Žiadne dieťa k šťastiu nepotrebuje veľa

K šťastiu detí v najväčšej miere prispieva rodina a pohoda v nej, preto aj keď majú rodičia medzi sebou problémy, nemali by ich riešiť pred deťmi.
K šťastiu detí v najväčšej miere prispieva rodina a pohoda v nej, preto aj keď majú rodičia medzi sebou problémy, nemali by ich riešiť pred deťmi. / Foto: Shutterstock

Ktoré situácie sú podľa expertov pre deti najkrajším pohladením pre dušu?

 

Mnohí odborníci už niekoľko rokov sledujú, kedy sú deti šťastné a prišli na to, že deti ku šťastiu toho veľa nepotrebujú. Ale to, čo ich robí spokojnými a šťastnými, potrebujú prežívať čo najčastejšie.

 

1. Deti potrebujú dostatok času na hranie

Hra je pre deti veľmi dôležitá. Pozitívny vplyv hry na rozvoj dieťaťa, či už z mravného, pracovného, estetického, sociálneho alebo zdravotného hľadiska bol mnohokrát dokázaný. Hra má nepredstaviteľný význam pre rozvoj celej osobnosti dieťaťa. Je pre neho nielen zdrojom zábavy a potešenia, ale prostredníctvom hry sa učí poznávať okolitý svet, reagovať na podnety, rozvíja si svoju reč, fantáziu, predstavy. Hra predstavuje najprirodzenejší a najvýznamnejší výchovný prostriedok, ktorý vedie deti k získavaniu poznatkov, schopností a skúseností. Rozvíja myslenie, fantáziu, reč i city.

Hra vplýva pozitívne na celú osobnosť a pomáha rozvíjať všetky jej sféry. Má mimoriadny význam pre rozumovú výchovu, pretože je nielen zábavou, ale aj zdrojom poznania a získavania nových poznatkov. Vplýva aj na rozvoj všetkých poznávacích schopností, cvičí zmysly, vnímanie, rozvíja reč dieťaťa.

Hra napomáha aj mravnému vývinu dieťaťa, pretože pri nej získava sociálne skúsenosti a formuje si tak vzťah k iným ľuďom. Hry prostredníctvom svojich pravidiel formujú vôľu, charakter, disciplínu, uvedomelé a čestné správanie detí. Pri hre sa však vyskytnú u detí aj sklony k podvádzaniu, ktoré musí vychovávateľ včas spozorovať a vhodným spôsobom sa ich snažiť odstrániť.

Hra zvyčajne vyvoláva radosť, nadšenie, čím vplýva pozitívne na emocionálnu sféru osobnosti. Prináša uspokojenie, ale na druhej strane aj rozhorčenie, ak sa protihráč správa neprimerane, ak sa nerešpektujú pravidlá alebo ak sa hráčovi nedarí.

Pri hre získavajú deti aj zručnosti, návyky a  organizačné schopnosti, ktoré budú môcť využiť vo svojom budúcom živote pri rôznych pracovných činnostiach.

Hra pôsobí efektívne aj v estetickej rovine. Rozvíja tvorivé schopnosti a zručnosti, estetické vnímanie či cítenie a formuje estetický vkus.

 

2. Nehádajte sa pred deťmi

Deti sú veľmi vnímavé. Možno sa vám zdá, že vaše spory v úzadí ani nevnímajú. No opak býva pravdou. Obzvlášť v takýchto situáciách majú oči všade a vysvetľujú si ich svojským spôsobom. Ak detský mozog vníma dospelých v situácii, ako rezignujú pod ťarchou problémov a neistôt, môže ho to negatívne ovplyvniť alebo sa môže nainfikovať strachom. Milá mamička a múdry ocko sa zrazu menia na hašterivých nepriateľov a im sa rozpadá nádherne bezpečný svet. Súdiac podľa vlastných zážitkov a kamarátov, ktorí žijú v nekompletných rodinách, sa obávajú, že budú nasledovať ich vzor. Prepadá ich úzkosť a stovky otázok, že čo bude ďalej. Udržiavať dieťa v bezchybnom svete možno nie je stopercentne správne. No aspoň dovtedy, pokým nedokáže vnímať úplnú realitu a pochopiť, že takéto hádky ešte neznamenajú rozpad rodiny, ušetrite ho podobných scén.

 

3. Neporovnávajte svoje dieťa s inými deťmi

Tlak na úspech v dnešnej spoločnosti láka rodičov k tomu, aby deťom vštepovali zmysel pre súťaživosť a snahu stať sa najlepším. Mnohí rodičia bežne porovnávajú svoje deti s ostatnými. Nevhodné je aj to, keď rodičia poukazujú aj na žiaduce osobnostné rysy, ktoré by dieťa malo mať, ale nemá. Takto dieťa nútia, aby napodobňovalo niekoho iného, aby sa stávalo jeho kópiou. V týchto podmienkach však nemá šancu stať sa originálom. Porovnávanie nepriaznivo ovplavňuje  sebadôveru a sebavedomie dieťaťa. Neskôr v dospelosti kvôli tejto skutočnosti môže dieťa veľmi trpieť. Ak chcete, aby bolo vaše dieťa šťastné, rozvíjajte v ňom jeho potenciál. Takto nebude ako niekto iný, ale bude ako nikto iný. A to je podstatné.

 

4. Pomáhajte deťom prekonávať prekážky

Keď je dieťa staršie, tak začína chápať, že ak sa chce posúvať dopredu, musí na sebe aj tvrdo pracovať. Nemôže robiť len to, čo ho teší, ale bude musieť občas urobiť aj to, čo ho práve v určitej chvíli nebaví, ale musí to urobiť, aby sa dostalo do určitého cieľa. Ak sa dieťa snaží niečo dokázať, je dôležité ho za to oceniť. A urobte to hlavne vtedy, keď robí niečo, na čo nemá špeciálne nadanie a aj napriek tomu sa v tom smere snaží niečo dokázať. Najhoršie je, keď dospelí deťom nedoprajú prekonávať prekážky. Nemôžu si tak budovať sebavedomie a tiež sa nemôžu dostatočne pripravovať na reálny život. Sebavedomie sa nedá kúpiť, to si musíme vytvárať všetci sami. A na formovanie zdravého sebavedomia je ideálne vnútorné presvedčenie, že sme schopní na sebe pracovať tak dlho, kým neprekonáme svoje dočasné nedostatky. A preto aj v tomto by rodičia mali deťom pomáhať.

 

5. Nezabúdajte na rodinné tradície a rituály

Rituály sú v rodine dôležité. Budujú vzájomnú blízkosť a vzájomnosť, stabilizujú rodinné spolužitie, vnášajú do vecí poriadok a zmysel, uľahčujú procesy zmeny.

Deti potrebujú určitú dávku slobody, ale dôležité sú aj zvyky a rituály. Práve tie im dávajú pocit bezpečia, stability a vzbudzujú v nich radosť z očakávania. Jedným slovom, majú sa vždy na čo tešiť. Očakávanie je tak  spojené s nádejou, že dieťa môže opäť prežiť niečo pekné. A preto sú v rodinách dôležité rituály spojené s určitými tradíciami a zvykmi. Niektoré tradície sú v rodinách špecifické a niektoré sú približne rovnaké. Napríklad rôzne oslavy, sviatky a podobne. Spoločné rituály posilňujú rodinu i priateľstvo. Sú dôležitým spojivom medzi ľuďmi. Pripomínajú im spoločné hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť. Rešpektovanie tradícií a rituálov vnáša do života pokoj a harmóniu. A takéto prostredie je potrebné aj na optimálny vývoj dieťaťa. Rituál je určitá oslava života a  je tiež  opakovaná a zmysluplná spoločná činnosť s motívom upevňovanie vzájomných vzťahov a väzieb. Rituál má vždy vnútorný zmysel a hodnotu. Rituály nemusia byť ani veľkolepé, ani honosné. Dôležitý je ich motív a ich hodnota. Sú dôležité pre zdravú a príjemnú rodinnú klímu, lebo rituály ako oázy pokoja a oddychu, pomáhajú rodičom i deťom nachádzať harmóniu a vyrovnanosť. Takéto miesta odpočinku sú v každodennom živote zároveň miestami stretnutí a dávajú všetkým zúčastneným novú energiu na povinnosti a úlohy, ktoré ich čakajú.

 

6. Doprajte deťom určitú dávku slobody

Psychológovia odporúčajú, že nie je dobré sledovať každý krok svojho potomka. Takýto prístup sa z hľadiska vývinu dieťaťa považuje za kontraproduktívny. Úzkostlivá pozornosť vedie k znižovaniu nárokov na dieťa, ktoré potom nedokáže čeliť nepriaznivým situáciám, pretože nedostáva šancu naučiť sa zvládať ťažkosti, nema šancu získať odolnosť a určité skúsenosti.

Ak sa dieťa pokúša o to, čo ešte nedokázalo, ak skúša nové veci a cesty, tak sa posúva ďalej. Deti sú veľmi kreatívne, len musia dostať príležitosť. Tým, že prekonávajú prekážky, učia sa prekonávať aj strach a učia sa spoliehať samy na seba.

Doprajte im aj  osobnú zodpovednosť, vďaka ktorej si budujú sebadôveru, že zvládnu zverené úlohy.

 

7. Pomáhajte deťom vytvárať šťastné spomienky

Je dokázané, že deti sú v živote úspešnejšie vtedy, keď sa majú v ťažkých momentoch od čoho odraziť, keď majú pevné a pozitívne základy vo svojich spomienkach a  v minulosti, ktorá v nich vzbudzuje dobré pocity.

 


Zdroje:
BALÁŽOVÁ, E. – LIGAS, Š. : Hra – prostriedok formovania osobnosti
STIFFELMAN,S.: Osvietený rodič
MAZZI,A.: Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi
Čítajte viac o téme: Šťastie
Zdieľať na facebooku