7 tipov, ako zvládnuť prezentáciu na výbornú

Prezentácie sú dnes bežnou súčasťou akéhokoľvek zamestnania. Nie každý ich však zvláda, ako by si prial.
Prezentácie sú dnes bežnou súčasťou akéhokoľvek zamestnania. Nie každý ich však zvláda, ako by si prial. / Foto: Bigstock

Prezentácie sú dnes bežnou súčasťou akéhokoľvek zamestnania. Ako ich robiť dobre?

 

Na­priek tomu, že väč­šina ľudí stále verí, že pre­zen­tá­cia je len text prekopírovaný do Po­wer­Po­intu s pek­nými ob­ráz­kami a vtipnou ani­má­ciou, ktorú prog­ram po­núka, opak je prav­dou. Príp­rava dob­rej pre­zen­tá­cie to­tiž trvá nie­koľko ho­dín, jej pred­nes je ná­ročný a musí byť do de­tailu pre­mys­lená. Chcete sa stať skutočným majstrom v prezentovaní? Prečítajte si nasledujúce tipy.

 

1 | Sústreďte sa na úvod, je naozaj dôležitý

Aby ste pub­li­kum zau­jali, mu­síte za­čať niečím, čo ho prekvapí a udrží  jeho pozornosť. Ako zaujať?

  • Môžete porozprávať svoj osobný príbeh, z ktorého plynulo prjdete k téme.
  • Ukážte ľuďom niečo prekvapivé. Emó­cia prek­va­pe­nia ich pri­núti, aby sa sústredili a pre­budí to v nich zve­da­vosť na to, čo bu­dete ho­vo­riť ďa­lej.
  • Po­vedzte ľu­ďom niečo, o čom do­te­raz ne­tu­šili. Za­čnite s fot­kou, ktorú ni­kdy ne­vi­deli, prí­be­hom, o kto­rom nič ne­ve­dia alebo šta­tis­ti­kou, ktorú ni­kto ne­pozná.
  • Povedzte im vtip.
  • Spo­chybnite bežné pred­po­klady a zna­losti. Za­pojte pred­sta­vi­vosť pub­lika a vy­pro­vo­kujte ich otáz­kou. Keď nad ňou za­čnú roz­mýš­ľať, zrazu ste spra­vili z pa­sív­nych po­slu­chá­čov ak­tívne pub­li­kum.

 

2 | Neučte sa prezentácie naspamäť

Učenie sa prezentácií  naspamäť vás dostane pod tlak a zvyšuje vašu  nervozitu. Budete  pod stresom a budete myslieť na to,  či si na všetko spomeniete. Ľudí otrávite  aj tým, že budete nahlas čítať všetko z prezentácie. Nezabúdajte, že oni to už vidia, nepotrebujú, aby ste im text čítali. Spravidla si všetci stihnú prečítať text skôr, ako ho nahlas prečítate vy. A potom už len znudene čakajú, kým to, čo už si práve prečítali aj vy prečítate nahlas. Píšte v odrážkach a tieto informácie rozvite slovne. Poslucháči budú vidieť, že tému máte naozaj naštudovanú a rozumiete jej. Rozprávaním upriamite pozornosť na svoju osobu. Po­wer­Po­int alebo iná plat­forma je na to, aby pod­po­rila váš pred­nes, aby vám po­mo­cou vi­zu­álu pomohla v tom, aby si ľu­dia za­pa­mä­tali, čo ho­vo­ríte.  V žiadnom prípade sa neotáčajte ľuďom chrbtom. Odborníci odporúčajú používať maximálne 6 slov v jednom slajde.  Využívajte  zrakový  kon­takt namiesto čí­ta­nia a určite zaujmete. Ľudia majú radi obrázky.  A tak využívajte obrázky, ktoré sú  vtipné, vý­stižné, prek­va­pivé, emočne na­bité alebo inak zau­jí­mavé. Publikum bude zve­davé, čo k tomu bu­dete ďa­lej ho­vo­riť.

 

3 | Nepoužívajte veľa cudzích výrazov, neprehľadné tabuľky a grafy

Ak budete používať veľa abstraktných a cudzích výrazov, zložité grafy a tabuľky, tak publikum unavíte. Abstraktné a cudzie výrazy majú totiž jednu „úžasnú“ vlastnosť. Nevieme si pod nimi nič predstaviť. A čím menej obrazov v hlavách ľudí vyvoláte, tým menej vás budú chcieť počúvať. Budú sa nudiť. A tak isto nudia  neprehľadné a zložité grafy. Stačí, ak si hocijaký graf čo i len predstavíte a už sa vám únavou zatvárajú viečka. Prežila som niekoľko takýchto prednášok, vôbec nič si z nich nepamätám, dodnes neviem, čo chcel autor výskumu vlastne povedať a keď si na to ešte aj dnes spomeniem, tak si poviem, že to bol zle využitý čas.

 

4 | Snažte sa byť aspoň trochu vtipní

Nesnažte sa byť smrteľne vážni. Ak sa ľudia smejú, odbúravajú sa tým bariéry voči vám. Veď určite túžite mať presvedčené a uvoľnené publikum. Prezentáciu  môžete z času na čas od­ľah­čiť vtipom.

 

5 | Nevytvárajte si v hlave katastrofické scenáre

Neplánujte už vopred katastrofy, nepredstavujte si vlastné zlyhanie. Snažte sa uviesť sa do správneho emočného stavu. To znamená, sústreďte sa hlavne na proces a v žiadnom prípade nie na konečný stav. Predstavujte si, ako vám na konci vašej prezentácie ľudia tlieskajú a gratulujú vám. Snažte sa naladiť pozitívne. Povedzte si, že publiku chcete odovzdať čo najviac zuajímavostí a tiež si povedzte, že si tú chvíľu chcete užiť.

 

6 | Dávajte si pozor na gramatické chyby

Poriadne si skontrolujte gramatiku a štylistiku v texte. Najlepšie bude, ak dáte prezentáciu prečítať ešte ďalšej osobe, ktorá vás upozorní na chyby. Poproste niekoho aj o spätnú väzbu a zistíte, čo sa mu (jej) na prezentácii páči alebo nepáči. Trochu usmernenia pred prezentovaním nie je na škodu.

 

7 | Ak sa dá, povedzte nejaký príbeh

Ľudia radi počúvajú rôzne príbehy. Sú tak na­prog­ra­mo­vaní. Práve preto tak radi po­čú­vame aj vtipné prí­hody svo­jich zná­mych, preto po­ze­ráme filmy, preto čí­tame knihy. Ak do­ká­žete vo svo­jej pre­zen­tá­cii dať ľu­ďom prí­beh, o úspech máte po­sta­rané. Vy­me­no­vať fakty vie každý a člo­vek pri tom skôr či ne­skôr od nudy za­spí.  Ak dáte ale in­for­má­ciám prí­beh, pub­li­kum ich prijme úplne inak. Informáciu povedanú vo forme príbehu a ktorá má pre nás vý­znam, sa ne­mu­síme učiť na­spa­mäť. Ak je au­ten­tická, osobná a má pre nás dô­le­žitý význam, jed­no­du­cho si ju za­pa­mä­táme. Môžete  po­užiť ob­rá­zok na ilus­trá­ciu a roz­po­vedať au­ten­tický prí­beh z vlast­ného ži­vota. Ob­rá­zok spojte s ci­tá­tom, ktorý tú si­tu­áciu vy­sti­huje. V takejto chvíli väčšinou všetci po­čú­vajú, ve­dia sa s vami  iden­ti­fi­ko­vať. Vďaka príbehu ste  vaše  po­sols­tvo vy­jad­rili ele­gan­tne, jasne a za­pa­mä­ta­teľne. Buďte spontánni a sami sebou.

 

PowerPoint nie je jediný nástroj

Nebavia vás klasické šablóny v PowerPointe? Tak vyskúšajte nové  nástroje. Možno vás zaujmú tieto:

Prezi prezi.com

Impress LibreOffice www.libreoffice.org

Powtoon www.powtoon.com

Keynote www.apple.com

Google Slides www.google.com

Zdieľať na facebooku