Pomôžme deťom spoznávať samých seba

Aj keď učiva, ktoré musí učiteľ počas školského roka prebrať, je väčšinou veľa, určite sa občas nájde čas na to, aby žiakom vytvoril priestor aj na zamýšľanie sa nad sebou samými.
Aj keď učiva, ktoré musí učiteľ počas školského roka prebrať, je väčšinou veľa, určite sa občas nájde čas na to, aby žiakom vytvoril priestor aj na zamýšľanie sa nad sebou samými. / Foto: Shutterstock

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojím myšlienkam, pocitom, emóciám. Podľa Sokrata je sebapoznávanie spôsob zušľachťovania vlastnej duše a dosahovania cnosti. Pri sebapoznaní človek vníma, čo sa mu deje vo svojom vnútri a nestotožní sa so všetkým, čo sa tam objaví, najmä s myšlienkami. Pri sebapoznaní sa učíme žiť v súlade so sebou. Ak sa snažíme žiť podľa názorov a predsudkov ostatných, žijeme pod tlakom. Takto nemôžeme žiť v súlade a v integrite s tým, čo cítime, potrebujeme, myslíme si. Ak potrebujeme oporu zvonku, nemôžeme byť silnými vnútorne. Silu musíme objaviť vo svojom vnútri. Pri sebapoznaní viac rozumieme ostatným, lebo zákonitosti, ktoré objavíme vo svojom vnútornom svete a ktoré ovplyvnili naše správanie, podobne ovplyvňuje aj iných. Sebapoznanie nám dáva možnosť prijímať ostatných ľudí s väčším pochopením a súcitom.

Aj keď učiva, ktoré musí učiteľ počas školského roka prebrať, je väčšinou veľa, určite sa občas nájde čas na to, aby žiakom vytvoril priestor aj na zamýšľanie sa nad sebou samými. Napríklad na výtvarnej alebo slohovej výchove. Existuje niekoľko jednoduchých cvičení, ktoré môžu v tejto oblasti deťom pomôcť.

 

1. POCITY

Povedzte žiakom, aby nakreslili, ako sa práve cítia. Môžu nakresliť rôzne tvary, čiary, vzory alebo súvislé obrazy. Keď kresbu dokončia, môžu napísať niekoľko viet o tom, čo je  v nej obsiahnuté. Pre deti je niekedy náročné vyjadriť, ako sa cítia. Dospelí to väčšinou zvládajú ľahko, ale deťom musíme v tomto pomôcť. Deťom treba tiež vysvetliť, že keď sa stretnú so zlými pocitmi, tak sú to vždy len pocity. Neznamená to, že ony sú zlí ľudia. To len pocity sú zlé. Toto cvičenie má veľký význam aj z hľadiska formovania kolektívu v triede. Ak sa žiaci o svojich pocitoch rozprávajú, majú priestor na ich vyjadrenie, lepšie si rozumejú. Pocity sa vďaka kresleniu, písaniu a rozprávaniu uvoľňujú, a tak majú deti menej dôvodov na to, aby sa správali agresívne.

 

2. KTO SOM?

Navrhnite žiakom v triede, aby každý nakreslil sám seba. Po dokončení kresieb ba sa mali pokúsiť napísať básničku o sebe pod názvom Kto som. Báseň sa nemusí rýmovať. Motivujte ich k tomu, aby písali o tom, čo radi robia, čo ich baví, čo sa im páči a nepáči, po čom túžia a podobne.  Pre žiakov nie je nič zaujímavejšie ako oni sami, a preto ich táto téma určite zaujme. Táto aktivita pomáha hlavne tým žiakom, ktorí sú zakomplexovaní a majú nízke sebavedomie. Cvičenie sa dá využiť aj so staršími žiakmi na slohovej výchove pri opisnom slohovom postupe.

 

3. DRAHÉ JA

Povedzte žiakom, aby napísali list sami sebe. Nech začnú oslovením „Drahé JA“. Nech napíšu, čo majú na sebe radi takým spôsobom, akoby to písali niekomu inému. Toto cvičenie je dôležitou technikou, ktorá pomáha dvíhať sebavedomie, pretože rozvíja pocit hrdosti na vlastné pozitívne vlastnosti a úspechy. Toto cvičenie je veľkým povzbudením pre tých žiakov, ktorí majú nedostatočnú sebadôveru. Tiež sú podporovaní  v tom, aby si vážili vlastný názor na seba a nespoliehali sa na to, že ich niekto iný pochváli alebo sa vyjadrí, čo si o nich myslí.

 

4. VNÚTRI MŇA A MIMO MŇA

Povedzte žiakom, aby na jednu polovicu výkresu nakreslili sami seba tak, ako sa vidia oni sami a na druhú polovicu výkresu nech nakreslia seba tak, ako ich vidia iní ľudia. Nemusia len kresliť, ešte lepšou alternatívou je tá, keď žiaci sami seba opíšu spomínaným spôsobom. Majú medzi vnímaním samých seba a vnímaním seba inými osobami rozdiely? Aké sú to rozdiely? Ako ich vnímajú? Toto cvičenie pomáha žiakom vidieť a vyjadriť vlastné pocity aj keď sú odlišné od toho, čo si myslia, že cítia a hovoria o nich iní. Cvičenie je užitočné hlavne pre tie deti, pre ktoré je problémom vyjadriť, čo naozaj cítia a často sa pretvarujú kvôli tomu, aby sa zapáčili iným.

 

5. ŽIVOTOPIS

V základnej škole so staršími  žiakmi učitelia preberajú aj životopis. Pri tejto príležitosti môžu využiť aj nasledujúce cvičenie. Povedzte žiakom, aby napísali svoj životopis od narodenia až po súčasnosť. Životopisy potom pred triedou prečítajú. V ďalšej fáze vyberú zo životopisu pasáž, ktorá sa im zdá najzaujímavejšia a môžu o tom napísať krátky príbeh alebo porozprávať spolužiakom. V tomto cvičení precvičujeme so žiakmi komunikáciu. Žiaci radi o sebe rozprávajú, a tak im to väčšinou nerobí žiadne problémy. Ďalej sa venujeme sebareflexii, rozvíjame schopnosť retrospektívneho pohľadu, žiaci si uvedomujú svoju vlastnú históriu.

 


Zdroje:
Darina Vranová: Som kráľom svojho sveta
Lucia Capacchione: Tvořivý denník pro děti
eduworld.sk
Zdieľať na facebooku