Aktivity, ktoré pomáhajú budovať sebadôveru žiakov

Na rozvoj sebadôvery detí a mladých ľudí má popri rodine rozhodujúci vplyv aj učiteľ a školské prostredie.
Na rozvoj sebadôvery detí a mladých ľudí má popri rodine rozhodujúci vplyv aj učiteľ a školské prostredie. / Foto: Bigstock

Sebadôvera je veľmi dôležitá v živote každého človeka.  Dôležitá je aj pre deti. Na rozvoj sebadôvery detí a mladých ľudí má popri rodine rozhodujúci vplyv aj školské prostredie.

 

Nie v každej rodine úplne ideálne rozvíjajú rodičia sebadôveru svojich detí. Niekedy je to práve škola, ktorá najviac vplýva na túto stránku osobnosti dieťaťa. Pre niektoré deti, ktoré pochádzajú z domáceho prostredia s negatívnym vplyvnom, je škola dokonca jediným prostriedkom, ako znovu získať stratenú sebadôveru. Carroll Helm z Cumberlandskej univerzity v USA analyzoval štúdie o sebadôvere žiakov a jej súvislosti s učiteľmi a odhlalil nasledujúce zistenia:

  • Schopnosť učiteľov pôsobiť na sebadôveru žiakov má vplyv na úspešnosť ich štúdia.
  • Vplyv na študijný výkon môže byť taký veľký, že môže viesť až k 50-percentnému zlepšeniu. V rôznej miere sa týka všetkých stupňov vzdelávania.
  • Žiaci, ktorí sú svojimi učiteľmi povzbudzovaní, zvyčajne obmedzia svoje zlé správanie a v školskom prostredí sa správajú dobre.
  • Vyššia úroveň sebadôvery, ktorú dieťa dosiahne vďaka svojim učiteľom, vplýva na fyzickú, sociálnu a emocionálnu stránku jeho osobnosti.
  • Zdravá sebadôvera kladne ovplyvňuje výber študijného odboru či povolania.

 

Štúdia opisuje tiež, ako by mal vyzerať ideálny učiteľ, vďaka ktorému by žiaci dosahovali tie najlepšie študijné a osobnostné kvality:

  • Učiteľ by mal byť empatický.
  • Mala by u neho prevažovať zakotvenosť v pevných etických princípoch.
  • Mal by mať schopnosť kriticky myslieť.
  • Mal by v triede učiť maximálne 18 žiakov.
  • Mal by mať dobré finančné zázemie vo vzdelávacej inštitúcii, v ktorej učí.

 

Aktivity na posilnenie sebadôvery, ktoré môže učiteľ využívať na vyučovaní:

1. Predstavenie

Na prvej hodine učiteľ osobne predstaví každého žiaka/ žiačku z triedy. Ešte predtým sa so všetkými chvíľku rozpráva, aby sa dozvedel o žiakoch čo najviac informácií. Keď žiaka potom predstavuje kolektívu, vyzdvihne jeho najsilnejšie stránky.

 

2. Prezentovanie práce žiaka pred triedou

Učiteľ si všimne, ako žiak/žiačka vypracoval úlohu, zložil básničku, namaľoval obrázok, napísal sloh alebo niečo vyrobil. Túto prácu potom učiteľ prezentuje pred triedou a za výkon pochváli.

 

3. Osobný plagát

Všetci žiaci si doma prirpavia plagát s výstrižkami z časopisov, reklamami, osobnými správami, ktoré vyjadrujú ich záľuby. Učiteľ potom plagáty postupne ukazuje pred triedou a žiaci hádajú, komu plagát patrí. Vďaka tejto aktivite sa ukážu silné stránky a vlastnosti žiakov, čo prispieva k zvyšovaniu ich sebadôvery.

 

4. Ako by si zmenil/zmenila túto vlastnosť?

Učiteľom žiakom rozdá lístočky, na ktoré napíšu svoje povahové črty, ktoré by radi zmenili a naopak,  ktoré by si radi uchovali. Odovzdajú ich bez podpisu, aby zostali v anonymite. Učiteľ potom charakteristiky predstaví a položi nasledujúce otázky: „Ak by si mal/mala túto vlastnosť, chcel by si si ju udržať  alebo zmeniť?“ Ďalej sa spýta: „ Ako by si zmenil/zmenila túto vlastnosť? Ako by si si ju udržal/udržala?“ Každý žiak tajne pozoruje, čo si spolužiaci myslia o jeho povahových črtách a zoznamuje sa s nápadmi, ako si ich udržať alebo zmeniť.

 

5. Vyjadrenie dobrého

Žiaci v skupinách rozoberajú menoslov triedy, no vynechajú sami seba. Jednotlivé skupiny potom napíšu opisy kladných vlastností svojich spolužiakov. V tomto cvičení majú všetci možnosť počuť pozitívne vyjadrenia o dobrých stránkach svojho správania a zlepšiť si tak mienku o sebe.

 

6. Odtlačok prsta

Každý žiak odtlačí na papier svoj nafarbený ukazovák alebo palec. Učiteľ urobí neikoľkonásobné zväčšené kópie, dá ich na nástenku, aby ich žiaci mohli pozorovať. Všetci majú možnosť vidieť, že neexistujú dva rovnaké odtlačky. Žiaci takto pochopia, že každý človek je iný, jedinečný a každý máme svoje vlastné silné a slabé stránky.

 

7. Môj životopis

Učiteľ vyzve žiakov, aby si pripravili taký životopis, vďaka ktorému by mohli zíksať fiktívnu prácu. Pri písaní by mali myslieť na svoje klady a predstaviť ich druhým. Žiaci môžu pracovať aj v skupinách, aby si spolužiaci navzájom pomohli ich silné stránky.

 

Uvedené aktivity sú vhodné pre žiakov s miernym sklonom k sebapodceňovaniu. Ak dieťa pochádza z negatívneho rodinného prostredia, kde je neustále podceňované, potrebuje pomoc psychológa, prípadne sociálneho pracovníka. V takomto prípade sa uvedené aktivity dotknú len povrchu a nevedú k podstatnej zmene.

 


Zdroj: J. Melgosa: Objav svoju hodnotu

Čítajte viac o téme: Sebavedomie
Zdieľať na facebooku