Ako robiť rýchlu spätnú väzbu na online hodinách?

Učiteľ aj pri online učení potrebuje od žiakov spätnú väzbu, pretože si potrebuje overiť, či učivu rozumejú.
Učiteľ aj pri online učení potrebuje od žiakov spätnú väzbu, pretože si potrebuje overiť, či učivu rozumejú. / Foto: Bigstock

Učiteľ pri učení potrebuje od žiakov spätnú väzbu, pretože si potrebuje overiť, či učivu rozumejú. Túto skutočnosť musí brať do úvahy aj pri dištančnom vzdelávaní.

 

Na bežné zisťovanie toho, čo žiaci vedia, sa používajú testy, písomky a ústne skúšanie. Vďaka tomu väčšinou učiteľ vie, čo žiaci vedia alebo nevedia. Overovanie vedomostí žiakov sa  často robí len po ukončení tematického celku. Ale to nestačí. Malo by sa robiť priebežne na každej hodine a malo by sa na to myslieť aj pri online hodinách. Ako to však zabezpečiť, keď učiteľom chýba bezprostredný kontakt so žiakmi? Ako priebežne zisťovať, či žiaci učivu rozumejú?

 

1. Palec hore, ruka, lístočky

Každá online vzdelávacia platforma je iná, ale takmer v každej sa môžu žiaci napríklad prihlásiť pomocou obrázka ruky alebo iných motívov. Napríklad na začiatku hodiny sa môžete spýtať, kto nerozumel domácej úlohe. Na konci hodiny sa môžete opýtať, kto nerozumel novému učivu a podobne. Žiaci tiež môžu pri odpovedi držať prilepený lístok alebo kúsok papiera na obrazovke. Keď položíte žiakom konkrétnu otázku súvisiacu s učivom, môžu svoje porozumenie hodnotiť na škále od 1 po 5. Jednotka môže znamenať, že učivu žiak rozumie výborne. Čím vyššie číslo, žiak rozumie učivu horšie alebo nerozumie vôbec. Kritériá si môže učiteľ určiť sám.
 

2. Signalizované odpovede

Pri tejto aktivite je potrebné, aby každý žiak mal zapnutú kameru. Je to jednoduchý spôsob, pri ktorom učiteľ povie tvrdenie alebo otázku a povie žiakom, aby signalizovali správnu odpoveď. Napríklad povie otázku s tromi možnosťami odpovedí. Každá odpoveď predstavuje iný počet prstov. Žiak ukáže jeden, dva alebo tri prsty. Takto učiteľ hneď vidí, kto odpovedal správne a kto nie. Ak máte podozrenie, že žiaci sa snažia zistiť, čo ukazujú spolužiaci, povedzte im, aby si zavreli oči, a tak ukazovali počet prstov. Ďalší spôsob spočíva v tom, že žiaci palcom hore alebo dole ukazujú, či výrok, ktorý povie učiteľ, je pravdivý. Niektorí učitelia majú občas pocit, že tieto spôsoby sa nehodia pre starších žiakov, že je to hra pre malé deti. Existujú však aj profesori na vysokých školách, ktorí túto techniku využívajú a veľmi si ju pochvaľujú. Ak učiteľ zistí, že viac žiakov niečomu nerozumie, môže učivo ešte raz hneď v ten istý deň vysvetliť.
 

3. Individuálne konzultácie

Nie každý žiak sa rád vyjadruje verejne na online hodine. Niektorí sú menej aktívni, pretože im nemusí toto prostredie úplne vyhovovať alebo sa kvôli veľkému počtu žiakov nedostanú k slovu. Týmto žiakom môže učiteľ venovať pár minút pozornosti individálne v inom termíne alebo sa môžu o porozumení učiva porozprávať aj písmnou formou prostredníctvom e-mailov alebo pri četovaní. Raz do týždňa môžete hodinu zamerať len na otázky žiakov. Povedzte im, nech si doma pripravia otázky na témy, ktorým nerozumejú a vy im môžete na tieto otázky opdovedať.
 

4. Sumarizácia učiva

Pri online hodinách je veľmi dôležité priebežne sumarizovať jednotlivé poznatky. Nemusí to robiť len učiteľ, ale aj žiak, ktorý učivu porozumie skôr. Môžete sa tiež dohodnúť, že každý deň niekto zo žiakov zhrnie do poznámok prebraté učivo a napíše ho do spoločného četu. Je to vhodné hlavne pre tých žiakov, ktorí si nestihli napísať poznámky na hodine, na vyučovaní neboli prítomní alebo niečomu nerozumeli.
 

5. Zábavné zhrnutie učiva

Aby boli online hodiny pre žiakov aj zábavné a nevšedné, občas ich môžete v rámci zhrnutia učiva poprosiť, aby napríklad o preberanom učive napísali báseň, pieseň, prezentáciu, môžu si navzájom pripraviť otázky na opakovanie pojmov, môžu vymyslieť tajničku alebo osemsmerovku, vo dvojiciach sa môžu navzájom skúšať alebo môžu na záver tematického celku natočiť zhrňujúce video.
 

6. Spätná väzba pomocou konkrétnych otázok

Učiteľ občas potrebuje podrobnejšiu spätnú väzby a potrebuje tiež detailne zistiť, čo robí dobre a čo zle. Vtedy môže použiť napríklad tieto otázky a nedokončené vety:

  • To, čo ma dnes najviac zaujalo, bolo ...
  • Dnešný deň bol pre mňa ťažký, lebo ...
  • Čomu dobre rozumieš?
  • Čo ti je ešte stále nejasné?
  • Čo si ako učiteľ  neuvedomujem?
  • Ako by ste dnes robili veci inak?
  • Čo by si navrhol(a) na zlepšenie hodiny?
  • Čo mi vyhovuje a čomu rozumiem?

 

Odpovede na otázky žiaci posielajú učiteľovi jednotlivo. Neodpovedajú na ne na hodine.
 

7. Vzorky individuálnych odpovedí

Učiteľ položí otázku celej triede, potom vyvoláva postupne žiakov, ktorí predstavujú určitú študijnú úroveň. Ak je pri otázke zmätený výborný žiak, učiteľ môže predpokladať, že väčšina triedy učivu nerozumie. Ak na otázku vie správne odpovedať aj slabší žiak, pravdepodobne celá trieda učivu rozumie a učiteľ môže prejsť k novej téme. Ak sa vykryštalizuje len malá skupinka žiakov, ktorí učivu nerozumejú a ďalší v triede už učivo výborne ovládajú, je lepšie postupovať ďalej a preberať nové učivo, ako neustále opakovať. V takomto prípade pre tých, ktorí ani po dlhej dobe učivu nerozumejú, je lepšie zorganizovať doučovanie.
 

8. Krátke písomné odpovede

Rýchlu spätnú väzbu učiteľ získa aj tak, že žiakom položí jednu otázku a oni na ňu písomne odpovedajú. Potom si odpovede prečíta a rozhodne, čo urobí ďalej. Najvhodnejšie je, aby žiaci posielali odpovede písomne. Ak máte v triede málo žiakov, môžu svoje odpovede aj prečítať priamo na online hodine.

 


Zdroj: M.Hunterová: Účinné vyučování v kostce
Čítajte viac o téme: Koronavírus, Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku