15 aktivít na precvičovanie učiva vonku

Existuje veľa možností, ako sa učiť aj vonku.
Existuje veľa možností, ako sa učiť aj vonku. / Foto: Bigstock

Blíži sa koniec školského roka a vy možno budete s vašimi žiakmi viac vonku. Ak sa rozhodnete pre túto alternatívu, možno vás inšpirujú aj nasledujúce aktivity, pomocou ktorých si žiaci nielen veľa vecí zopakujú, ale sa aj zabavia. Tieto aktivity, ktoré sú zamerané predovšetkým na slovenský jazyk, môžete využiť aj v letných školách, v táboroch a v školských kluboch detí.

 

1. Vetvičková abeceda

Žiaci si nájdu vetvičky a začnú si skladať  z nich písmená abecedy. Môžu sa pokúsiť poskladať aspoň niekoľko písmen. Keď písmená za určitý čas poskladajú, spolužiaci si navzájom písmená poprezerajú a nahlas ich pomenujú.

 

2. Kamenná abeceda

V prvej fáze tejto aktivity si žiaci nazbierajú kamene, na ktoré sa dá písať. V ďalšej fáze napíšu farbami na kamene všetky písmená abecedy. Potom môžu v skupinách spoločne tvoriť slová a tiež vety.

 

3. Skákavá abeceda

Kriedou na zem napíšte abecedu. Ideálne je, keď ju napíšete do štvorcov. Potom žiaci postupne, najlepšie po jednom, skáču na jednotlivé písmená abecedy. Keď sa takto rozcvičia, môžete vyskúšať ďalší spôsob. Ten spočíva v tom, že učiteľ povie slovo a žiak postupne skáče na jednotlivé písmená. Napríklad povie slovo PES. Žiak najprv skočí na písmeno P, potom na písmeno E a napokon na písmeno S. Učiteľ každému žiakovi povie iné slovo.

 

4. Písmenká a veci okolo nás

Učiteľ povie žiakom, aby si každý našiel nejaký predmet, ktorý v priestore okolo školy objaví. Ideálne je, keď nájde napríklad nejakú neživú prírodninu. Môže to byť kameň, listy, konáriky...Žiaci potom všetky predmety položia na lavičku alebo na stôl. V ďalšej fáze napíšu do zošitov názvy toho, čo vidia. Ak vám zostane čas, môžu tvoriť vety, v ktorých použijú napísané slová.

 

5. Hľadanie  vybraných slov

Učiteľ v školskom areáli skryje kartičky so slovami. Môžu to byť napríklad vybrané slová. Potom rozdelí žiakov do skupín a každá skupina v určitom časovom limite hľadá ukryté vybrané slová. Vyhráva skupina, ktorá ich za určitý čas nájde čo najviac. V ďalšej fáze môžu na slová, ktoré našli, utvoriť vety alebo krátky príbeh. Slová môžu vo vetách skloňovať alebo časovať. Ďalší spôsob spočíva v tom, že učiteľ napíše na kartičky vybrané i nevybrané slová bez i/y a žiaci, keď kartičky so slovami nájdu, doplnia chýbajúce hlásky.

 

6.Kriedové hádanky

Učiteľ kriedou na chodník, na schody alebo na nejaký iný priestor nakreslí obrázky. Mal by to byť obrázok s vybraným slovom. Napríklad: myš, býk, výr, bylina, mydlo, rys, rytier, sýkorka, jazyk... Žiaci potom pod obrázok píšu slovom, čo to je. Druhá možnosť spočíva v tom, že učiteľ nekreslí obrázky, ale len kriedou napíše vybrané a nevybrané slová a žiaci dopĺňajú i/y.

 

7. Slová na kameňoch

Na vyznačenom priestore učiteľ ukryje kamene s jednoduchými slovami. Žiakov rozdelí do skupín a každá skupina bude mať za úlohu nájsť určitý počet kameňov (napr. 8 - 10). V skupine potom slová prečítajú a domaľují k nim jednoduché obrázky. Namiesto maľovania na kamene môžu vymyýšľať na slová vety alebo príbehy.Príbehy potom čítajú nahlas.

 

8. Obrázok na chodníku

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Každá skupina namaľuje na chodník (cestu) ľubovoľný obrázok. Potom sa skupiny vymenia tak, že každá skupina stojí pri inom (nie vlastnom) obrázku. Potom podľa obrázka vymyslia spoločný príbeh. Príbehy si skupiny navzájom prečítajú.

 

9. Súťaž pre dve skupiny

Na zem ( trávnik, chodník...) učiteľ umiestni kartičky s vybranými slovami. Žiaci stoja v dvoch skupinách. Učiteľ vetami opíše, ktoré vybrané slovo majú hľadať. Potom povie pokyn, na základe ktorého idú hľadať kartičku. Bod získava tá skupina, ktorá prinesie kartičku skôr. Aby nebol chaos, je dobré, keď za skupinu súťaží vždy jeden žiak a postupne sa striedajú.

 

10. Diktát v pohybe

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Jeden žiak zapisuje vety, ostatní postupne jeden za druhým hľadajú vety alebo slová, ktoré sú ukryté v okolí školy. Keď ich nájdu, musia sa ich naučiť naspamäť a povedať zapisovateľovi. Keď uplynie určitý časový limit, jeden žiak z každej skupiny prečíta slová alebo vety, ktoré v rámci skupiny zapísali. Diktát môže byť zameraný na vybrané slová.

 

11. Kruh a vybrané slová

Učiteľka rozdelí žiakov do skupín. Vopred si z výkresu vystrihne kruhy, ktoré rozdelí na 6 alebo 8 častí. Uprostred kruhov napíše ľubovoľné vybrané slová. Úlohou žiakov v skupine je napísať odovodené slová k vybranému slovu do vyznačených častí v kruhu. V ďalšej časti môžu na odovedené slová tvoriť vety.

 

12. Písmenká

Deti sedia na tráve v kruhu. Jedno dieťa povie slovo, napríklad auto. Slovo končí na písmeno o. Ďalšie dieťa, ktoré sedí hneď vedľa neho vymyslí slovo na o – okuliare – Eva – ananás – slnko. Slová sa nesmú opakovať. Na každé písmeno musí byť povedané nové slovo. Kto nevie, vypadáva z hry.

 

13. Beh spojený s plnením úloh

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Vytvorí niekoľko stanovíšť, na ktorých je napísané, akú úlohu majú plniť. Keď splnia úlohu, utekajú ďalej. Vyhrá tá skupina, ktorá splní úlohy v najlepšom čase. Úlohy si učiteľ vymyslí podľa toho,čo potrebuje so žiakmi zopakovať.

 

14. Lístky s otázkami

Základom tejto aktivity sú lístky s otázkami, ktoré si vytvoria žiaci. Môže ich však vopred pripraviť aj učiteľ. Otázky by mali súvisieť s preberaným učivom. Žiakov rozdelíme do skupín. Vždy dve skupiny hrajú proti sebe. Každá skupina si vyžrebuje rovnaký počet otázok. Aktivita sa začne tak, že jeden z hráčov prečíta žiakovi z druhej skupiny otázku. Za každú správnu odpoveď sa pripočítajú dva body. Víťazom je tá skupina, ktorá získala viac bodov. Ak si žiaci sami vymýšľajú otázky, zvyšuje to ich motiváciu pri opakovaní. Súťaživý charakter aktivity pôsobí osviežujúco a žiaci tak získavajú novú energiu.Aktivitu môžete realizovať v školskom altánku, na lúke, na ihrisku...

 

15. Báseň o lese

Žiaci sa podľa pokynu učiteľa rozptýlia v lese. Mali by byť ticho a dostatočne vzdialení od seba. Každý žiak si nájde vhodné miesto na vnímanie lesa. Potom sa musia sústrediť na jednoslovné pomenovanie svojich pocitov, ktoré vyjadruje, čo žiak cíti k lesu alebo čo pre neho les znamená a zapamätať si ho. Po uplynutí stanoveného času sa žiaci postavia do kruhu a vyslovia svoj pocit - slovo, ktoré bude kľúčom k napísaniu básne. V altánku alebo vonku na lavičkách  potom napíšu báseň, ktorá bude mať nadpis v podobe toho slova, ktoré žiakom napadlo v lese.

 


ZDROJE: Alexová, Sabine – Vopel, Klaus .: Nechaj ma, chcem sa učiť sám Zober ma von rvp.cz ucimesevenku.cz takemeoutproject.eu

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku