Rodič zanedbáva vzdelávanie dieťaťa. Ako to riešiť?

Záškoláctvo patrí medzi najčastejšie evidované negatívne prejavy správania žiakov na základných a stredných školách.
Záškoláctvo patrí medzi najčastejšie evidované negatívne prejavy správania žiakov na základných a stredných školách. / Foot: Bigstock

Záškoláctvo patrí medzi najčastejšie evidované negatívne prejavy správania žiakov na základných a stredných školách. Niekedy toto správanie dokonca podporujú rodičia.

 

Starostlivosť o vzdelávacie potreby dieťaťa je dôležitá pre jeho zdravý rozvoj. Rodičia alebo opatrovatelia sú v živote svojho dieťaťa prvými vychovávateľmi. Podpora, ktorú poskytujú, ovplyvňuje vývoj dieťaťa, jeho učenie ako aj následné študijné výsledky. To zahŕňa priamu podporu učenia pred a počas formálneho vzdelávania, ako aj nepriame uľahčenie faktorov, ako je výživa, zdravie a hygiena. Podporné úlohy siahajú od školskej a domácej komunikácie, pomoci pri vzdelávacích aktivitách doma, účasti na školských podujatiach a prípadne aj účasti v školských rozhodovacích orgánoch. Podpora sa môže líšiť v závislosti od veku dieťaťa, od predškolskej podpory v domácnosti po priamu podporu po jeho prechode do školy, vrátane pomoci s domácimi úlohami a dobrovoľníctva v triedach. Zanedbávanie vzdelania dieťaťa môže byť niekedy podľa zákona klasifikované aj ako forma zanedbávania dieťaťa a/alebo zneužívania dieťaťa. Primárny rozdiel medzi zanedbávaním a zneužívaním je v tom, že zanedbávanie sa môže stať náhodne, zatiaľ čo zneužívanie zvyčajne zahŕňa úmyselné poškodenie dieťaťa. 

 

Úlohu rodičov v oblasti vzdelávania dieťaťa by sa dalo rozdeliť do troch hlavných kategórií:

 1. úloha rodiča pri prejavovaní podpory pri vzdelávaní svojho dieťaťa 
 2. úloha rodiča pri vytváraní domova ako dobrého miesta na učenie 
 3. úloha rodiča pri vzdelávaní dieťaťa - pomoc s domácimi úlohami

 

Kedy môžeme hovoriť o zanedbávaní vzdelávania dieťaťa zo strany rodiča?

Každý štát má svoje vlastné zákony a postupy týkajúce sa veku, požiadaviek na vzdelanie a faktorov, ktoré predstavujú zanedbávanie vzdelávania. Zákony o zanedbávaní sa teda môžu líšiť v závislosti od okolností, spôsobu, akým sa rodičia alebo opatrovníci rozhodnú vychovávať svoje dieťa. Jedna zo základných foriem zanedbania v oblasti vzdelávania môže nastať, keď rodič úmyselne zasahuje do tejto oblasti svojho dieťaťa negatívnym spôsobom. Najčastejšou formou sú opakované alebo chronické absencie: ak dieťa opakovane vynecháva školu alebo opakovane chýba v škole, môže ísť o zanedbanie výchovy. Rodič môže byť vystavený riziku, že sa dopustí zanedbávania starostlivosti o dieťa, ak svojmu dieťaťu dovolí opakovane vymeškávať v škole bez vážnych dôvodov a napriek tomu, že tieto absencie ospravedlní. Častokrát si neuvedomuje, že tento spôsob výchovy má negatívny dopad na celkový vývin dieťaťa nielen na rozumové schopnosti. Slabá školská dochádzka je silným prediktorom predčasného ukončenia školskej dochádzky. Dieťa sa nemôže učiť, ak nie je prítomné v škole, takže dochádzka je nevyhnutná. Rodič je v najlepšej pozícii, aby dosiahol, že dieťa bude chodiť do školy, a vytvorí očakávania týkajúce sa dochádzky. Dieťa sa v škole rozvíja v každej oblasti a to aj v sociálnej aj emocionálnej, učí sa rôznym schopnostiam a zručnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre bežné fungovanie v živote, ako napríklad riešenie konfliktov, komunikácia, zvládanie záťažových situácii. 

 

Prečo je školská dochádzka dôležitá? Účinky chronickej absencie

Keď dieťa často chýba v škole, chýba mu dôsledné vzdelanie, ktoré je potrebné na rozvoj jeho základných zručností. Mnohé prípady slabej dochádzky sú priamym výsledkom nedostatočnej efektívnej spolupráce medzi rodičmi a školou. Dieťa v raných ročníkoch je obzvlášť náchylné na zaostávanie v základných čitateľských zručnostiach, čo môže mať negatívny vplyv na celkové učenie v budúcnosti. Slabá dochádzka môže mať negatívny vplyv aj na sociálny a emocionálny vývoj. Napríklad žiak, ktorý je častokrát neprítomný v prvých rokoch svojho vzdelávania, sa nemusí naučiť kľúčové zručnosti školskej pripravenosti (schopnosti ako kritické myslenie, riešenie problémov a kreatívne myslenie) a môže zaostávať za svojimi rovesníkmi v sociálno-emocionálnom rozvoji. Problémový žiak môžu chcieť zostať doma kvôli stresu, ktorý pociťuje v škole. Ale opakované absencie môžu mať ešte horší vplyv na neho. Zvládnuť hodiny v škole s podporou učiteľa alebo asistenta môže byť dosť ťažké. Pokúsiť sa to urobiť doma môže prácu ešte viac sťažiť. Navyše, každý deň učenia nadväzuje na predchádzajúci deň. Keď dieťa vynechá niekoľko dní po sebe, môže byť ťažké nabehnúť na zmeškané učivo a následne sa to môže nahromaďovať a spôsobovať ešte väčší stres. 

 

Čo môžu školy robiť:

 • Poučte rodiny o nepriaznivom vplyve slabej dochádzky na školský prospech.
 • Informujte rodičov o pozitívnych stimuloch, ktoré študenti dostávajú za dobrú dochádzku; zvážiť aj uznanie rodičov za ich úlohu v dochádzke ich dieťaťa.
 • Informujte rodičov, že neprítomnosť ich dieťaťa bola zaznamenaná buď prostredníctvom telefonátu domov, alebo, ak je to možné, e-mailom.
 • Oslovte rodiny a zistite, čo sa deje, ak deti začnú pravidelne vynechávať školu. V prípade potreby odkážte rodiny na dostupné zdroje v komunite. 

 

Čo môžu robiť rodičia:

 • Pomôžte svojmu dieťaťu osvojiť si návyk a naučte sa hodnotu pravidelných rutín.
 • Naučte svoje dieťa, že o návšteve školy sa nedá vyjednávať, pokiaľ nie je skutočne choré.
 • Budujte vzťahy s inými rodinami a diskutujte o tom, ako si môžete navzájom pomôcť (napr. odvoz alebo vyzdvihnutie detí, opatrovanie detí, pomoc s prekladom) v čase núdze alebo núdze.
 • Identifikujte neakademické aktivity (dráma, umenie, hudba atď.) na pôde školy, ktoré môžu pomôcť motivovať záujem vášho dieťaťa o školu a učenie, a vyhľadajte školy, ktoré môžu tieto skúsenosti ponúknuť.

 

Mnoho rodičov si možno neuvedomuje, ako často ich dieťa chýba v škole. Sem-tam vynechaný deň sa nemusí zdať veľký problém v porovnaní s vynechaním niekoľkých dní po sebe. Ale chýbajúce len tri dni v mesiaci môžu viesť k tomu, že dieťa bude považované za chronicky chýbajúce. Opakované absencie mu potom bránia získať základné zručnosti a schopnosti, ktoré potrebuje k životu. Pre dieťa s ťažkosťami v učení je tu ešte niečo, čo treba zvážiť. Časté absencie znamenajú nielen menej vyučovania, ale aj premeškané príležitosti na intervenciu, podporu.

Zdieľať na facebooku