Tieto črty vám pomôžu prežiť plnohodnotný a dlhší život

Tieto črty vám pomôžu prežiť plnohodnotný a dlhší život
Tieto črty vám pomôžu prežiť plnohodnotný a dlhší život / Foto: Raw Pixel

Desiatky rokov trva­júci výskum vie­dol k zis­te­niam, ktoré osob­nostné črty pre­dl­žujú a skvalitňujú život. Niektoré z nich sú od naro­de­nia zapí­sané v našich génoch, ale na iných musí človek pracovať celý život.

 

1. SVEDOMITOSŤ

Až tri­sto man­žel­ských párov vo veku od 20 do 30 rokov sa zapo­jilo do štú­die, ktorá trvala 75 rokov. Výsledky výskumu doka­zujú, že ľudia, kto­rých pokla­dajú ich pria­te­lia za sve­do­mi­tých, nie­lenže menej ris­kujú, no sú aj v živote dôklad­nejší, efek­tív­nejší a žijú dlh­šie. Táto osob­nostná cha­rak­te­ris­tika platí najmä v prí­pade mužov.

Účast­níci štú­die si mohli zvo­liť zopár najb­liž­ších pria­te­ľov, ktorí následne hod­no­tili ich osob­nosť pomo­cou dotaz­níka, ktorý sa skla­dal z 36 otá­zok. Tieto otázky sfor­mu­lo­val v roku 1940 psy­cho­lóg E. Lowell Kelly. Aby vedci doká­zali, že je platný aj v dneš­nej dobre, porov­nali ho s nie­koľ­kými osob­nost­nými tes­tami súčas­nosti.

 

2. OTVORENOSŤ

Dru­hou pozitívnou osob­nost­nou cha­rak­te­ris­ti­kou je otvo­re­nosť. Výskum doká­zal, že ľudia, ktorí sú otvo­rení novým myš­lien­kam, nápa­dom, poci­tom a kon­cep­tom, sa doží­vajú viac rokov ako ľudia, ktorí sú pred sve­tom uzav­retí. Rov­nako ako sve­do­mi­tosť, aj otvo­re­nosť pre­dl­žuje život viac mužom ako ženám.

Vedci nám teda radia, aby sme skú­šali viac nových vecí, nebáli sa výziev a tiež aj aktívne počú­vali iných. Nikdy predsa nevieme, čo nám môže nová skú­se­nosť pri­niesť do života.

 

3. EMOCIONÁLNA STABILITA

Táto osob­nostná cha­rak­te­ris­tika má väčší vplyv na dlhší život u žien. Samoz­rejme, že pre­dl­žuje život aj mužom, no už žien sa radí medzi tie naj­dô­le­ži­tej­šie. Keď sa člo­vek nene­chá roz­há­dzať hoci­čím a je pánom svo­jich emó­cií, vtedy je veľká šanca, že bude žiť nie­len dlhší, ale aj šťast­nejší a spo­koj­nejší život.

 

4. VĽÚDNOSŤ

Ďal­šou osob­nost­nou cha­rak­te­ris­ti­kou, ktorá pre­dl­žuje život viac ženám ako mužom, je vľúd­nosť a prí­ve­ti­vosť.

Táto štú­dia je pod­po­rená aj jed­ným nedáv­nym výsku­mom, ktorý skú­mal sta­rých ľudí vo veku od 95 do 100 rokov, kde ženy tvo­rili 75 %. Zis­tilo sa, že všetci z nich hod­no­tili veľmi vysoko svoj postoj k bez­sta­rost­nosti a extro­ver­tnosti, ktoré ich cha­rak­te­ri­zo­vali počas života. Ženy sa však pokla­dali aj za veľmi sve­do­mité, čo len potvr­dzuje prvú spo­mí­nanú osob­nostnú črtu.

 

5. SCHOPNOSŤ VYJADRIŤ POCITY

Aj toto zis­te­nie je pod­po­rené nedáv­nou štú­diou ľudí vo veku od 95 do 100 rokov. Zis­tilo sa, že ľudia, ktorí boli v živote bez­sta­rostní a extro­vertní, sa aj čas­tej­šie smiali a nemali prob­lém s verej­ným vyjad­ro­va­ním svo­jich emó­cií. Štú­dia sa zaobe­rala sta­rými ľuďmi, takže je náročné s isto­tou tvr­diť, či si účast­níci výskumu vybu­do­vali tieto cha­rak­te­ris­tiky až v pokro­či­lom veku alebo im od mladosti sku­točne pomáhali prežiť dlhší život.

 


Zdroj: businessinsider.com
Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku