9 vecí, ktoré ovplyvnia spôsob vzdelávania v budúcnosti

Mnoho odborníkov sa zamýšľa nad tým, v čom sa pravdepodobne zmení vyučovanie o pár rokov.
Mnoho odborníkov sa zamýšľa nad tým, v čom sa pravdepodobne zmení vyučovanie o pár rokov. / FOTO: Bigstock

Vzdelávanie určite nikdy nezanikne. Neustále bude súčasťou našich životov, len  nadobudne iné formy.

 

Mnoho odborníkov sa zamýšľa nad tým, v čom sa pravdepodobne zmení vyučovanie o pár rokov. Pozrime sa na 9 vecí, ktoré sú súčasťou vyučovania už aj dnes, ale v budúcnosti sa ich potreba ešte viac prehĺbi. 

 

1.Študenti budú mať flexibilnejšie možnosti pri výbere miesta, času a spôsobu učenia  

E-learning už teraz umožňuje učenie na diaľku a tiež maximálnu dávku samostatnosti pri učení. V budúcnosti sa predpokladá aj taký spôsob učenia, pri ktorom sa študenti teóriu  budú učiť mimo školy a praktickej časti sa budú venovať v triede spolu s ostatnými spolužiakmi a s učiteľom. Odborníci predpokladajú, že práve tento trend sa čoskoro stane realitou.

 

2. Personalizované učenie

V budúcnosti každý študent bude mať k dispozícii pomôcky a podmienky prispôsobené jeho schopnostiam. To znamená, že sa zložitejšími úlohami a témami bude zaoberať až vo chvíli, keď sa dostane na požadovanú úroveň. Študenti, ktorí budú mať viac problémov s učením, budú mať k dispozícii viac možností na precvičovanie. To by malo pozitívne ovplyvniť celý proces učenia a zredukovať počet študentov, ktorí prežívajú nepríjemné a úzkostné stavy v škole. Tiež to pomôže učiteľom v tom, aby lepšie rozpoznali, ktorý študent potrebuje pomoc pri nejakom konkrétnom probléme.

 

3. Študenti sa k cieľom budú približovať rôznymi spôsobmi

V jednotlivých školách budú určite nejaké jednotné ciele, ku ktorým by sa mal absolvent priblížiť, ale cesty, ako sa k cieľu dopracovať, budú rôzne a u jednotlivých žiakov sa budú líšiť. Podobne ako u personalizovaného učenia aj v prípade dosahovania cieľov budú si môcť študenti modifikovať učebný plán podľa vlastných potrieb a požiadaviek. Každý sa bude môcť učiť pomocou iných pomôcok, metód a techník. Súčasťou tejto zmeny bude aj tzv. Blended learning (kombinácia prezenčnej a e-learningové výučby) alebo BYOD (Bring your own device). BYOD spočíva v tom, že si študenti môžu do školy priniesť vlastné zariadenia, ktoré následne využívajú na vyučovaní. Vychádza sa z toho, že v súčasnosti už takmer každý vlastní mobil, tablet alebo notebook. Najdôležitejšou výhodou, ktorú BYOD ponúka, je pohodlie  pri používaní vlastného zariadenia, na ktoré je študent zvyknutý.

 

4. Projektové vyučovanie

Mnohí žiaci a študenti sú už na projektové vyučovanie zvyknutí. V rámci tohto vyučovania sa učia, ako využiť svoje schopnosti v mnohých rôznych situáciách v krátkodobom úseku. Je to príležitosť k nadobúdaniu schopností v rámci  time managementu a organizačných a kooperatívnych zručností, ktoré sa im budú hodiť v budúcnosti. Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusiu. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny. Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde vyučovania je riešenie projektov, praktických pracovných úloh.

 

5. Skúsenosti z praxe

Keďže technológia zefektívni a zľahčí mnoho oblastí nášho života, v osnovách bude miesto pre veci, ktoré sa bez našej ľudskej inteligencie a bezprostredného kontaktu s ľuďmi nezaobídu. Prax sa tak stane neoddeliteľnou súčasťou vyučovacích predmetov. Školy umožnia žiakom získavať viac poznatkov z reálneho sveta súvisiacich s ich povolaním. Súčasťou osnov budú stáže, mentoringové a tímové projekty.

 

6. Nová podoba matematickej gramotnosti

Počítače čoskoro prevezmú kontrolu nad všetkými štatistickými analýzami, budú popisovať a analyzovať dáta a predikovať budúce trendy. Aj preto bude potrebné sa viac zamerať na našu vlastnú prácu a interpretáciu dát. Aplikovanie teoretických vedomostí na čísla a využívanie ľudského rozumu sa stane základom pre novú podobu matematickej gramotnosti.

 

7. Skúšky dostanú novú podobu

Vďaka tomu, že nám technologické pomôcky pomôžu vyhodnocovať naše znalosti takmer kedykoľvek, klasické testy typu OTÁZKA - ODPOVEĎ vymiznú úplne alebo budú minimálne, lebo sa začnú javiť ako značne nedostačné. Už dnes je táto forma  kritizovaná, lebo v rámci nej sa žiaci učivo len naučia naspamäť  na test a druhý deň si z učiva nič nepamätajú. Testy podľa učiteľov nedokážu zmerať vedomosti, ktoré by študenti mali nadobudnúť pred vstupom do prvého zamestnania. Faktická znalosť však bude môcť byť meraná počas učenia a zručnosť aplikácie týchto poznatkov sa najlepšie preukáže napríklad až v praxi.

 

8. Študent bude spolutvorcom svojho vzdelávania

Študenti budú stále intenzívnejšie zapojení do formovania obsahu svojho štúdia. Udržiavanie takého kurikula, ktoré neodráža minulosť, ale súčasnosť, je realistické len za predpokladu, že sa na jeho tvorbe budú podieľať pedagógovia  i študenti zároveň. Aj kritický pohľad študentov na obsah ich osnov zaručí, že budú zahŕňať všetko potrebné.

 

9. Mentoring bude stále dôležitejší

Za dvadsať rokov bude vzdelávací proces každého študenta natoľko nezávislý a slobodný, že mentoring bude nepostrádateľnou podmienkou pre úspech. Učitelia budú predstavovať akýsi centrálny bod v obrovskom množstve informácií. A práve oni budú tí, ktorí budú študentom pomáhať v tom, aby vedeli pracovať so zdrojmi a aby sa v tom obrovskom množstve informácií dokázali pohybovať.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku