Hry s hláskami, so slovami a s vetami – 2. časť

  Foto: Shutterstock

predchádzajúcom článku sme sa zoznámili s niektorými didaktickými hrami, vďaka ktorým si žiaci môžu obohacovať, prehlbovať a skvalitňovať vedomosti získané na vyučovaní. V dnešnom článku sa môžete zoznámiť s ďalšími aktivitami, ktoré hravým spôsobom pomáhajú žiakom pri opakovaní.

 

Hra s číslami

Učiteľ vloží do nádoby kartičky s číslami. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. Napríklad si vytiahne číslo 4. Príklad: Otec má 4 dcéry.

 

Hra s číslami a kockou

Žiak hodí kocku. Podľa  toho, aké číslo je na vrchnej strane kocky, utvorí vetu s toľkým počtom slov.

 

Lovíme v rybníku

Učiteľ pripevní na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná, Peter, Janka, škola, vozí, naša. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci, vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. Napríklad:  Milan vozí Vieru. Naša škola je pekná.

 

Premýšľaj

Vymysli vetu na daný počet hlások v slove!

- - - - -   - - - -    - - - - -.

Napríklad: Janko  volá     babke.

 

Telefón

Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. Učiteľ každému zástupu pošepká rovnakú vetu. Prvý ju pošepky povie druhému, druhý tretiemu... Posledný povie vetu nahlas. Vyhráva zástup, ktorý povie vetu najpresnejšie.

 

Tvorenie viet

Učiteľ dá každej skupine lístok, na ktorom je 10 slov. Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. Vyhráva skupina, ktorá napíše

v určitom časovom limite najviac viet.

 

Zaujímavá veta

Žiak hodí kockou. Aké číslo je na vrchnej strane kocky, toľko slov musí mať veta. Podmienka:  Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. Napríklad žiak hodil číslo 5. Veta znie:   Majka Maliková maľuje malú mačičku.

 

Tvorenie viet zo slov s rovnakými začiatočnými písmenami

Pri hre používame Príručku slovenského jazyka  alebo Krátky slovník slovenského jazyka. Žiaci môžu tvoriť vety vo dvojiciach. Jeden slová hľadá, druhý zapisuje. Začiatočné písmená môžu nasledovať podľa abecedy alebo učiteľ určí, na ktoré hlásky  sa majú vety tvoriť.

 

Napríklad:

Andrej a Adam aktívne asistovali atletickému amatérovi.

Bystrý Bystričan bežal baliť biele blúzky.

 

Tvorenie viet zo slov s rovnakými samohláskami v slabikách

Učiteľ stanoví samohlásku, ktorá sa musí nachádzať vo všetkých slabikách slov utvorených viet. Na vykonanie úlohy určí vymedzený čas a po jeho uplynutí žiaci odovzdajú papiere s utvorenými vetami. Poradie súťažiacich sa stanoví podľa počtu utvorených viet. Môžu to byť vety so samohláskami a-á, e-é, i-í, o-ó -ô, u-ú a podobne.

 

Napríklad:

Okolo podvozkov kolotočov bolo mnoho osôb.

 

Tvorenie viet zo slov utvorených s využitím číslic

Pri vyslovovaní číslic si môžeme uvedomiť, že niektoré tvoria súčasť rôznych slov. Napríklad: 2rcia- dvercia, 3ezvy- triezvy, o5- opäť, me100- mesto. Číslice môžeme použiť aj vo vnútri slov alebo v slede slov vo vete. Napríklad: u3eť – utrieť, ce100vať – cestovať...

Príklady na vety: Naše me100 sa tento rok o5 zapojí do súťaže. Pred oslavami spes3li výklady, skrášlili 3búny.

 

Doplňovačky

Každá doplňovačka preveruje slovnú zásobu žiakov, pretože musia pohotovo hľadať vhodné alebo synonymické slová na jej vyplnenie.

 

Doplňovačka – haditý chodník

Haditý chodník vzniká tak, že žiaci majú v schéme doplňovačky tvoriť slová s použitím daného písmena a umiestniť ho v každom nasledujúcom riadku o jedno miesto vpravo. Tým vzniká krivka podobná haditému chodníku.

 

Napríklad:

SCHÉMA                                            DOPLŇOVANÉ SLOVÁ

A _ _ _ _                                               AGÁTY

_ A _ _ _ _                                            HALUZ

_ _ A _ _                                               PRAHA

_ _ _ A _                                               SKLAD

_ _ _ _ A                                               ŠKOLA

_ _ _ A _                                               ZÁPAD

_ _ A _ _                                               PLAZY

_ A _ _ _                                               HANKA

A _ _ _ _                                               ALENA

_ A _ _ _                                               VARIČ

_ _ A _ _                                               KRAVA

 

Doplňovačka  - schody

Tvorba slov sa začína jedným písmenom a smerom dolu sa pridáva postupne o jedno písmeno viac. V každom riadku musí mať slovo svoj vecný význam a žiak ho musí vedieť vysvetliť.

 

Napríklad:

V

VO

VOZ

VOZÍ

VOZÍK

VOZÍKY

 

Doplňovačky s tajničkami

 

Napríklad:

V tajničke je ukrytý názov jedného z epických žánrov. (POVIEDKA)


1. epický útvar podobný rozprávke, ale niektoré prvky sú v ňom skutočné

2. druhotná predložka

3. KSSJ je slovník...

4. skrytý zmysel v bájke

5. básnický prívlastok

6. jeden z pádov

7. literárny smer, ktorý sa rozvíjal v 18. storočí

8. opakovanie tých istých slov na začiatku veršov

 

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Pažitný, A. : Jazykové hry
Hančáková, E. - Krajčovičová, E. : Gramatické hry, aktivity a súťaže pre 1.-4.ročník ZŠ
Matisová, T.: Hráme sa s abecedou. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie.
Vavríková, J. : Didaktické hry pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku