Americkí psychológovia po prvý raz vydali odporúčania, ako by dospievajúci mali používať sociálne médiá

Tínedžeri a sociálne siete. Americkí psychológovia vydali odporúčania, ako by ich mali používať.
Tínedžeri a sociálne siete. Americkí psychológovia vydali odporúčania, ako by ich mali používať. / Foto: Pexels

Dnes už väčšina dospievajúcich detí vo vyspelých krajinách využíva sociálne siete. Odborníci však upozorňujú na ich stále nedostatočnú prípravu pred týmto závažným krokom.

 

Deti sa ľahko stanú každodennou súčasťou sociálnych sietí ako je Instagram či TikTok. Denne s nimi trávia celé hodiny a to často bez toho, aby vedeli, čo je v tomto svete pre nich prospešné, bezpečné a čo im naopak škodí.

Americká psychologická asociácia (APA) preto po prvý raz vydala 10 vedecky podložených odporúčaní na používanie sociálnych médií dospievajúcimi. Upozorňujú, že tínedžeri by nemali vyraziť na cestu bez toho, aby sa naučili pravidlá. Existujú podľa nich určité psychologické kompetencie, ktoré by mali deti mať skôr, ako sociálne médiá začnú používať. 

 

10 odporúčaní psychológov

1. Mládež, ktorá používa sociálne médiá, by mala byť povzbudzovaná, aby používala funkcie, ktoré vytvárajú príležitosti pre sociálnu podporu, online spoločnosť a emocionálnu intimitu, ktorá môže podporiť zdravú socializáciu

Údaje naznačujú, že psychologický vývoj mladých ľudí môže mať prospech z tohto typu online sociálnej interakcie, najmä počas obdobia sociálnej izolácie, keď zažívajú stres, keď hľadajú spojenie s rovesníkmi s podobnými vývojovými a/alebo zdravotnými stavmi a možno najmä pre mladých ľudí, ktorí zažívajú nepriazeň osudu. alebo izolácia v offline prostrediach. 

Mladí ľudia s príznakmi duševnej choroby, ako sú napríklad dospievajúci so sociálnou úzkosťou, depresiou alebo osamelosťou, môžu mať prospech z interakcií na sociálnych médiách, ktoré umožňujú väčšiu kontrolu, precvičovanie a kontrolu sociálnych interakcií. Žiaľ, tieto populácie môžu byť tiež vystavené vyššiemu riziku niektorých negatívnych aspektov používania sociálnych médií, ako je uvedené nižšie. 

Sociálne médiá ponúkajú silnú príležitosť na socializáciu špecifických postojov a správania a povzbudzujú dospievajúcich, aby nasledovali názory a prosociálne činy iných. Diskusia o zdravom správaní online môže podporiť alebo posilniť pozitívnu offline aktivitu a zdravé výsledky.

Sociálne médiá môžu byť psychologicky prospešné najmä medzi tými, ktorí zažívajú krízy duševného zdravia, alebo členmi marginalizovaných skupín, ktoré boli v online kontexte neúmerne poškodené. Napríklad prístup k rovesníkom, ktorý umožňuje LGBTQIA+ a dotazujúcim sa dospievajúcim poskytovať si podporu a navzájom si vymieňať presné informácie o zdraví, je prospešný pre psychický vývoj a môže chrániť mládež pred negatívnymi psychologickými dôsledkami pri prežívaní stresu. Toto môže byť obzvlášť dôležité pri témach, ku ktorým sa dospievajúci zdráhajú alebo nie sú schopní diskutovať s rodičom alebo opatrovateľom.

 

2. Používanie, funkčnosť a povolenia/súhlas sociálnych médií by mali byť prispôsobené vývojovým schopnostiam dospievajúcich; dizajny vytvorené pre dospelých nemusia byť vhodné pre deti.

Špecifické funkcie (napr. tlačidlo „páči sa mi to“, odporúčaný obsah, neobmedzené časové limity, nekonečné scrollovanie) a upozornenia/notifikácie (napr. týkajúce sa zmien zásad ochrany osobných údajov) by mali byť prispôsobené sociálnym a kognitívnym schopnostiam a chápaniu dospievajúcich používateľov. Napríklad dospievajúci by mali byť explicitne a opakovane informovaní spôsobom primeraným ich veku o spôsobe, akým ich správanie na sociálnych médiách môže priniesť údaje, ktoré možno použiť, uložiť alebo zdieľať s ostatnými, napríklad na komerčné účely ( a iné) účely.

 

3. V ranej adolescencii (tj zvyčajne vo veku 10 – 14 rokov) sa pre väčšinu mladých ľudí odporúča sledovanie dospelými (tj priebežná kontrola, diskusia a koučovanie týkajúce sa obsahu sociálnych médií); autonómia sa môže postupne zvyšovať, keď deti starnú a ak získajú zručnosti v oblasti digitálnej gramotnosti. Monitorovanie by však malo byť vyvážené primeranými potrebami tínedžerov na súkromie.

Oblasti mozgu spojené s túžbou po pozornosti, spätnej väzbe a posilňovaní od rovesníkov sa stávajú čoraz citlivejšími počnúc ranou adolescenciou a oblasti spojené so zrelou sebakontrolou nie sú plne vyvinuté až do dospelosti. Rodičovský monitoring (tj koučovanie a diskusia) a vývojovo vhodné nastavenie limitov je preto kritické, najmä v ranej adolescencii.

Malo by sa tiež dôkladne zvážiť používanie sociálnych médií dospelými v prítomnosti mládeže. Veda dokazuje, že orientácia a postoje dospelých (napr. opatrovateľov) k sociálnym médiám (napr. používanie počas interakcií so svojimi deťmi, odvádzanie pozornosti od osobných interakcií používaním sociálnych médií) môžu ovplyvniť používanie sociálnych médií dospievajúcimi.

Predbežný výskum naznačuje, že kombinácia 1) obmedzení a hraníc sociálnych médií a 2) diskusie medzi dospelými a deťmi a koučingu o používaní sociálnych médií vedie k najlepším výsledkom pre mládež.

 

4. Aby sa znížilo riziko psychickej ujmy, vystavovanie mladistvých obsahu na sociálnych médiách, ktorý zobrazuje nezákonné alebo psychicky neprispôsobivé správanie, vrátane obsahu, ktorý inštruuje alebo nabáda mládež k zdraviu rizikovému správaniu, ako je sebapoškodzovanie (napr. samovražda), ubližovanie iným alebo tie, ktoré podporujú správanie s poruchami príjmu potravy (napr. obmedzujúce jedenie, očista, nadmerné cvičenie), by sa mali minimalizovať, nahlásiť a odstrániť; navyše by technológia nemala privádzať používateľov k tomuto obsahu.

Dôkazy naznačujú, že vystavenie maladaptívnemu správaniu môže podporovať podobné správanie medzi zraniteľnou mládežou a online sociálne posilnenie tohto správania môže súvisieť so zvýšeným rizikom vážnych psychologických symptómov, a to aj po kontrole offline vplyvov.

Mali by sa vytvoriť štruktúry nahlasovania, aby bolo možné ľahko identifikovať škodlivý obsah a zabezpečiť, aby bol zbavený prednostného zobrazovania alebo odstránený.

 

Dospievajúci na sociálnych sieťach trávia hodiny denne. Mnohí z nich ale nepoznajú ani základné pravidlá, ako na nich fungovať bezpečne. / Foto: Pexels

 

5. Aby sa minimalizovala psychická ujma, vystavovanie dospievajúcich „kybernetickej nenávisti“ vrátane online diskriminácie, predsudkov, nenávisti alebo kyberšikanovania, ktoré je zamerané najmä na marginalizovanú skupinu (napr. rasovú, etnickú, rodovú, sexuálnu, náboženskú, so statusom schopností), alebo smerom k jednotlivcovi z dôvodu jeho identity alebo spojenectva s marginalizovanou skupinou by sa mali minimalizovať.

Výskum ukazuje, že vystavenie dospievajúcich online diskriminácii a nenávisti predpovedá nárast symptómov úzkosti a depresie, a to aj po kontrole toho, do akej miery sú dospievajúci vystavení podobným skúsenostiam offline. Podobne výskum naznačuje, že v porovnaní s offline šikanovaním môže byť online šikanovanie a obťažovanie závažnejšie, a teda škodlivé pre psychický vývoj. Inými slovami, online kybernetická nenávisť aj šikanovanie offline môže zvýšiť riziko problémov duševného zdravia dospievajúcich. Výskum naznačuje zvýšené riziká pre páchateľov aj obete kybernetického násilia. 

Adolescenti by mali byť vyškolení, aby rozpoznali online štrukturálny rasizmus a kritizovali rasistické správy. Výskum ukazuje, že mladí ľudia, ktorí sú schopní kritizovať rasizmus, pociťujú menšie psychické utrpenie, keď sú online svedkami traumatických udalostí súvisiacich s rasou. Ako je uvedené vyššie, monitorovanie dospelých a aktívna diskusia o online obsahu môže tiež znížiť účinky vystavenia kybernetickému nenávisti na psychologické prispôsobenie dospievajúcich.

 

6. Adolescenti by mali byť pravidelne vyšetrovaní na príznaky „problematického používania sociálnych médií“, ktoré môžu zhoršiť ich schopnosť zapojiť sa do každodenných rolí a rutín a môžu predstavovať riziko vážnejších psychických škôd v priebehu času.

