrádza o našej inteligencii, sebavedomí alebo schopnosti nadväzovať vzťahy.

 

Popri vďačnosti, nádeji a duchovnosti patrí zmysel pre humor do skupiny tých charakteristík človeka, ktoré nám pomáhajú vytvárať dobré vzťahy s ľuďmi, so svetom a pomáhajú nám tiež prežívať plnohodnotný život. Schopnosť porozumieť humoru súvisí i s našou múdrosťou. Činnosti, ktoré sprevádza  zmysel pre humor, nám pomáhajú zvyšovať pocit emočnej pohody a optimizmu. Ľudia, ktorí majú zmysel pre humor, používajú najčastejšie jeden z týchto typov humoru. Môže ísť o humor zbližujúci, sebapodporujúci, sebazraňujúci a agresívny.  Spomínané základné typy humoru boli identifikované už na začiatku 20. storočia. Pritom prvé dva z nich označili odborníci za zdravé a ďalšie dva ako nezdravé. Málokedy človek používa len jeden typ humoru. Väčšinou každý z nás používa mix všetkých štyroch typov humoru.

 

Zbližujúci a sebapodporujúci humor

Zbližujúci humor zahŕňa rozprávanie vtipov a príhod, ktoré za vtipné považuje väčšina ľudí. Cieľom toho, kto ho používa, je zbližovať ľudí, vytvárať pocit spolupatričnosti, šťastia, pohody a nachádzať dôvod k radosti v každodennom živote. Ľuďom, ktorí používajú zbližujúci humor, nerobí problém nájsť vtipnú stránku veci aj v stresujúcich či náročných situáciách. Smiech je pre nich skrátka spôsob, ako sa vysporiadať s akoukoľvek nepriazňou osudu bez toho, aby sa nechali zahltiť negatívnymi emóciami. Tento humor je zároveň aj sebapodporujúci, pretože sa človek pri ňom cíti dobre. Vidí, že pomáha iným, a tým vlastne aj sebe. Tento typ humoru mu pomáha vytvárať pozitívny sebaobraz a príjemné pocity. Ukázalo sa tiež, že ľudia, ktorí často používajú zbližujúci štýl humoru, sú si istejší vo svojich vzťahoch a viac si vážia priateľstvo.

 

Sebazraňujúcí humor

Hoci tento sebezraňujúcí humor môže často vzbudzovať v okolí sympatie, nemusí byť pre jeho nositeľa práve najzdravší. Možno si spomínate zo školy na triednych šašov. Títo ľudia používajú humor, aby ostatných pobavili na svoj vlastný účet a získali tak ich pozornosť, prípadne náklonnosť. Podľa psychológov tento humor často používajú obete šikany. Tie sa vopred snažia vyhnúť útoku tak, že ponížia sami seba skôr, než to stihnú urobiť iní.

 

Agresívny humor

Tí ľudia, ktorí používajú agresívni humor, si najčastejšie z niekoho uťahujú, robia posmech, sú sarkastickí alebo niekoho zhadzujú. Ich vtipy a slovné narážky, o ktorých si myslia, že sú smiešne, sú však často zraňujúce a môžu byť cielene používané k manipulácii a odcudzovaniu ľudí. Kým niektorým ľuďom sa  možno tento humor javí ako dobrý, ďalší  sa často smejú len preto, aby zakryli nepríjemné pocity.

 

Typ humoru veľa prezrádza o osobnosti človeka

Ako už bolo povedané, každý človek požíva akýsi mix týchto štýlov humoru. Avšak to, aký typ humoru si vyberá, môže veľa vypovedať o jeho osobnosti. Podľa toho, aký humor najčastejšie používame, sa o nás iní  ľudia môžu všeličo dozvedieť. Dokazujú to napríklad výsledky novej porovnávacej analýzy rakúskych vedcov, ktorí skúmali používanie rôznych druhov humoru v súvislosti s piatimi hlavnými osobnostnými črtami: extrovertnosťou, prívetivosťou, uvedomelosťou, neurotizmom a otvorenosťou. Celkový počet účastníkov tohto výskumu bol takmer 12 tisíc. A čo vlastne vedci zistili? Dva zdravé štýly humoru, teda zbližujúci a sebapodporujíci, ktorých cieľom je ľudí stmeľovať a pozitívne naladiť, súvisia  s prívetivosťou a otvorenosťou novým skúsenostiam.  Ukázalo sa tiež, že prívetiví ľudia s menšou pravdepodobnosťou používajú agresívny štýl humoru, teda dokážu sa vyvarovať napríklad sexistických a rasistických narážok či vtipkovania na úkor druhých. To je napokon logické, lebo títo ľudia s okolím dobre vychádzajú a používanie pohŕdavého humoru by len znižovalo ich popularitu. Ľudia s vyššou mierou neuroticizmu inklinovali skôr k agresívnemu a sebazraňujúcemu humoru. Neurotickí ľudia majú tendenciu trpieť stresom a úzkosťami viac než ostatní. Táto skupina zdravý spôsob humoru používa buď len veľmi málo, alebo nevie, ako ho využívať efektívne. Hoci sa výskum sústredil len na koreláciu medzi zmyslom pre humor a osobnostnými rysmi a nie na priamu príčinnosť, nemožno pochybovať o tom, že tieto dva dôležité ľudské atribúty, teda osobnosť a zmysel pre humor, sú silno prepojené. Predovšetkým depresívni ľudia najčastejšie používajú sebazraňujúci humor. Tí, ktorí často používajú sebazraňujúci humor, sa neboja zasmiať sami na sebe. No bolo u nich tiež zistené, že sú viac úzkostliví, depresívni, neurotickí a tiež menej istí sami sebou, najmä čo sa týka fyzického vzhľadu. Ľudia s agresívnym štýlom humoru sú menej láskaví, ale naopak viac neurotickí, panovační a dominantní. Tiež bolo zistené, že sú menej sebavedomí a nemajú ochotu nadväzovať intímne vzťahy. Ľudia, ktorí tento štýl agresívneho humoru používajú zriedkavejšie, sú ochotnejší nadväzovať nové vzťahy. Je potrebné si však uvedomiť, že skupina agresívnych humoristov je často veľmi inteligentná, má veľký záujem o sex, ale pocity neistoty ich nútia, aby si robili srandičky z iných.

 

Humor je spájaný aj s naším pohľadom na život

Ďalšia štúdia zistila, že ľudia, ktorí používajú humor v pozitívnom zmysle, majú pozitívny pohľad na svoju minulosť, zatiaľ čo tí, ktorí používajú humor ako sebapoškodzujúci, pozerajú na svoju minulosť negatívne. Tento druh výskumu prispieva k nášmu porozumeniu v oblasti, ako premýšľame a ako si vysvetľujeme sociálne interakcie. Táto štúdia tiež naznačuje, že pokusy o použitie humoru v pozitívnom zmysle, môže zlepšiť emočný tón našich myšlienok, a teda aj našu celkovú náladu. Aj klinickí psychológovia používajú humor ako prostriedok na zlepšenie subjektívneho prežívania. V spomínanej štúdii Janet M. Gibsonová analyzovala skóre študentov stredných škôl v škálach, ktoré psychológovia používajú na pripísanie zmyslu pre humor, časovú perspektívu a potrebu humoru. Výsledky naznačili, že tí, ktorí sa umiestnili vysoko v škále čŕt humoru, majú tendenciu koncentrovať sa na pozitívne aspekty ich minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. U tých, ktorí vyhľadávajú humor v ich životoch, sa ukázalo, aké dôležité je sústreďovať sa na príjemné aspekty života.

 

Skôr ako si vyberiete partnera

Humor je v súčasnosti jedným z kritérií pri výbere partnera. Nemožno poprieť, že je veľmi dôležitou súčasťou našich každodenných sociálnych interakcií, môže nám byť spoločníkom počas dobrých, ale aj zlých dní. Pomáha nám spájať sa s inými ľuďmi. Z tohto dôvodu je dobré všímať si, aký štýl humoru človek, s ktorým ste sa stretli a s ktorým sa viac spoznávate, používa. Štýl jeho humoru vám možno o ňom povie viac než dlhé hodiny spoločnej komunikácie.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku