Štafetové hry pre deti

Štafetové hry pomáhajú rozvíjať dobré vzťahy medzi žiakmi.
Štafetové hry pomáhajú rozvíjať dobré vzťahy medzi žiakmi. / Foto: Bigstock

V rámci štafetových hier nestačí len napríklad dobre bežať. Ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok, je potrebná dokonalá súhra a spolupráca všetkých členov štafety. V tomto prípade naozaj rozhoduje kolektívny duch a tímová spolupráca. Pozrime sa na niekoľko štafetových hier, ktoré môžete vyskúšať so svojimi žiakmi.

 

Skokanská štafeta

Dĺžka trate je asi 10 metrov. Vo vzdialenosti 7 metrov od štartovacej čiary postavíme prekážku napríklad z kartóna od banánov. Každý člen družstva preskočí prekážku, dotkne sa cieľovej méty, hladkým behom sa vráti k družstvu a odovzdá štafetu. Počíta sa výsledný čas družstva. Rôznym položením škatúľ môžeme meniť výšku prekážky.

 

Vrhačská štafeta

Ako vrhačské náčinie môžete použiť napríklad medicimbal. Úlohou družstva je dostať sa postupným vrhaním lopty čo najďalej. Nasledujúci člen družstva vrhá z miesta, kde dopadol medicimbal predchádzajúceho hráča.

 

Štafeta so zaviazanými nohami

Pripravíme z kuželov dráhu na slalom. Vytvoríme dve družstvá. Žiaci si zaviažu šatkou nohy a trať môžu zdolávať len skákaním.

 

Pohybujúca sa reťaz

V každom družstve je dvojica, ktorá si kotúľa loptu. Ostatní spolužiaci vytvoria reťaz. Zaujmú polohu v podpore ležmo tak, aby popod nich bolo možné loptu prekotúľať. Akonáhle sa tak stane, žiak sa presunie na koniec reťaze. V oboch prípadoch žiaci musia spolupracovať. Družstvá spolu súperia, kto z nich dokáže skôr utvoriť pohybujúcu sa reťaz. Cieľom je dostať sa na opačnú stranu telocvične ako prví.

 

Štafetová hra s vrchnáčikmi

Žiaci stoja v štyroch družstvách. Na signál učiteľa, vybehne z každého rohu štvorca do stredu žiak. Zoberie jeden vrchnáčik  a donesie ho svojmu družstvu. Po predaní štafety pokračuje v behu druhý člen družstva. Hra sa končí, ak už v strede nie je žiadny vrchnáčik. Každé družstvo si samostatne spočíta svoju korisť a vzájomne si oznámia počet. Vyhráva družstvo, ktoré stihlo nazbierať najviac vrchnáčikov.

 

Kyvadlová štafeta

Žiaci sú rozdelení na dve družstvá. Každý dostane svoje číslo. Nepárne čísla sú na jednej strane, párne sú na druhej strane. Stoja v rade vo vzdialenosti najmenej 10 metrov. Na znamenie vyrazia obidve jednotky a bežia k dvojkám, odovzdajú štafetu. Dvojky bežia k trojkám... Keď posledné číslo dobehne, družstvo zakričí: „Hurá!“ To je signál víťazstva. Hra sa opakuje najmenej trikrát.

 

Kombinovaná štafeta

Žiaci v dvoch alebo v troch rovnakých družstvách majú za úlohu vybehnúť od prvej méty po štyroch, podliezť dve stoličky, preliezť obručou, ktorá je druhou métou a od nej utekať späť do družstva, tlesknúť nasledujúcim do dlane a postaviť sa na koniec rady. Víťazí družstvo, ktoré najskôr vykoná všetky úlohy a stojí v poriadku.

 

Na klokanov

Žiaci sa rozdelia do dvoch družstiev. Méta je od nich vo vzdialenosti asi 3 m. Na povel učiteľa si deti vezmú loptu medzi kolená, stisnú ju a pokúsia sa preskákať a obísť métu bez straty lopty. Každé prvý žiak v zástupe má loptu. Podmienkou je nepridržiavať loptu rukami. Víťazí to družstvo, ktoré sa prvé vystrieda.