Medzi indikátory problematického používania sociálnych médií patrí

 • tendencia používať sociálne médiá, aj keď dospievajúci chcú prestať alebo si uvedomujú, že to zasahuje do nevyhnutných úloh
 • vynaloženie nadmerného úsilia na zabezpečenie nepretržitého prístupu k sociálnym médiám
 • silné túžby po používaní sociálnych médií alebo prerušenia v iných činnostiach v dôsledku prílišného používania sociálnych médií
 • opakovane trávi na sociálnych sieťach viac času, ako bolo plánované
 • klamstvo alebo klamlivé správanie s cieľom zachovať prístup k používaniu sociálnych médií
 • strata alebo narušenie významných vzťahov alebo vzdelávacích príležitostí v dôsledku používania médií

 

Používanie sociálnych médií by nemalo obmedzovať príležitosti na precvičovanie osobných recipročných sociálnych interakcií a nemalo by prispievať k psychologickému vyhýbaniu sa osobným sociálnym interakciám.

 

7. Používanie sociálnych médií by malo byť obmedzené tak, aby nezasahovalo do spánku a fyzickej aktivity dospievajúcich.

Výskum odporúča, aby dospievajúci spali aspoň osem hodín každú noc a dodržiavali pravidelný režim spánku a bdenia. Údaje naznačujú, že používanie technológie najmä do jednej hodiny pred spaním, a najmä používanie sociálnych médií, je spojené s prerušením spánku. Nedostatočný spánok je spojený s narušením neurologického vývoja v mozgu dospievajúcich, emocionálnym fungovaním dospievajúcich a rizikom samovraždy. 

Používanie sociálnych médií dospievajúcimi by tiež nemalo narúšať alebo znižovať príležitosti dospievajúcich na fyzickú aktivitu a cvičenie. Výskum ukazuje, že fyzická aktivita je nevyhnutná pre fyzické aj psychické zdravie (tj nižšiu mieru depresie). 

 

8. Dospievajúci by mali obmedziť používanie sociálnych médií na sociálne porovnávanie, najmä pokiaľ ide o obsah súvisiaci s krásou alebo vzhľadom.

Výskum naznačuje, že používanie sociálnych médií na sociálne porovnávanie týkajúce sa fyzického vzhľadu, ako aj nadmerná pozornosť a správanie súvisiace s vlastnými fotografiami a spätná väzba na tieto fotografie súvisia s horším obrazom tela, poruchami stravovania a depresívnymi symptómami, najmä u dievčat. 

 

9. Používaniu sociálnych médií dospievajúcimi by malo predchádzať školenie o gramotnosti sociálnych médií, aby sa zabezpečilo, že používatelia si rozvinuli psychologicky informované kompetencie a zručnosti, ktoré maximalizujú šance na vyvážené, bezpečné a zmysluplné používanie sociálnych médií.

Rozvíjajúca sa veda ponúka predbežnú podporu pre účinnosť digitálneho občianstva a digitálnej gramotnosti s cieľom zvýšiť frekvenciu pozitívnych interakcií online; v tejto oblasti je však potrebný ďalší výskum.

 

Ďalšie kompetencie môžu zahŕňať aj:

 • spochybňovanie presnosti a reprezentatívnosti obsahu sociálnych médií
 • pochopenie taktiky používanej na šírenie dezinformácií a dezinformácií
 • obmedzenie chýb „prehnaného zovšeobecňovania“ a „nesprávneho odhadu“, ktoré vedú používateľov k nesprávnemu odhadu správania alebo postojov iných na základe obsahu sociálnych médií (alebo reakcií na obsah)
 • známky problematického používania sociálnych médií
 • ako budovať a udržiavať zdravé online vzťahy
 • ako riešiť konflikty, ktoré sa môžu objaviť na platformách sociálnych médií
 • ako sa vyhnúť nadmernému sociálnemu porovnávaniu online a/alebo lepšie pochopiť, ako možno manipulovať s obrázkami a obsahom
 • ako rozpoznať online štrukturálny rasizmus a kritizovať rasistické posolstvá
 • ako bezpečne komunikovať o duševnom zdraví online 

 

10. Mali by sa poskytnúť značné zdroje na nepretržité vedecké skúmanie pozitívnych a negatívnych účinkov sociálnych médií na vývoj adolescentov.

Sú potrebné značné investície do financovania výskumu, vrátane dlhodobého dlhodobého výskumu, štúdií mladších detí a výskumu marginalizovaných populácií.

Je potrebný prístup k údajom medzi nezávislými vedcami (vrátane údajov od technologických spoločností), aby bolo možné dôkladnejšie preskúmať súvislosti medzi používaním sociálnych médií a rozvojom dospievajúcich.

Čítajte viac o téme: Sociálne siete
Zdieľať na facebooku