Chcete cestovať do zahraničia a vzdelávať sa? Využite hradené školenia a semináre pre učiteľov a pracovníkov s mládežou

Foto: Bigstock
Foto: Bigstock / Štipendiá nie sú určené len študentom a študentkám vysokoškolského štúdia.Európsky kalendár školení SALTO ponúka školiace aktivity zamerané na vzdelávanie dospelých a prácu s mládežou aj záujemcom zo Slovenska.

Štipendiá nie sú určené len študentom a študentkám vysokoškolského štúdia. Notoricky známy je program Erazmus+ a cezeň absolvovaný semester v zahraničí. Príležitosti však existujú aj pre tých, ktorí už štúdium ukončili a aktuálne sa nielen vo svojej pracovnej náplni venujú mládeži. Dnes vám predstavíme Európsky kalendár školení SALTO, ktorý ponúka školiace aktivity zamerané na vzdelávanie dospelých a prácu s mládežou aj záujemcom zo Slovenska.

 

Pri práci s mladými je nutné udržiavať si vo svojom odbore prehľad, sledovať dianie doma i v zahraničí, žiť témami, ktoré žiakov a študentov nadchýňajú, bavia alebo z nich dolujú iné pocity.

 

Práve semináre, informačné stretnutia a školenia zamerané na rozvoj rôznych zručností a schopností potrebných pre pedagógov, sociálnych pracovníkov s mládežou, vedúcich krúžkov, vychovávateľov, mentorov ale aj trénerov a ostatných, ktorí pracujú s tínedžermi, ponúka SALTO-YOUTH. Ide o sieť informačných a podporných centier vytvorenú Európskou Komisiou na podporu vzdelávania, školení, mládeže a športu. Skratka SALTO znamená Podpora, Pokročilé Vzdelávanie, Tréningové Možnosti (z anglického Support, Advanced Learning and Training Opportunities).

 

Forma školiacich kurzov, kontaktných seminárov a krátkodobých študijných návštev

Vzdelávacie aktivity zamerané prebiehajú zväčša v dĺžke 3 až 7 dní. Pracovným jazykom je angličtina. Účastníci a účastníčky majú ideálnu príležitosť nadviazať kontakty s potencionálnymi partnermi zo zahraničia, vymeniť si skúsenosti z oblasti práce s mládežou a získať nové poznatky.

 

Témy školení, seminárov a informačných stretnutí bývajú rôzne, ako priority sa v publikácii Bez bariér, bez hraníc uvádzajú  participáciu a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležistostí, kultúrna rozmanitosť, európske občianstvo a ďalšie. Ak si rozmeníme na drobné a prizrieme sa témam konkrétnym školeniam bližšie, možno nájsť školenia zamerané na osobný rozvoj, mediálnu výchovu, digitálne média, divadlo ako nástroj v práci s mládežou, kurzy ponúkajúce know-how k vytváraniu projektov v rámci Erazmus+, inšpiráciu na využitie športu ako nástroja v práci s mladými, rozvoj ekologických iniciatív, sociálne podnikanie mladých – a to je iba niekoľko na ukážku. Vybrať si môže skutočne každý. Nižšie prinášame aktuálne ponuky s uzávierkami na podanie elektronickej prihlášky počas marca.

 

Vzdelávanie frekventantov zabezpečujú medzinárodní tréneri, ktorí im metódami neformálneho vzdelávania  odovzdávajú konkrétne návody a skúsenosti, čo a ako použiť vo vlastných projektoch. Vďaka tomu je možné práve počas pobytu v zahraničí vypracovať svoj vlastný nápad a získať podporu i spätnú väzbu na mieru vlastným potrebám. Po absolvovaní SALTO aktivity získa účastník YOUTHPASS,  certifikát o získaných kompetenciách. Zíde sa ako nepovinná, no cenná príloha k životopisu napríklad aj pri zmene či hľadaní zamestnania.

 

Čo je hradené a na čo treba prispieť z vlastného vrecka?

Ubytovanie a strava sú vo väčšine projektov hradené organizátormi, cestovné preplácajú Národné kancelárie koordinujúce aktivity programu Erazmus+ pre mládež a pracovníkov s mládežou v jednotlivých krajinách. Na Slovensku sa preto treba obrátiť na IUVENTU, Slovenský inštitút mládeže, ktorá po absolvovaní školiacej aktivity spätne preplatí 80% skutočných cestovných nákladov. Cestovné poistenie si účastníci zaisťujú na vlastné náklady. Po schválení elektronickej žiadosti organizátormi v zahraničí je nutné ako ďalší krok kontaktovať práve IUVENTU a požiadať o schválenie vycestovania, podpísať dokument s názvom Dohoda o účasti na vzdelávacej aktivite.

 

Požiadavky a kritériá pre záujemcov

V prípade záujmu o účasť na ponúkaných školeniach je nutné ovládať angličtinu aspoň na komunikatívnej úrovni a vyplniť on-line žiadosť. Vekový limit účastníkov neexistuje, vyžadujú sa predchádzajúce skúsenosti práce s mládežou – vo formálnom alebo neformálnom vzdelávaní, a záujem o možnosti programu Erasmus+. Tento typ vycestovania za vzdelaním je ideálny na získanie kontaktov pre budúce zahraničné partnerstvá alebo vytvorenie nových projektov pre mládež.

Uchádzač o školenie, seminár alebo informačné stretnutie by mal byť zástupcom organizácie, neziskovej organizácie, neformálneho zoskupenia, spolku zapojeného do práce s mládežou, no ponuky bývajú otvorené aj ďalším záujemcom a špecialistom z oblasti mládežníckej politiky a práce s mladými.

 

Prihlasuje sa pomocou on-line formulára dostupného na webovom odkaze konkrétnej ponuky školiacej aktivity. V prihlasovacom formulári sa vypĺňajú políčka o motivácii k účasti (čo by uchádzač svojou účasťou rád získal a ako nadobudnuté poznatky a kontakty využije po návrate). Tiež je potrebné vyplniť údaje o organizácii, spolku či združení, v ktorom pôsobí, jeho pozíciu a náplň práce. Podľa toho, či ide o začiatočníka alebo pokročilého žiadateľa, sa uvádzajú skúsenosti z už realizovanými, resp. zamýšľanými projektmi relevantnými k téme zahraničnej vzdelávacej ponuky.

 

 

Dve aktuálne ponuky školení pre pracovníkov s mládežou

 

1. Názov vzdelávacieho kurzu: SILA SLOV/THE POWER OF WORDS

Uzávierka na podávanie žiadosti:  12. marec 2017

Termín konania: 5. -10. máj 2017

Miesto konania: Konstancin-Jeziorna (neďaleko Varšavy Warsaw), Poľsko

 

Facebook, Google, Trump alebo Beyonce: kto ovplyvňuje naše názory a myslenie? Kurz zameraný na komunikačné schopnosti, kritické myslenie a hodnotenie informácií a rozvoj zmysluplnej komunikácie v práci s mládežou. Účastníci budú diskutovať o hodnote vypovedaného na životy mladých ľudí, s ktorými pracujú. Detailnejšie zanalyzujú príbehy šírené ľuďmi, médiami aj organizáciami, ich vplyv na dnešnú mládež. Pracovníci s cieľovou skupinou mladých budú mať príležitosť vyskúšať si komunikačné techniky podporujúce kritické zmýšľanie.

Ponuka je určená pre 24 záujemcov z rôznych krajín vrátane Slovenska. Cieľovou skupinou kurzu sú mládežnícki vedúci a profesionáli pracujúci s mládežou denne. Očakáva sa ochota pracovať na svojich komunikačných zručnostiach, zvážiť odlišné názory na témy ako moc médií, rodová rovnosť, história a iné. Naučia sa odhaľovať mechanizmy manipulácie a tiež ako vytvoriť prostredie vhodné na učenie sa. S ostatnými účastníkmi si vymenia skúsenosti a príklady dobrej praxe.

Program s podrobnosťami je dostupný na odkaze vzdelávacieho kurzu.

 

2. Názov vzdelávacieho kurzu: JEDEN NA JEDNÉHO/podpora učenia sa tvárou v tvár/"ONE 2 ONE" supporting learning face-to-face

Uzávierka na podávanie žiadosti:  24. marec 2017

Termín konania: 28. máj - 3. jún 2017

Miesto konania: Budapešť, Maďarsko

 

Kurz určený pre všetkých, ktorý sa počas svojej práce s mládežou cítili zmätení. Pokiaľ si pracovník s mladými dokáže pracovať so skupinou, ale s jednotlivcami máva problémy, nie je istý, či ho jeho zverenci vnímajú ako kouča, mentora alebo tútora, toto školenie mu pomôže nájsť seba i odpovede. 

Aj táto ponuka je určená pre 24 záujemcov rôznych štátov vrátane Slovenska. Prihlásiť sa môžu mládežnícki vedúci, dobrovoľníci, pedagógovia a pedagogickí pracovníci, EVS mentori a tútori, facilitátori vzdelávania, všetci záujemcovia s potrebou rozvoja svojich pracovných kompetencií v oblasti individuálnej práce s mládežou vo forme kontaktu s jednotlivcami.

Očakáva sa ochota pracovať na svojich komunikačných zručnostiach, zvážiť odlišné názory na témy ako moc médií, rodová rovnosť, história a iné. Naučia sa odhaľovať mechanizmy manipulácie a tiež ako vytvoriť prostredie vhodné na učenie sa. S ostatnými účastníkmi si vymenia skúsenosti a príklady dobrej praxe. Ide o tretie pokračovanie kurzu na tému rôznych prístupov k učeniu sa, v rámci ktorého budú na pretrase efektívne učiace techniky, rôzne prostredia, v ktorých možno učiť, ale aj objasnenie pojmu „supporting learning“, teda učenie formou podpory učiaceho sa. Ǔčastníci budú mať možnosť zlepšiť si zručnosti v oblasti zavázdania a podpory sebareflexie v učení.

Práve kvôli osobnej skúsenosti s učením sa vo dvojici s trénerom sa od frekventantov vyžaduje spolupráca už pred a po kurze.

Program s podrobnosťami vrátane profilu trénerov kurzu a požiadaviek na prípravnú fázu pred vycestovaním a aktivity po ukončení kurzu sú dostupné na odkaze vzdelávacieho kurzu.

Čítajte viac o téme: Študenti a cestovanie, Kurzy | Školenia
Zdieľať na facebooku