Ako reagovať na hlúpe poznámky? Tieto spôsoby vám v tom pomôžu

Aj s hlúpymi poznámkami ľudí si možno poradiť.
Aj s hlúpymi poznámkami ľudí si možno poradiť. / Zdroj: Pexels

Niekedy vtipné poznámky na adresu nejakého človeka vedia pobaviť.Ak sa však za nimi skrývajú ag­re­sívne ko­men­táre, stávajú sa nielen nepríjemnými, ale aj nebezpečnými.

 

Každý človek  sa už nie­kedy stre­tol s ne­takt­nými po­znám­kami svojho oko­lia. Niekedy vedia zraniť tí najbližší, inokedy neznámi ľudia. Jedno je však isté, nevhdoné pripomienky vedia zabolieť. Podľa štú­die Mi­chi­gan­skej uni­ver­zity z roku 2016 je vo svete čo­raz viac prí­tomná ne­z­dvo­ri­losť. Vedci zis­tili, že ľu­dia vy­sta­vení sar­kas­tic­kým a po­ni­žu­jú­cim po­znám­kam zby­točne strá­cajú svoju psy­chickú ener­giu a po­hodu. Ich zvý­šená psy­chická únava má však za ná­sle­dok aj ťaž­kosti so zvlá­da­ním im­pul­zov a re­gu­lo­va­ním emó­cií.  V dô­sledku toho sú ná­chyl­nejší na opä­to­va­nie ta­ké­hoto sprá­va­nia.

Čo z toho vy­plýva? Často sa stáva veľmi dobre známa vec, že  zlo plodí len ďal­šie zlo.  A tak jedna ne­taktná po­známka  ne­musí ub­lí­žiť len jed­nému člo­veku. Ten to­tiž svoje nie cel­kom po­tla­čené po­city po­šle najb­liž­šej mož­nej obeti a takto sa to môže opakovať do­kola.

Tejto situáciii sa však dá vyhnúť. Ako?  Tak, že zostanete silnými  a vy­rov­na­nými a taktne sa s nevhodnými  ko­men­tármi vy­spo­ria­date.  Ako sa to dá urobiť čo najlepšie?

 

1 | Snažte sa mať pod kontrolou svoje myšlienky a pocity

Umož­niť iným mať kon­trolu nad va­šimi myš­lien­kami či po­citmi im dáva nad vami moc. A vy určite nechcete, aby ne­ga­tívne komentáre ovplyv­nili vaše  po­city a celý váš deň. Ak máte v okolí  takýchto ľudí, najprv si túto skutočnosť uvedomte a potom si povedzte, že im nebudete venovať svoju pozornosť. Ak by ste tak neurobili, zbytočne by vám neustále narušovali vašu duševnú rovnováhu. Ne­ne­chajte si  svoju hod­notu ur­čo­vať inými ľuďmi. Len vy sami môžete rozhodnúť, na čo reagovať budete a na čo nie.

 

2 | Buďte verní svo­jim hod­no­tám

Duševne silní ľu­dia po­znajú svoje hod­noty. A nepoznajú ich len v te­ore­tic­kej ro­vine. Snažia sa ich využívať aj v praktickom živote.  Myslia na ne neustále a podľa nich si riadia bežný život. Du­ševne silní ľu­dia ve­dia, že za­cho­va­nie ich pra­vého ja je kľú­čom k vnú­tor­nému po­koju. Bez ohľadu na to, aké lá­kavé a jed­no­du­ché je kles­núť na úro­veň dru­hých ľudí, ne­robte to. Nebudete sa cítiť dobre a a nebudete šťastní.

 

3 | Na­učte sa povedať si svoj názor a naučte sa aj mlčať

Ľudia, ktorí na sebe pracujú, poznajú presne asertívne práva. Na dru­hej strane si uve­do­mujú, že naj­lep­šia vec, ktorú môžu v nie­kto­rých si­tu­áciach uro­biť, je ig­no­ro­vať nie­koho, kto na seba púta po­zor­nosť ne­takt­nými ko­men­tármi. Ne­majú po­trebu mať po­sledné slovo v kon­ver­zá­cii, av­šak ne­majú ani strach na­po­me­núť nie­koho, kto sa im snaží na­ru­šiť ich po­koj.

 

4 | Trénujte svoju psychiku

To, že vďaka po­hybu a cvi­če­niu máme výkonnejšie a silnejšie telo, to už každý vie. Ale ako si budujeme svoju psychickú odolnosť? Psychická odolnosť je tiež veľmi dôležitá, lebo vďaka nej dokážeme lepšie  spra­co­vať ťažké ži­votné okol­nosti a situácie. Často sa bojíme toho, že druhého človeka sklameme, keď nevyhovieme jeho prosbe. Bojíme sa, že dotyčný človek sa s nami nebude baviť alebo nás nebude mať rád. Ale ak človek uvážene povie NIE, je to jeho právo a ten druhý by to mal rešpektovať bez zbytočných negatívnych emócií. Človek by mal však svoje NIE vyjadriť jasne. Všetci tí, ktorí už NIE vedia používať, svorne tvrdia, že sa im tým uľahčil život. Zistili, že prestali robiť veci, ktoré ich vyčerpávali. A práve preto je veľmi potrebné trénovať svoju psychiku.

 

Medzi nepríjemné situácie môžu patriť aj ne­príjemné slovné útoky. A tými sa môžeme nechať ovplyvniť alebo ich môžete spracovať. Ak sa ale ocit­nete v to­xic­kom pro­stredí, je možné, že je­di­ným vý­cho­dis­kom bude do­stať sa z neho čo naj­ďa­lej. Ne­zdravé pra­co­visko či iné také oko­lie, v kto­rom trá­vite viac času, si môže vy­žia­dať daň v po­dobe va­šej psy­chic­kej či fy­zic­kej nepo­hody, a to bez ohľadu na to, akú du­ševnú silu máte.

 

V toxickom prostredí si dávajte pozor hlavne na tieto typy ľudí:

 

Klebetník

Klebetníci získavajú potešenie z cudzieho nešťastia. Napriek tomu, že zo začiatku to môže byť zábava poznať všetky kancelárske klebety, nenechajte sa stiahnuť do jedovatých osídiel týchto ľudí.

 

Egocentrik

Vzťahy s egocentrickými osobami nemajú zmysel, lebo okrem toho, že miniete veľa energie, budete sa v konečnom dôsledku cítiť osamelo. Egocentrik totiž vníma jedine seba.

 

Závistlivec

Pre závistlivých ľudí nič nie je dobré, nikdy nie sú spokojní. Preto sa ľuďom, ktorí stavajú vlastné šťastie na porovnaniach so svetom, radšej oblúkom vyhýbajte, a to najmä vtedy, ak sa nechcete závisťou nakaziť.

 

Manipulátor

Manipulátori z vás vysávajú čas a energiu. Sú skrytí za maskou priateľstva. V konečnom dôsledku však od vás len niečo chcú a keď sa obzriete do minulosti, zistíte, že vždy od vás len brali, hoci sa tvárili, že to robia pre vás.

 

Psychopat

Existuje aj taký typ toxických ľudí, ktorí nachádzajú uspokojenie v bolesti a utrpení druhých. Ich jediná výhoda je, že sú ľahko odhaliteľní, a teda ich môžete rýchlo odstrániť zo svojho života.

 

Sudca

Sudcovia dokážu veľmi rýchlo zhodnotiť, čo je a čo nie je v poriadku. Majú zázračnú schopnosť zobrať niečo, čo skutočne milujete a úplne vám to znechutiť, preto sa ich čo najskôr zbavte.

 

Arogantní ľudia

Arogatní ľudia sú pre vás stratou času, pretože všetko čo spravíte, považujú za osobnú výzvu. Arogancia je falošnou sebadôverou, vždy maskuje veľké neistoty a na pracovisku môže spôsobiť veľa problémov.

Zdieľať na facebooku