Čo prináša do života učiteľov a žiakov otvorené vzdelávanie?

Foto: Bigstock
Otvorené vzdelávanie je filozofia o tom, ako by ľudia mali produkovať vedomosti, zdieľať ich a zhodnocovať. / Foto: Bigstock

Vzdelanie pre elity nie je schopné zaistiť udržateľný život na Zemi. Vlastné riadenie štúdia a sloboda je neoddeliteľnou súčasťou vzdelania v 21. storočí.
- Terry Anderson

Otvorené vzdelávanie je filozofia o tom, ako by ľudia mali produkovať vedomosti, zdieľať ich a zhodnocovať. Monika Valentová z Aliance pro otevřené vzdělávání hovorí, že „otvorené vzdelávanie je charakteristické tým, že znalosti sú otvorené, každý má k nim voľný prístup, môže ich používať, upravovať, zdieľať, a to za podmienok, ktoré zabezpečia pôvod informácie. Podstatou je to, že pôvodný materiál je dovolené si upravovať, meniť a  prispôsobovať na vlastné podmienky.“

Obhajcovia otvoreného vzdelávania sú presvedčení, že všetci na svete by mali mať prístup k vysoko kvalitnému vzdelaniu a vzdelávacím zdrojom a pracujú na odstránení prekážok k dosiahnutiu tohto cieľa. Medzi prekážky patria vysoké finančné náklady, zastarané materiály a právne mechanizmy, ktoré bránia spolupráci medzi vedcami a pedagógmi.

Konzorcium pre otvorené vzdelávanie Open Education Consortium vo svojich materiáloch zdôrazňuje, že „zdieľanie je pravdepodobne najzákladnejšou charakteristikou vzdelávania: vzdelávanie predpokladá výmenu znalostí, postrehov a informácií s ostatnými. Práve takto vznikajú nové vedomosti, zručnosti a nápady."

Otvorené vzdelávanie zahŕňa množstvo zdrojov, nástrojov a postupov smerujúcich k otvorenému prístupu a zlepšeniu efektivity vzdelávania. Otvorené vzdelávanie spája vedomosti ako základnú súčasť vzdelávacieho procesu s technológiami 21. storočia s cieľom vytvoriť fond voľne zdieľaných vzdelávacích zdrojov. Nové technológie so sebou priniesli možnosť jednoduchého a nízko nákladového spôsobu komunikácie a zdieľania dát. Aby boli zdroje v otvorenom vzdelávaní skutočne otvorené, musia byť zadarmo a volné. To znamená, že človek musí mať prístup ku zdrojom vzdelávania bez nákladov a mať zákonom stanovené právo k opakovanému používaniu, prepracovaniu a prispôsobeniu si zdrojov. Ale otvorenosť sa neviaže len ku zdrojom, týka sa aj inovácií v pedagogickej praxi, ktoré sú súčasťou širšej zmeny a posunom smerom k rovnosti  a spolupráci.

 

Otvorené vzdelávanie podporujú autorské licencie zamerané na voľné šírenie diela

Oprávnenou požiadavkou z hľadiska skutočnej otvorenosti je, aby zverejnené vzdelávacie zdroje mali otvorenú licenciu, dávali právo k prístupu, adaptácii a opakovanému publikovaniu, boli nediskriminačné (práva sú dostupné všetkým a všade) a neobmedzovali spôsob použitia na špecifické použitie a formu. Pre tieto účely je najvhodnejšia verejná licenciaCreative Commons uvedenie autora (CC BY)“, ktorá je vhodná  na šírenie autorských diel, predmetov chránených právami súvisiacimi s autorskými právami a databáz či GNU GPL alebo MIT License (pre počítačové programy).

Význam pre prácu so vzdelávacími zdrojmi má aj právo na spracovanie, ktoré súvisí s úpravou a modifikáciami materiálu, aktualizáciami poznatkov a stavu konkrétneho vzdelávacieho materiálu. Tradičné autorskoprávne poňatie založené na klasickom vyjadrení „všetky práva vyhradené“ však vyžaduje, aby na každé použitie diela bol udelený osobitný súhlas vo forme licencie (licenčná zmluva).

Otvorené vzdelávanie využíva tie autorské licencie, v ktorých autori umožňujú pretvárať ich pôvodné dielo a posielať ho ďalej. Títo autori sa sami rozhodujú stať sa súčasťou otvorenej komunity. Želaným výsledkom otvorenia vzdelávacích materiálov je nielen ekonomická efektívnosť, ktorá je sama o sebe dôležitým argumentom, ale aj nová kvalita vzdelávania, ktorá kráča s dobou a je vhodná pre 21. storočie.

 

Vďaka otvorenému vzdelávaniu škola žiakov viac baví

Vďaka viacerým zdrojom, keď nepracujú len s učebnicou, sa môžu žiaci rýchlejšie dostať k novým informáciám, nemusia čakať len na učiteľa, môžu si ich vyhľadávať sami, sú tak schopní rýchlo reagovať na to, čo sa deje. Ďalšou výhodou práce s otvorenými zdrojmi je to, že pri projektovom vyučovaní sa môžu žiaci a študenti pozerať na jeden problém komplexne a z viacerých hľadísk. Jednu tému môžu vnímať v rámci viacerých oblastí.

Nielen žiaci, ale aj učitelia pri svojej príprave na hodinu môže využívať viac zdrojov. Ideálne je, keď si učitelia navzájom pomáhajú a zdarma zdieľajú materiály a takto si spoločne vytvárajú väčšie množstvo materiálov k jednej téme.

Ďalšou výhodou otvoreného vzdelávania je aj to, že materiály (prezentácie, pracovné listy, videá) neprodukujú len učitelia, ale aj žiaci. Takto majú pocit, že robia niečo zmysluplné a vďaka tomu ich škola aj viac baví.

Bořivoj Brdička český vysokoškolský pedagóg, lektor, autor, editor a propagátor vzdelávacích technológií hovorí: „Dnes už všetci vieme, že svet technológií je súčasťou života mladých ľudí. Nič nedosiahneme tým, že im internet budeme zakazovať. Našou úlohou je im pomôcť ich  činnosť na internete skvalitňovať tak, aby bola pre nich prínosom.“

Bořivoj Brdička vo svojej prednáške uviedol aj niekoľko metód, ktoré sa v rámci otvoreného vyučovania môžu učitelia využívať. Najznámejšou je metóda prevrátená trieda. Na základe tejto metódy, ktorú vymyslel Dr. Lodge, nemusí učiteľ všetkým žiakom vysvetľovať učivo naraz. Stačí, ak z výkladu urobí videonahrávku  a žiak si ju pustí vtedy, keď to uzná za vhodné. Šikovnejší žiak si ju môže pozrieť raz, iný si ju môže pozrieť aj viackrát.

 

Spájanie informácií robí svet lepším miestom

Bořivoj Brdička tiež skonštatoval, že súčasťou otvoreného vzdelávania sú aj rôzne online kurzy, otvorené univerzity a podobne. Niektorí ľudia sú otvorenému vzdelávaniu naklonení viac, iní menej. Tí, ktorí sú otvorení, sa väčšinou prejavujú nasledujúcim spôsobom.

  • Všetky výsledky svojej práce zverejňujú.
  • Ukazujú ostatným cestu za poznaním.
  • Radi spolupracujú, zdieľajú, pomáhajú.
  • Radi robia niečo aj spoločne s inými, veria, že všetko je výsledkom prepojenia informácií.
  • Budujú si sociálne siete.
  • Vďaka tomuto všetkému sa aj sami zdokonaľujú.
  • Veria, že vďaka spájaniu sa ľudí a vzájomnému prepájaniu informácií sa Zem môže stať lepším miestom pre život.
  • Veria, že vďaka vzájomnému zdieľaniu sa vytvorí kolektívna inteligencia, vďaka ktorej ako druh prežijeme.

Čo je však najdôležitejšie, žiaci a študenti by si už v mladom veku mali uvedomiť, že skončením nejakej školy vzdelávanie nekončí a učebné zdroje môžu využívať počas celého života.

 

Význam otvorených vzdelávacích zdrojov je v princípe dvojaký

Na jednej strane poskytuje pre všetkých prameň poznatkov, ktorý je voľne dostupný a vhodný aj na ďalšie používanie a šírenie. Na druhej strane, učitelia, študenti a ďalšie tvorivo činné osoby majú možnosť sami vytvoriť otvorený vzdelávací zdroj a poskytnúť ho nielen svojim študentom a kolegom, ale aj širokej verejnosti za podmienok, ktoré si sami zvolia.

 

Najznámejšie slovenské, české a zhraničné otvorené vzdelávacie zdroje

1 .eAktovka

Ide o slovenský portál sprístupňujúci učebnice v digitálnom formáte pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

 

2. Planéta vedomostí

Sprístupňuje 30 000 slovenských vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy rozdelené do učiteľských a žiackych sekcií.

 

3. RVP Metodický Portál

Cieľom tohto českého portálu je podpora zavedenia nových vzdelávacích programov v školách a vytvorenie databázy vzdelávacieho materiálu. Pozitívne možno hodnotiť množstvo pestrého materiálu od audio/video obsahu a článkov, až po e-learningové kurzy.

 

4. OPEN

OPEN je platformou poskytujúcou rady a technickú pomoc všetkým subjektom zapojeným do grantovej schémy v rámci Trade Adjustment Assistance Community College & Career Training Ministerstva práce USA. Prevádzka OPEN je podporená prostredníctvom nadácie Billa a Melindy Gates. Väčšina obsahu je sprístupnená prostredníctvom najotvorenejšej Creative Commons licencie BY 4.0, a tým je  otvorená na ďalšie šírenie a spracovanie.

 

5. OER Commons

Ide o platformu s cieľom priblížiť OER Commons širšej verejnosti, umožniť komunikáciu a vlastnú prezentáciu odborníkov z rôznych oblastí. OER Commons sú súčasťou Learning Resource Metadata Initiative a využívajú prehľadný spôsob označovania dostupného materiálu. OER Commons okrem iného ponúka priestor, kde sa učitelia môžu priamo naučiť ako OER využívať a ako si vyskúšať rôzne metódy výučby.

 

6. Academic Earth

Zaujímavý web je aj s názvom Academic Earth, ktorý zadarmo ponúka online kurzy prednášok známych univerzít ako je Stanford či Harvard.

 

7. Amazon Inspire

Najväčší online predajca na svete Amazon ponúkol učiteľom pomocnú ruku. Vytvoril službu Amazon Inspire, ktorá by im s materiálmi mala pomôcť. Táto databáza študijných materiálov ponúka možnosť ľahko, jednoducho a rýchlo vyhľadať tie najlepšie a najspoľahlivejšie zdroje a materiály pre učiteľa, aby sa na svoju hodinu mohol jednoducho, ale zodpovedne pripraviť. Materiály je možné vyhľadávať podľa kritérií, ktoré si pedagóg určí sám.

 

8. Khanova akadémia

Ide o najväčší online priestor, kde nájdete výukové videá z predmetov ako matematika, fyzka, chémia, biológia, ekonómia, dejepis či informatika. Niektoré lekcie sú dostupné už aj v českej verzii na Khanova škola alebo v anglickej verzii na Khan Academy.

Zdieľať na facebooku