Články: Pre študentov
O projekte

 

7 tipov, ako zvládnuť prezentáciu na výbornú

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
Prezentácie sú dnes bežnou súčasťou akéhokoľvek zamestnania. Nie každý ich však zvláda, ako by si prial. / Foto: Bigstock

Prezentácie sú dnes bežnou súčasťou akéhokoľvek zamestnania. Ako ich robiť dobre?

 

Na­priek tomu, že väč­šina ľudí stále verí, že pre­zen­tá­cia je len text prekopírovaný do Po­wer­Po­intu s pek­nými ob­ráz­kami a vtipnou ani­má­ciou, ktorú prog­ram po­núka, opak je prav­dou. Príp­rava dob­rej pre­zen­tá­cie to­tiž trvá nie­koľko ho­dín, jej pred­nes je ná­ročný a musí byť do de­tailu pre­mys­lená. Chcete sa stať skutočným majstrom v prezentovaní? Prečítajte si nasledujúce tipy.

 

1 | Sústreďte sa na úvod, je naozaj dôležitý

Aby ste pub­li­kum zau­jali, mu­síte za­čať niečím, čo ho prekvapí a udrží  jeho pozornosť. Ako zaujať?

  • Môžete porozprávať svoj osobný príbeh, z ktorého plynulo prjdete k téme.
  • Ukážte ľuďom niečo prekvapivé. Emó­cia prek­va­pe­nia ich pri­núti, aby sa sústredili a pre­budí to v nich zve­da­vosť na to, čo bu­dete ho­vo­riť ďa­lej.
  • Po­vedzte ľu­ďom niečo, o čom do­te­raz ne­tu­šili. Za­čnite s fot­kou, ktorú ni­kdy ne­vi­deli, prí­be­hom, o kto­rom nič ne­ve­dia alebo šta­tis­ti­kou, ktorú ni­kto ne­pozná.
  • Povedzte im vtip.
  • Spo­chybnite bežné pred­po­klady a zna­losti. Za­pojte pred­sta­vi­vosť pub­lika a vy­pro­vo­kujte ich otáz­kou. Keď nad ňou za­čnú roz­mýš­ľať, zrazu ste spra­vili z pa­sív­nych po­slu­chá­čov ak­tívne pub­li­kum.

 

2 | Neučte sa prezentácie naspamäť

Učenie sa prezentácií  naspamäť vás dostane pod tlak a zvyšuje vašu  nervozitu. Budete  pod stresom a budete myslieť na to,  či si na všetko spomeniete. Ľudí otrávite  aj tým, že budete nahlas čítať všetko z prezentácie. Nezabúdajte, že oni to už vidia, nepotrebujú, aby ste im text čítali. Spravidla si všetci stihnú prečítať text skôr, ako ho nahlas prečítate vy. A potom už len znudene čakajú, kým to, čo už si práve prečítali aj vy prečítate nahlas. Píšte v odrážkach a tieto informácie rozvite slovne. Poslucháči budú vidieť, že tému máte naozaj naštudovanú a rozumiete jej. Rozprávaním upriamite pozornosť na svoju osobu. Po­wer­Po­int alebo iná plat­forma je na to, aby pod­po­rila váš pred­nes, aby vám po­mo­cou vi­zu­álu pomohla v tom, aby si ľu­dia za­pa­mä­tali, čo ho­vo­ríte.  V žiadnom prípade sa neotáčajte ľuďom chrbtom. Odborníci odporúčajú používať maximálne 6 slov v jednom slajde.  Využívajte  zrakový  kon­takt namiesto čí­ta­nia a určite zaujmete. Ľudia majú radi obrázky.  A tak využívajte obrázky, ktoré sú  vtipné, vý­stižné, prek­va­pivé, emočne na­bité alebo inak zau­jí­mavé. Publikum bude zve­davé, čo k tomu bu­dete ďa­lej ho­vo­riť.

