Vo Fínsku vymysleli program, ktorý efektívne bojuje proti šikane

Program KiVa sa ukázal ako efektívny v boji proti šikane nielen vo Fínsku, ale už aj v ďalších krajinách.
Program KiVa sa ukázal ako efektívny v boji proti šikane nielen vo Fínsku, ale už aj v ďalších krajinách. / Zdroj: Shutterstock

V živote školákov je veľké množstvo prekážok a problémov. Bez pochýb je jedným z najnepríjemnejších zážitkov školákov šikana. Stretnúť sa s ňou môžu v rôznych formách a bojujú s ňou školy po celom svete. Existujú rôzne programy, ktoré sú určené na eliminovanie šikany, či mnohé rady pre deti, čo robiť, v prípade že sa samé stanú obeťou šikany. Avšak mnohé z nich sa preukázali ako neefektívne. Rady pre dieťa možno trošku pomôžu, avšak pred šikanou nie je dobré zatvárať oči, ale je potrebné ju riešiť. Jedným z programov, ktoré vykazujú dobré výsledky, je program KiVa, vyvinutý na Univerzite v Turku vo Fínsku s podporou Fínskeho ministerstva školstva a kultúry. Je založený na mechanizme šikanovania a dlhodobom výskume šikany a preukazuje sa ako efektívny, pretože klesá miera prípadov šikany na základe náhlasení buď obeťou šikany alebo spolužiakmi.

 

Čo je program KiVa?

KiVa je inovatívny program na viac ako 1500 školách vo Fínsku, ktorý ovplyvňuje rôzne formy šikanovania, vrátane kyberšikany. Zakladá sa na troch hlavných aspektoch. Prvým a najdôležitejším aspektom je prevencia, avšak žiadna prevencia sama o sebe nedokáže zabrániť vzniku šikanovania. Druhým aspektom je intervencia, ktorá zahŕňa spôsoby, ktoré majú byť použité, ak sa objaví prípad šikanovania. Tretím aspektom je neustále monitorovanie situácie a zmien, ktoré sa na škole udejú. Tento krok umožňujú online nástroje. Vďaka online nástrojom má každá škola aj spätnú väzbu na ich postup implementácie programu. 
KiVa zahŕňa dva typy aktivít- univerzálne a špecializované. Univerzálne aktivity, ako napríklad online hry pre študentov či prednášky, sú zamerané priamo na študentov. Trvajú 20 hodín a ich cieľom je prevencia šikany.

Jednou z takýchto aktivít je aj hra, v ktorej sa študent, ktorý má najväčšiu pravdepodobnosť stať sa obeťou šikany, stane tým, kto šikanuje a študent, ktorý má najväčší sklon šikanovať, sa stane obeťou. Špecializované aktivity sa používajú, ak vznikne konkrétny prípad šikany, a sú určené pre žiakov, ktorí sú priamo do procesu šikany zapojení či už ako obete, alebo tí, ktorí šikanujú. Ich cieľom je šikanu ukončiť.
Program má rôzne úrovne, do ktorých sa žiaci zaraďujú na základe veku. Prvá úroveň je pre deti vo veku 6 až 9 rokov, druhá úroveň pre deti vo veku 10 až 12 rokov a tretia je zameraná pre žiakov, korí prechádzajú zo základnej školy na strednú školu, čiže vo veku 13 až 16 rokov. Avšak KiVa neobsahuje materiály len pre žiakov, ale aj množstvo materiálov, vrátane videí, hier, či ankiet pre učiteľov a rodičov. Je dkonca dostupná vo viacerých jazykových verziách.

Fíni mali šo šikanou problémy

Šikana sa stala veľkým problémom vo fínskej spoločnosti v devädesiatych rokoch, čo viedlo Fínov až k legislatívnym zmenám. Avšak pri kontrole sa zistilo, že legislatívne zmeny nepriniesli žiadny účinok. Napriek tomu, že šikana vo Fínsku nebola až taká pálivá otázka ako napríklad vo Švédsku, ministerstvo školstva poverilo profesorku Christinu Salmivalli a jej tím, aby vytvorili efektívny program proti šikane. Christina Salmivalli strávila mnohé roky výskumom šikany. Medzi jej najdôležitejšie zistenia patril vplyv triednych noriem na problém šikany, to, či je v triede niekto ochotný zastať sa šikanoveného spolužiaka, avšak aj to, ako vplývajú indivuálne faktory na šikanu. Christina tvrdí, že dieťa, trpiace sociálnou úzkosťou je vo veľkom riziku a môže sa ľahko stať obeťou šikany. Taktiež tvrdí že na to, aby sa niekto zastal šikanovaného spolužiaka, empatia nestačí, ale potrebuje bezpečné stratégie.

 

V čom je program KiVA špeciálny?

Christina verí, že program KiVA je efektívny vďaka jeho zameraniu na ľudí, ktorí sú prítomní, vďaka systematickému spôsobu pre zamestnancov školy a vďaka tomu, že KiVa je vlastne proces a nielen poskytnuté materiály. Fínski učitelia a študenti tvrdia, že program je atraktívny, ľahko implementovateľný a dostatočne motivujúci, napríklad aj vďaka online hrám.
Program je špeciálny, pretože KiVA sa zameriava primárne na študentov, ktorí sú svedkami šikanovania, nie na učiteľov. Nielen učitelia sa učia, čo robiť, keď zistia na škole či v triede prípad šikany, ale aj žiaci sa učia čo robiť, a ako to robiť. Vďaka programu majú žiaci možnosť nahlásiť šikanu online, pretože často je práve strach dôvodo toho, že nikto nič nepovie.
Ďalším faktorom, ktrým sa tento program odlišuje od ostatných je to, že jeho cieľom nie je žiaka, ktorý šikanuje, potrestať. Pri riešení problému šikany existujú dva rôzne prístupy- konfrontačný a nekonfrontačný.  Obidva postupy sú rovnaké v tom, že študenti sami navhrnú, ako by mohli zmeniť svoje správanie a po týždni či dvoch sú ďalšie stretnutia, kde sa zistí, či sa situácia zlepšila alebo nie. Trest prichádza až vo chvíli, kedy nenastane žiadne zlepšenie medzi týmito stretnutiami.


Program už pomáha aj za hranicami Fínska

Na svete je veľa programov, ktoré bojujú so šikanou, avšak nie všetky z nich sa testujú na efektivitu alebo dosahujú reálne výsledky. Efektivita tohto konkrétneho programu bola testovaná vo viacerých štúdiách. Program dosahuje značné zníženie počtu žiakov, ktorí sú šikanovaní. Avšak okrem týchto výsledkov sa zistilo, že KiVa pozitívne vplýva aj na akademickú motiváciu, výsledky v škole, ale aj na to, ako žiaci majú školu radi. Taktiež redukuje depresiu a úzkosť u žiakov, a vplýva na to, ako študenti vnímajú atmosféru v škole. Až 98 % žiakov povedalo, že sa ich situácia, ako obetí šikany, vďaka KiVe zlepšila. Program KiVa vyhral mnohé ocenenia, ako napríklad Európsku cenu za prevenciu kriminality 2009, viaceré národné ocenenia, Detský čin roka 2010 a Humanistický čin roka 2008.

Po testoch v zahraničí sa ukázalo, že KiVa nie je efektívna len vo Fínsku, ale dosahuje výsledky aj za fínskymi hranicami. V Taliansku sa prvý test odohral v rokoch 2013 až 2014, kedy sa porovnávali výsledky siedmych škôl a zistilo sa, že KiVa vplýva rovnako pozitívne nezávisle od toho, či je program aplikovaný na základnú alebo strednú školu.  Program sa ukázal ako efekítvny aj v Dánsku, či vo Veľke Británii. Avšak nachádza sa v mnohých krajinách, vrátane Čile, Belgicka, Španielska, USA, Maďarska, a momentálne sa testuje jeho efektivita aj v Japonsku.

Čítajte viac o téme: Šikana
Zdieľať na facebooku