 

Štafeta s palicami

Žiaci sa postavia do zástupu, rozostupy majú na predpaženie. Prvý hráč každého družstva dostane palicu dlhú asi 1 meter. Palicu na povel podá vzpaženými rukami druhému hráčovi, ten tretiemu atď. Keď dôjde palica nakoniec, posledný s ňou beží čo najrýchlejšie do čela družstva, postaví sa pred prvého a opäť podáva palicu dozadu. Hra pokračuje, až sa vystriedajú všetci a dopredu sa postaví ten, ktorý začal prvý. Vyhráva družstvo, ktorému sa podarí čo najskôr získať základné postavenie.

 

Štafeta s loptou

Žiaci utvoria dve družstvá. Prví žiaci v poradí majú loptu. Stoja jeden meter pred ostatnými. Na povel prvý žiak vyhodí loptu do výšky a hneď beží na koniec zástupu. Druhý žiak sa ju snaží chytiť, aby nespadla na zem. Opäť vyhodí loptu a beží na koniec. Hra sa opakuje. Družstvá musia mať rovnaký počet žiakov. Víťazí družstvo, ktoré sa skôr vystrieda alebo ktorému lopta najmenej spadne.

 

Na vlnky

Žiaci stoja v rade, držia sa za ruky, ruky majú mierne pokrčené. Prvý žiak sa pustí, prebehne vlnovite pod rukami ostatných deti a na konci sa pripojí do radu. Za ním nasleduje ďalší žiak až sa všetci vystriedajú.

 

Kto má menej loptičiek?

Žiakov rozdelíme  do  dvoch družstiev. Telocvičňu rozdelíme čiarou na dve polovice. Každý žiak má loptičku, ktorú na povel učiteľa hádže na opačnú stranu ihriska, ktorá patrí súperovi. Na ďalší povel žiaci ukončia hru tým, že si sadnú na zem. Víťazí to družstvo, ktoré má menej loptičiek.

 

Podávaná štafeta v zástupoch

Žiakov rozdelíme do rovnako početných družstiev (maximálne po 5 – 6) do zástupov tak, že posledný stojí na štartovej čiare. V určitej vzdialenosti  je méta. Posledný hráč v zástupe v každom družstve má loptu. Na štartový povel vybieha s loptou obieha okolo méty a až potom sa zaradí na miesto prvého v zástupe a určeným spôsobom loptu podáva ďalej. Takto hra pokračuje až do vystriedania sa všetkých členov družstva.

 

Člnková štafeta

Súťažia družstvá, ktorých hráči s a rozdelia na dve polovice a postavia sa do zástupov oproti sebe za hranice ihriska. Na signál vybiehajú prví hráči družstiev oproti sebe. Keď dobehnú na jednu úroveň, dotknú sa rukami a bežia späť. Keď dobehnú za hranicu ihriska, vybiehajú druhí v poradí. Víťazí družstvo, ktorého hráči sa skôr vystriedajú a zaujmú základné postavenia.

 

Prekážková štafeta

Súťažia dve družstvá s rovnakým počtom hráčov. Každé družstvo určí poradie, v akom budú hráči vybiehať na prekážkovú dráhu a rozhodca určí spôsob odovzdávania štafety. Príklad prekážkovej dráhy v telocvični s použitím gymnastického náradia:

 

 1. prebehnúť po lavičke.

 2. trikrát obehnúť okolo kozy.

 3. Podliezť popod kozu zozadu a potom ju preskočiť. 

 4. Prebehnúť slalomovým spôsobom medzi kužeľmi.

 5. 10 x preskočiť švihadlo na mieste určeným spôsobom.

 

Víťazí družstvo, ktorého posledný člen dobehne skôr do cieľa. Pri zostavovaní prekážkovej dráhy musíme myslieť na bezpečnosť, pri ťažších prekážkach zabezpečíme záchranu.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
A. Kaplan, D. Bartuněk, J. Neuman: Skáčeme, běháme a hrajeme si
Kulhánková E.: Cvičíme pro radost
Halmová, N.: Pohyb hrou
Fosterová, E.:85 her pro zlepšení kondice dětí
Borová, B.: Cvičíme s malými deťmi
Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Zdravie, Šport
Zdieľať na facebooku