 

3 | Nepoužívajte veľa cudzích výrazov, neprehľadné tabuľky a grafy

Ak budete používať veľa abstraktných a cudzích výrazov, zložité grafy a tabuľky, tak publikum unavíte. Abstraktné a cudzie výrazy majú totiž jednu „úžasnú“ vlastnosť. Nevieme si pod nimi nič predstaviť. A čím menej obrazov v hlavách ľudí vyvoláte, tým menej vás budú chcieť počúvať. Budú sa nudiť. A tak isto nudia  neprehľadné a zložité grafy. Stačí, ak si hocijaký graf čo i len predstavíte a už sa vám únavou zatvárajú viečka. Prežila som niekoľko takýchto prednášok, vôbec nič si z nich nepamätám, dodnes neviem, čo chcel autor výskumu vlastne povedať a keď si na to ešte aj dnes spomeniem, tak si poviem, že to bol zle využitý čas.

 

4 | Snažte sa byť aspoň trochu vtipní

Nesnažte sa byť smrteľne vážni. Ak sa ľudia smejú, odbúravajú sa tým bariéry voči vám. Veď určite túžite mať presvedčené a uvoľnené publikum. Prezentáciu  môžete z času na čas od­ľah­čiť vtipom.

 

5 | Nevytvárajte si v hlave katastrofické scenáre

Neplánujte už vopred katastrofy, nepredstavujte si vlastné zlyhanie. Snažte sa uviesť sa do správneho emočného stavu. To znamená, sústreďte sa hlavne na proces a v žiadnom prípade nie na konečný stav. Predstavujte si, ako vám na konci vašej prezentácie ľudia tlieskajú a gratulujú vám. Snažte sa naladiť pozitívne. Povedzte si, že publiku chcete odovzdať čo najviac zuajímavostí a tiež si povedzte, že si tú chvíľu chcete užiť.

 

6 | Dávajte si pozor na gramatické chyby

Poriadne si skontrolujte gramatiku a štylistiku v texte. Najlepšie bude, ak dáte prezentáciu prečítať ešte ďalšej osobe, ktorá vás upozorní na chyby. Poproste niekoho aj o spätnú väzbu a zistíte, čo sa mu (jej) na prezentácii páči alebo nepáči. Trochu usmernenia pred prezentovaním nie je na škodu.

 

7 | Ak sa dá, povedzte nejaký príbeh

Ľudia radi počúvajú rôzne príbehy. Sú tak na­prog­ra­mo­vaní. Práve preto tak radi po­čú­vame aj vtipné prí­hody svo­jich zná­mych, preto po­ze­ráme filmy, preto čí­tame knihy. Ak do­ká­žete vo svo­jej pre­zen­tá­cii dať ľu­ďom prí­beh, o úspech máte po­sta­rané. Vy­me­no­vať fakty vie každý a člo­vek pri tom skôr či ne­skôr od nudy za­spí.  Ak dáte ale in­for­má­ciám prí­beh, pub­li­kum ich prijme úplne inak. Informáciu povedanú vo forme príbehu a ktorá má pre nás vý­znam, sa ne­mu­síme učiť na­spa­mäť. Ak je au­ten­tická, osobná a má pre nás dô­le­žitý význam, jed­no­du­cho si ju za­pa­mä­táme. Môžete  po­užiť ob­rá­zok na ilus­trá­ciu a roz­po­vedať au­ten­tický prí­beh z vlast­ného ži­vota. Ob­rá­zok spojte s ci­tá­tom, ktorý tú si­tu­áciu vy­sti­huje. V takejto chvíli väčšinou všetci po­čú­vajú, ve­dia sa s vami  iden­ti­fi­ko­vať. Vďaka príbehu ste  vaše  po­sols­tvo vy­jad­rili ele­gan­tne, jasne a za­pa­mä­ta­teľne. Buďte spontánni a sami sebou.

 

PowerPoint nie je jediný nástroj

Nebavia vás klasické šablóny v PowerPointe? Tak vyskúšajte nové  nástroje. Možno vás zaujmú tieto:

Prezi prezi.com

Impress LibreOffice www.libreoffice.org

Powtoon www.powtoon.com

Keynote www.apple.com

Google Slides www.google.com

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.