Hry zamerané na opakovanie vybraných slov

Čím skôr sa deti naučia vybrané slová, tým lepšie pre nich, pretože vo vyšších ročníkoch nebudú mať zbytočné problémy s ich pravopisom.
Čím skôr sa deti naučia vybrané slová, tým lepšie pre nich, pretože vo vyšších ročníkoch nebudú mať zbytočné problémy s ich pravopisom. / Foto: Bigstock

Je dobré, keď si na prvom stupni  žiaci čo najlepšie osvoja vybrané slová. Čím skôr sa ich naučia, tým lepšie pre nich, pretože v piatok ročníku nebudú mať zbytočné problémy. Je vhodné používať čo najviac hier, aktivít a rôznych metód, aby sa mohli s vybranými slovami stretnúť v rozličných situáciách.

 

Blíži sa koniec školského roka a vy určite budete so svojimi žiakmi opakovať aj vybrané slová. V článku vám ponúkame niekoľko jednoduchých zábavných hier a aktivít, ktoré vám môžu pri práci so žiakmi pomôcť.

 

Bingo

Žiak si vyberie 10 kartičiek, ktoré si položí pred seba.Učiteľ losuje vybrané  a odvodené slová. Ak má žiak pred sebou kartičku s vylosovaným slovom, otočí ju na druhú starnu. Takto pokračuje, kým nenazbiera 5 otočených kartičkek. Keď ich má, nahlási to učiteľovi. Táto hra je medzi deťmi veľmi obľúbená hlavne preto, lebo v nej môžu uspieť aj slabší žiaci.

 

Hádaj

Učiteľka opisuje vetami určité slovo alebo situáciu a deti majú zistiť, ktoré vybrané slovo má na mysli. Napríklad:

Čo vyplazuje pes v horúčave? (jazyk)

 

Ktoré zviera si na zimu robí zásoby potravy? (syseľ)

 

Akým vlakom cestujeme na veľké vzdialenosti?(rýchlikom)

 

Ako sa volá zviera, ktoré nosí pancier? (korytnačka)

 

Aký čaj pijú chorí ľudia? ( bylinkový)

 

S uhádnutými slovami môžete pracovať aj ďalej. Žiaci môžu vytvoriť vety, môžu ich zoradiť podľa abecedy, môžu ich zoradiť podľa počtu slabík, môžu vymyslieť príbeh, v ktorom použijú tieto slová a podobne.

 

Súťaž pre dve skupiny

Na zem pred tabuľu učiteľka umiestni kartičky s vybranými slovami. Žiaci stoja v dvoch skupinách v zadnej časti triedy. Učiteľka vetami opíše, ktoré vybrané slovo majú hľadať. Potom povie pokyn, na základe ktorého idú hľadať kartičku. Bod získava tá skupina, ktorá prinesie kartičku skôr. Aby nebol v triede chaos, je dobré, keď za skupinu súťaží vždy jeden žiak a postupne sa striedajú.

 

Meno, zviera, vec

Žiaci hrajú hru podobne ako  Meno, mesto, zviera, vec. Najčastejšie vo dvojiciach. Nemôžu však písať ľubovoľné slová na ľubovoľné písmená, ale len vybrané slová alebo obojaké slová, ktoré začínajú na obojakú spoluhlásky. Zamerajú sa len na osobu, zviera, vec. Na miesto, kde sa nedá nič doplniť, napíšu nulu. Vo dvojici sa striedajú. Môžete im do dvojíc rozdať tieto tabuľky:

Písmeno

Osoba

Zviera

Vec

B

 

 

 

P

 

 

 

M

 

 

 

V

 

 

 

R

 

 

 

Z

 

 

 

S

 

 

 

 

Štafeta

Žiaci dostanú kartičky so slovami vybraných slov, príbuzných alebo slov s mäkkým i/í a magnetku. Na magnetickej tabuli sú dva domčeky, na ktorých je znak i/í alebo y/ý. Žiaci si odovzdávajú kriedu ako štafetu a pripevňujú slovo do správneho domčeka. Súťažia v radoch. Rad, ktorý pripevní  všetko správne, vyhráva.

 

Kartičky

Učiteľ hovorí slová, deti majú na lavici kartičky s i/í y/ý. Po odznení slova, dvíhajú kartičku s príslušným i/y, vyvolané dieťa odôvodní pravopis.

 

Skladačka

Žiakov rozdelíme do dvoj, trojčlenných skupín. Vybrané slová máme rozstrihané po slabikách, pričom každá slabika je napísaná iným typom tlačeného písma. Každá skupina dostane obálku s dvoma slovami. Úlohou žiakov je správne poskladať vybrané slová.

 

Stojím –sedím

Vo vrecúšku má učiteľka kartičky so slovami, v ktorých chýba i/í alebo y/ý. Učiteľka chodí po triede a každý žiak si vyberie jednu kartičku. Ak je v slove y/ý zostane stáť, ak je v slove i/í, žiak si sadne. Keď si kartičky vyberú všetci žiaci, spolu s učiteľom skontrolujú správnosť.

 

Kruh a vybrané slová 

Učiteľka rozdelí žiakov do skupín. Vopred si z výkresu vystrihne kruhy, ktoré rozdelí na 6 alebo 8 častí. Uprostred kruhov napíše ľubovoľné vybrané slová. Úlohou žiakov v skupine je napísať odovodené slová k vybranému slovu do vyznačených častí v kruhu. V ďalšej časti môžu na odovedené slová tvoriť vety.

 

Myslím si slovo

Žiaci sedia v kruhu a myslia na nejaké vybrané slovo. Postupne hovoria napríklad toto: „Myslím na slovo, ktoré začína na písmeno B, končí na A a má tri slabiky.“(BYLINA). Žiak, ktorý uhádne slovo, môže pokračovať v hre.

 

Diktát v pohybe

Učiteľka rozdelí žiakov do skupín. Jeden žiak zapisuje vety, ostatní postupne jeden za druhým hľadajú po triede vety alebo slová, ktoré sa musia naučiť naspamäť a povedať zapisovateľovi. Keď uplynie určitý časový limit, jeden žiak z každej skupiny prečíta učiteľke slová alebo vety, ktoré v rámci skupiny zapísali. Diktát môže byť zameraný na vybrané slová.

 

Zaraďte slová do radu

Učiteľka rozdelí žiakov do skupín. Každá skupina dostane obálku, v ktorej sú poprehadzované vybrané slová. Úlohou žiakov v skupine je zoradiť vybrané slová do radov podľa jednotlivých písmen. To znamená, že napríklad do jedného radu dajú vybrané slová po B, do druhého po P a podobne. Ktorá skupina úlohu splní najrýchlejšie, vyhráva.

 

Uhádnite

Žiaci majú nahradiť slovo rovnoznačným  vybraným slovom. Slová im môžete pripraviť na kartičky. Môžu pracovať individuálne alebo v skupinách. Napríklad:

vtáčik so žltým bruškom - sýkorka

dávať múku do cesta -sypať

riečny živočích - vydra

naša najväčšia sova - výr

kováčska dielňa - vyhňa

kričať - výskať

poľovnícky pes - vyžla

je v ústach  aj v topánke  - jazyk

ťažné zviera s rohami  - býk

domáce  štvornohé zvieratá - dobytok

diaľničný poplatok - mýto

 

Poštár

Do umelohmotných vajíčok od kinder čokolády ukryjeme na papierikoch napísané slová, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach v koreni slov píše i/í, alebo y /ý.  Tieto písmenká sú v slovách vynechané. V jednom vajíčku je ukryté jedno slovo. Žiaci si vyčítankou zvolia prvého poštára. Poštár sa prechádza po triede s košíkom, v ktorom sú vajíčka. Spieva si napríklad nejakú pesničku. Keď ju dokončí, zastane pri niektorom žiakovi. Ten si z košíka vyberie vajíčko. Slovo z vajíčka prečíta a napíše ho správne na tabuľu. Ak ho napíše správne, stáva sa poštárom. Ak sa pomýli, poštár má ako prvý možnosť slovo opraviť. Ak ho opraví správne, pokračuje v hre naďalej ako poštár. No ak sa aj on pomýli, tak poštárom môže byť ten žiak, ktorého vyberie poštár a ktorý zároveň napíše slovo správne. A hra pokračuje dovtedy, kým má poštár v košíku vajíčka.

 

Skrývačka

Na magnetickú tabuľu napíšeme alebo na kartičkách napísané slová pripevníme pod seba a po triede rozmiestnime slová, ktoré sú k daným slová synonymá, ale sú to zároveň vybrané slová po jednotlivých spoluhláskach. Úlohou žiakov je nájsť po triede poschovávané slová a priradiť ich k slovu podobnému na magnetickú tabuľu.

Burina  - PÝR                                                 

Papuľa - PYSK

Namyslený - PYŠNÝ

Ten, kto žiada dievča o ruku - PYTAČ

Veľké bohatstvo -  BLAHOBYT

 

Kto je najšikovnejší?

Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová a napísať ich do zošita.

 


ZDROJ: rvp.cz
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku