Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť

Vybrané slová môžete so žiakmi opakovať aj prostredníctvom didaktických hier.
Vybrané slová môžete so žiakmi opakovať aj prostredníctvom didaktických hier. / Foto: Bigstock

Vybrané slová patria medzi tie učivá, ktoré je vhodné kedykoľvek a kdekoľvek opakovať. Nemusí sa to robiť len formou diktátov a rôznych pravopisných cvičení. Môžete vyskúšať aj rôzne didaktické hry.

 

predchádzajúcom článku sme vás zoznámili s niektorými hrami, ktoré boli zamerané na opakovanie vybraných slov. Dnes vám ponúkame ďalšie.

 

Správne a nesprávne slová

Učiteľka rozdá skupinám žiakov lístky, na ktorých budú napísané vybrané slová. Tie sú na lístkoch napísané správne i nesprávne. Úlohou skupín bude tieto slová čo najrýchlejšie roztriediť. Ktorá skupina bude prvá a všetko bude mať správne, vyhráva.

 

Bingo – vybrané slova po M

Ide o upravenú hru Bingo na precvičovanie vybraných slov. Môžete si napríklad vybrať vybrané slová  po M. V tabuľke je vždy slovo napísané s mäkkým i aj s tvrdým y. Žiaci majú vyfarbiť to správne. Učiteľ rozdá každému žiakovi tabuľku a hovorí slová v ľubovoľnom poradí. Ten, komu vyšiel určený tvar zafarbených políčok v tabuľke, má všetko správne. Má  teda bingo. Sú tam však aj slová naviac, ale učiteľ musí čítať len tie, ktoré sú vyfarbené v tabuľke. Táto hra sa dá obmeniť na ktorékoľvek vybrané slová a dá sa prispôsobiť výsledný tvar vymaľovaných políčok, a to tým, že sa slová premiestnia.

 

Pyramída

V tejto hre sa vybrané slová rozširujú na obidvoch stranách o jednu hlásku. Napríklad:

BY

MYŠ

HMYZ

BÝVAŤ

OSÝPKY

VYZÝVAŤ

ZBYTOČNÝ

KORYTNICA

KORYTNAČKA

Túto aktivitu môžu robiť žiaci v skupinách a môžu súťažiť, ktorá skupina prvá pyramídu urobí.

 

Vybrané slová v košíku

Učiteľ napíše na tabuľu 10 vybraných slov. V košíku sú čísla od 1 – 10. Žiak si vytiahne tri čísla a na dané slová tvorí vetu. Do vety pridáva aj ďalšie slovné druhy, aby mohol vetu vytvoriť.

 

Hádaj, na čo myslím

Žiak si myslí na nejaké vybrané slovo. Ostatní kladú otázky, na ktoré sú odpovede len áno/nie. Ak je odpoveď nie, otázku kladie ďalší žiak. Ak  žiak určí nesprávne vybrané slovo, z hry vypadáva. Žiak, ktorý slovo uhádne, zadáva ďalšie vybrané slovo.  

 

Obrázky

V triede sú umiestnené obrázky na netradičnom mieste. Napríklad pod stolom, na skrinke, v taške. Jeden žiak ide za dvere. Po vstupe učiteľ zadá nejaké vybrané slovo. Žiak hľadá vhodný obrázok k danému slovu, ostatní ho navigujú a hovoria zima – teplo. Keď obrázky nájde, vybrané slová napíše na tabuľu a žiaci na ne tvoria vety.

 

Vybrané slová ukryté v obrázku

Žiaci pracujú vo dvojiciach alebo skupinách. Každý na svoj čistý papier nakreslí obrázok, v ktorom je ukrytých čo najviac vybraných slov. Žiaci (skupiny) si ilustrácie vymenia a vybrané slová zo spolužiakových obrázkov zapisujú na ten istý papier priamo do ilustrácie.

 

Príbeh

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Do košíka umiestni lístky s vybranými slovami. Členovia každej skupiny si vytiahnu 5-7 lístkov a tieto vybrané slová potom využijú vo svojom príbehu. Po napísaní príbehu každá skupina číta to, čo napísala.

 

Vybrané slová v časopisoch

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Každá skupina dostane niekoľko časopisov. Žiaci v časopisoch hľadajú vybrané a odvodené slová. Zvíťazí tá skupina, ktorá v určitom časovom limite nájde čo najviac týchto slov.

 

Nesprávne napísané slová

Učiteľ rozdá na lístkoch žiakom niekoľko viet, ktoré obsahujú vybrané slová. Úlohou žiakov je zistiť, ktoré vybrané slová sú zle napísané a potom ich musia opraviť.

 

Kolektívne písanie

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Žiaci sa pokúsia príbeh napísať tak, že na papier, ktorý si medzi sebou posúvajú,  každý člen skupiny vždy napíše len jednu vetu, ktorá však musí obsahovať nejaké vybrané slovo. Keď dopíše, v  písaní potom pokračuje iný žiak. Po napísaní príbehu za každú skupinu jeden žiak prečíta príbeh.

 

Komantovaná pantomíma

Skupina žiakov si môže pripraviť pantomimické stvárnenie nejakého vybraného slova. Vybraný žiak komentuje všetko, čo spolužiaci robia. Ostatní žiaci v triede hádajú, ktoré vybrané slovo je stvárňované.

 

Hra s vreckom

Žiaci sedia v kruhu a  za zvukov hudby si podávajú vrecko naplnené vybranými a nevybranými slovami, v ktorých nie je napísané i/y. Učiteľ po krátkej dobe hudbu vypne. Ten žiak, ktorému zostalo vrecko v ruke, vytiahne z neho slovo na lístku a povie, aké i/y doplní.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku