Disciplína v triede

Najčastejšie nežiaduce formy správania sa detí a adolescentov

Dlhodobo pozorujeme nárast nežiaduceho správania u detí a mládeže. Keďže ide o komplexnú problematiku, príčin a faktorov môže byť viac. Z tohto dôvodu existuje viacej foriem nežiaduceho správania. Pozrime sa na tie, ktoré sa vyskytujú veľmi často.

Ako reagovať v triede na porušovanie vopred stanovených pravidiel?

Experti na triedny manažment sa zhodujú v tom, že pravidlá v triede sú najdôležitejším nástrojom triedneho manažmentu, ktoré pomáhajú zabezpečiť poriadok a disciplínu. Čo však robiť, keď ich žiaci porušujú?

Jednoduché stratégie, ktoré pomáhajú učiteľom predchádzať problémom v triede

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tiež medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu.

6 najčastejších chýb, kvôli ktorým žiaci vyrušujú na vyučovaní

Vyrušovanie a nevhodné správanie žiaka na vyučovaní je problém, s ktorým sa už stretol pravdepodobne každý učiteľ. Deti na hodinách vyrušujú z rôznych dôvodov. Nie vždy však musia byť na vine len ony.

Čo spôsobuje problémové správanie žiakov?

Dlhodobo pozorujeme nárast porúch správania u detí a mládeže. Keďže ide o komplexnú problematiku, príčin a faktorov môže byť viac. Pozrime sa na niektoré z nich.

Ako riešiť bežné výchovné problémy v škole?

Učitelia pracujú s rôznymi žiakmi a musia veľmi často využívať aj diferencovaný prístup. V porovnaní s minulosťou čelia oveľa náročnejším pedagogickým a výchovným situáciám, na ktoré musia byť pripravení včas a adekvátne reagovať. Niektoré problémové situácie sú ľahšie zvládnuteľné, iné vyžadujú náročnejšie postupy. Dnes sa pozrieme na bežné problémové situácie, ktoré sa denne vyskytujú v triedach našich škôl.

Prečo deti v škole vyrušujú?

Vyrušovanie a nevhodné správanie žiaka na vyučovaní je problém, s ktorým sa už stretol pravdepodobne každý učiteľ. Niektorí žiaci takmer nikdy nevyrušujú, iní majú v škole problémy takmer každý deň. Prečo je to tak a od čoho to závisí?