Naše deti chodia do školy v USA. V čom sú ich školy iné? - I.časť

  Foto: Bigstock

Už druhý školský rok chodia naše dve deti - Ninka (9) a Miško (12,5) do školy v USA. A keďže často dostávam otázky o škole, rozhodla som sa o tom napísať viac.

 

Je toho veľa, preto som rozdelila informácie o štúdiu v USA na dve časti. Ninka je momentálne tretiačka a chodí do “elementary school”, Miško je siedmak a je na “middle school”, o každom si teda môžete prečítať zvlášť.

 

Keď sme hľadali v USA nové bývanie, najdôležitejšou podmienkou bolo, aby bolo v mieste, kde je dobrá škola. V štáte New York* totiž deti totiž chodia do školy podľa miesta bydliska - podľa toho, kde bývate patria vaše deti do konkrétnej školy a do tej ich musia zapísať. Môžu, ale nemusia, zobrať deti aj odinakiaľ, ale v takom prípade už od vás napríklad môžu požadovať platbu za školu, keďže svojimi daňami na chod tejto školy neprispievate. Preto je adresa dôležitá a zároveň dobrá škola v okolí výrazne zdvíha ceny nehnuteľností a ich prenájmu - do “obvodu” totiž patria nielen majitelia nehnuteľností, ale aj ľudia bývajúci v podnájme (musíte mať platnú nájomnú zmluvu, doložiť niekoľko dokladov, že v dome platíte účty - telefón, elektrika - no asi šesť papierov sme dokladovali :) )

Naše školy patria do Tuckahoe Union Free School District. Ninka chodí do William E Cottle School, Miško je Tuckahoe Middle School a okrem týchto dvoch patrí pod náš školský obvod aj Tuckahoe High School. Všetky školy sú veľmi blízko vedľa seba, “middle a high” v rovnakej budove. Do nášho obvodu patria deti z troch miest Tuckahoe, Eastchester and Bronxville (posledné dve majú aj vlastné školy, tak asi iba niektoré lokality). Keďže to nie je “za rohom”, deti vozí do i zo školy školský autobus - Miškov má zastávku priamo pred domom, Ninku treba kúsok vodiť a popoludní ju ísť vyzdvihnúť (ak nie je rodič na zastávke, dieťa odvezú naspäť do školy). Ninke začína škola o 8:30, Miškovi o 7:35.

 

Elementary school

Elementary school je približne náš prvý stupeň základnej školy. Približne, pretože zahŕňa aj predškolákov - kindergarten a piatakov. Deti začínajú chodiť do školy ako 5 ročné. Už od kindergarten sa učia čítať, písať, počítať, majú prírodné vedy a dostávajú domáce úlohy.

Ninka začala chodiť do školy od druhej triedy. Minulý rok mala staršiu pani učiteľku, tento rok má triedneho mladého učiteľa. Učitelia, ktorí vedú triedu sa totiž každý rok menia a učia vždy iba jeden ročník. Okrem toho sa každý rok mení aj zloženie triedy. Po skončení školského roka deti opäť prerozdelia, takže tento rok má asi troch spolužiakov z minulého roku a ostatní sú noví. Pravidlom tiež je, že v jednej triede nemôžu byť spolu súrodenci ani príbuzní.

Triedny učiteľ učí vo svojej triede matematiku, science (to je asi ako naša prírodoveda), social studies (to by sa dalo porovnať s našou vlastivedou) a english language arts (v podstate zahŕňa všetko ako naše hodiny slovenčiny - čítanie a rozbor textu, písanie, “sloh”). Okrem týchto predmetov sa učí ešte výtvarná, hudobná, telesná a počítače - na každý predmet je iný učiteľ (telocvikári sú dvaja). V rozvrhu majú deti ešte návštevu knižnice, kde sú dve ďalšie učiteľky. Na tieto predmety chodia deti do špeciálnych učební, inak sa učia vo svojej triede. Okrem týchto učební má škola dve telocvične a divadelnú sálu. Samozrejme je v škole aj jedáleň.

Celkovo je v škole oveľa viac učiteľov ako na našich školách. Riaditeľ ani zástupca neučia. Okrem špeciálnych učiteľov, čo učia iba hudobnú, výtvarnú, telesnú a knižnicu, je tu niekoľko pomocných učiteľov, ktorí sú v triedach spolu s učiteľmi (podľa potreby a podľa aktivity, ktorú trieda robí) alebo dohliadajú na deti v jedálni a na dvore, dve špeciálne pedagogičky, logopéd, terapeutka a niekoľko učiteľov pre deti, ktoré nemajú angličtinu ako rodný jazyk. V škole je tiež miestnosť, v ktorej je zdravotná sestra - rieši malé úrazy a náhle choroby.

V každej triede je interaktíva tabuľa, veľa pomôcok, veľa kníh určených pre ich čitateľskú kategóriu, ktoré si deti môžu požičať na domov alebo čítať v triede. Každý má svoju lavicu s priestorom na knihy a pomôcky, domov si nosia iba pracovné zošity, z ktorých majú domácu úlohu alebo pracovné listy, ktoré treba vyplniť alebo dokončiť. Domáce úlohy majú v pondelok až štvrtok, na víkend sa domáce úlohy nedávajú. Každý deň je na úlohu 25 minutové čítanie, niečo z matematiky a niečo z ELA, z času na čas aj science alebo social studies.

 

Čo sa učí v škole a ako

Obsah jednotlivých predmetov je v podstate rovnaký ako u nás. Rozdiel je podľa mňa v spôsobe výučby - vyučovanie je veľmi tematické a zahŕňa aj veľa praktických aktivít. Napríklad, keď sa minulý rok učili deti o “meste, dedine a farmách a rozdieloch medzi nimi”, bola súčasťou výuky návšteva radnice, policajtov, hasičov aj farmy. Keď na science preberali učivo o gravitácii a rovnováhe, išlo sa do cirkusu pozrieť, ako to robia artisti :) . Iný je aj prístup k písaniu - deti sa najprv učili tlačené písmená, písanie písaného písma majú až v treťom ročníku. Na ELA (naša slovenčina) sme sa vôbec nestretli s opisovaním textu či písaním diktátov. Zato už v druhej triede deti píšu pomerne rozsiahle práce, vyjadrujú svoje názory, učia sa argumentovať. Aj v prístupe k matematike vidím rozdiel - napríklad žiadne bifľovanie násobilky (neviem ako teraz, ale Miško ešte násobilku drtil). Aj postup sa mi zdá iný ako mal Miško - najprv sčitovali dvojice, trojice, potom násobili 1 a 0, neskôr sa učili násobky 5, 10 a 11, potom pribrali 4, 6 a 9 a nakoniec 7 a 8 - teda nie po poradí, ako si to pamätám od Miška, ale tak akosi logicky. Často prišla Ninka so všelijakými pomôckami, ktoré ich pán učiteľ učí, aby im násobenie išlo lepšie. A trénovali a trénovali - aj s kalkulačkami aj bez, na počítači, hrali hry s kartami...

Na viacerých predmetoch využívajú počtače. Od tretej triedy v našej škole deti pracujú s Google classroom (zatiaľ využívajú iba úplne základné funkcie) - učiteľ im zadáva úlohy, ktoré potom robia na počítači. Učia sa vyhľadávať informácie na internete a spracovávať ich do menších projektov, robia cvičenia z matematiky alebo sa pripravujú na cvičných testoch na testovanie v škole. Na internete máme k dispozícii učebnicu z matematiky aj ELA. A čo nás zvlášť potešilo - na hudobnej sa od tretej triedy učia hrať na flautu.

 

Hodnotenie

V elementary school nemáme žiacku knižku. Raz za týždeň dostávame špeciálny “folder” so všetkými testami a písomkami a ich známkovaním, ktoré deti mali počas uplynuĺého týždňa. Skúšanie pred tabuľou nie je, iba testy a písomné práce. Ale na vysvedčení sa hodnotí aj práca na hodine a zapájanie do diskusií a riešení problémov v skupinách či robenie domácich úloh. Každý test alebo písomná práca je vždy hodnotená viacerými známkami. “Písomka” je obvykle zložená z niekoľkých častí , napríklad matematická bude mať test, slovné úlohy, riešenie nejakého problému. Známky budú za správnosť odpovedí, porozumenie pri slovných úlohách, presnosť výpočtov, chyby pri písomnom prejave... Podobne je to aj pri písomke z ELA - obsahuje test (otázky o porozumení textu), písané odpovede na otázky a zvyčajne aj krátku samostatnú prácu. Podobne to bude aj zo science a social studies. Najlepšia známka je 4, najhoršia 2.

 

Na konci každého týždňa dostávame od učiteľa prehľad toho, čo sa deti učili na jednotlivých predmetoch - niekoľko stranový Newsletter (mailom). Informácie o domácich úlohách a plánoch na konkrétny týždeň sú aj na stránke školy, kde má každá trieda svoju podstránku.

 

Vysvedčenie dostávajú deti 3 krát za rok. Hodnotí sa prístup k učeniu - príprava na školu, aktivita v škole, robenie školských a domácich úloh či samostatnosť a práca v skupine (spolu osem známok). Známka zo správania tiež pozostáva z niekoľkých hodnotení - napríklad dodržiavanie pravidiel, počúvanie príkazov, osobný poriadok (v lavici a tak) - dohromady šesť hodnotení.

Aj jednotlivé predmety sú hodnotené viacerými známkami. Napríklad v matematike je to 5 známok - poznanie matematických faktov, presné počítanie, porozumenie, riešenie problémov, matematické mysleni. Zvlášť je hodnotené čítanie, písanie, Celkový počet hodnotených predmetov v treťom ročníku je 10, dohromady máva Ninka na vysvedčení vyše 50 známok a na záver je ešte slovné hodnotenie.

 

Aktivity v škole

Okrem samotného vyučovania je v našej škole aj množstvo mimoškolských aktivít. Deti sa môžu učiť hrať na rôzne hudobné nástroje (sláčikové, dychové), hrať šach, tancovať, cvičiť jogu, učiť sa taliančinu, maľovať, nacvičovať divadlo či hrať v školskom orchestri alebo kapele.

Keď sa skončí škola

Ak dieťa nie je na popoludäajších krúžkoch, môže zostať v “družine” - naša sa volá TASC (Tuckahoe after school care). Popoludňajší program zabezpečuje licencovaná agentúra - vychovávatelia sú mladí ľudia (niektorí sú študenti zo high school) a program je veľmi voľný, v podstate sa robí, čo chcú robiť deti - niektorí sú vonku na ihrisku alebo hrajú nejaké športy, ďalší sú v triedach, kde sa hrajú hry, kreslia, sú na počítačoch, môžu si robiť úlohy. Nie je to ako naša klasická družina, skôr taký hromadný babysitting. Babysitterské sú aj poplatky - mesačný poplatok na 5 dní popoludní je 190$, deti môžu chodiť aj na rannú smenu za mesačný poplatok 150$.

 

Rodičia a škola

Zapájanie rodičov do školských aktivít je vítané, očakávané a často nevyhnutné. Každá trieda má dvoch rodičov, ktorí sprostredkúvajú komunikáciu s triednym učiteľom a pomáhajú mu pri organizovaní triednych aktivít. Čokoľvek sa v škole deje, zúčastňujú sa dobrovoľníci z radov rodičov. Ide sa na výlet? Ide učiteľ a štyria rodičia. Organizuje sa halloweenska party? Rodičia prinesú občerstvenie, pomôžu pripraviť triedu. To isté platí aj na celoškolských akciách, kde rodičia robia dozor, či priamo zábavný program.

V škole funguje obdoba nášho “rodičovského združenia”. Platíme členské, organizácia však “nežije” iba z neho, ale má množstvo fundrisingových aktivít - od predaja tričiek a fliaš s logom školy, cez organizovanie zbierania rôznych kupónov na podporu školy až po organizovanie zbierok, koncertov či bazárov. Z peňazí je podoporovaná výhradne mimoškolská činnosť. Na podporu školy existuje nadácia, ktorá tiež robí veľa aktivít na získanie peňazí - zbierky, granty atď. Tie sú zase používané priamo v škole - na rôzne programy, koncerty či nákup počítačov.

 

Ani v USA nie je všetko výborné

Samozrejme nič nie je iba ružové a aj tu sú veci, ktoré mi “nesedia” a neviem si na ne celkom zvyknúť. Napríklad - deti sa v škole neprezúvajú (môžu sa ale veľmi sa s tým nepočíta). Nemajú ani šatne či skrinky. Veci majú v triede, zavesené na vešiakoch, ktorých je pár, takže skôr popadané v ich okolí alebo prehodené cez stoličky či občas aj pod stolom. Keď majú poslednú hodinu v inej učebni, veci si nechávajú na chodbe - na zemi pred triedou.

Škola síce má dve telocvične, ale nemá šatne. Keď je v rozvrhu telesná, idú deti do školy v teplákoch a teniskách.

 

Americké deti sú podstatne menej disciplinované ako slovenské, ale tu to nikomu nevadí a nikto to nerieši. Za všetko príhoda z výletu na farmu - išli sme autobusom na výlet na farmu. 45 detí sadlo do autobusu a v tej chvíli začali kričať. Kričali celé dve hodiny cestou tam i cestou späť. Učiteľky a rodičia sedeli vpredu (ja optimista som sa k deťom strčila). Možno to dopredu nebolo tak veľmi počuť, ale ja som počas celej cesty vyvolávala ducha našej družinárky z Ninkinej slovenskej školy, ktorej nepípli v autobuse ani rodičia poča 8 hodinovej cesty do Chorvátska. Ale zase v autobuse na farmu až taký kľud byť nemusí. V triedach je to obvykle lepšie, prístup učiteľov však nie je autoritársky, skôr partnerský - a to je určite plus.

 

 

V druhej časti sa pozrieme do middle school a koho to zaujíma sa dozvie aj ako učia v našej škole cudzincov angličtinu.

 

* čo píšem, platí pre naše konkrétne podmienky - v inom štáte sa pravidlá, podmienky, obsah učiva určite budú líšiť.

 

Čítajte viac o téme: Zahraničné školské systémy
Zdieľať na facebooku