Aktivity na stmelenie kolektívu na začiatok školského roka

V každej triede, kde je dobrá klíma, sa učiteľovi učí lepšie. Inšpirujte sa aktivitami, ktoré vám môžu pomôcť pri stmelení kolektívu na začiatku roka.
V každej triede, kde je dobrá klíma, sa učiteľovi učí lepšie. Inšpirujte sa aktivitami, ktoré vám môžu pomôcť pri stmelení kolektívu na začiatku roka. / Foto: Bigstock

Škola je pre dieťa významným prostredím, kde by sa dieťa malo vzdelávať a učiť sa nielen povinnostiam a pravidlám, ale tiež spolužitiu s ostatnými deťmi. Učiteľ je ten, kto môže tieto sociálne zručnosti u detí podporovať a rozvíjať. On je ten, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvňovať atmosféru a vzťahy v triede.


Nasledujúce aktivity, ktoré podporujú a rozvíjajú vzťahy v triednych kolektívoch, sme rozdelili do dvoch vekových kategórií. Pre žiakov I. stupňa ZŠ a pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prácu v triede je dobré začať s prezentačnými a sebapoznávacími aktivitami (tričko, tvorba vlastnej webovej stránky). Žiaci majú možnosť pomocou týchto aktivít spoznať lepšie svojich spolužiakov. Potom zaraďujeme hry na spoluprácu (školská záhradka, ostrov). A napokon hry na podporu vzájomných vzťahov v triede (inzerát na priateľstvo, ovečky,  pozdravy, farebné kruhy).

 

Aktivity na budovanie vzťahov v kolektíve pre I. stupeň ZŠ

Tričko

Každý žiak dostane papier, na ktorom je nakopírovaný obrys trička. Úlohou žiakov je vyzdobiť tričká svojimi charakteristikami (čo majú radi, čo radi robia, čo sa im páči a pod.) Zdôrazníme, že nevyfarbujeme tričká ako časti odevu (rôzne pruhy, čísla a pod.) Tričká od žiakov vyzbierame a položíme uprostred do kruhu. Žiaci vytvoria skupinu obrázkov podľa podobností. Keď vytvoríme skupiny, vyzveme žiakov, aby sa postavili ku svojmu obrázku. Spýtame sa, či je niekto prekvapený, s kým je v skupine. Potom dáme žiakom čas, aby našli, čo majú medzi sebou spoločné.

 

Školská záhradka

Hra je vhodná pre prvú triedu. Z farebného papiera vystrihneme rôzne tvary i farby kvetov, stoniek a listov. Na stôl alebo na zem rozprestrieme veľký baliaci papier a vyzveme žiakov, aby na papier nakreslili „pôdorys“ záhradky. Potom si deti vyberú z nastrihaných tvarov svoj kvet, stonku a list a nalepia si ich na baliaci papier. Na každú kvetinu si napíšu svoje meno. Do hry sa môže zapojiť aj triedny učiteľ a tiež si vytvorí svoj kvet. Keď sú všetky kvety nalepené, vyzveme žiakov, aby záhradku domaľovali (napríklad slniečko, chrobáky, stromy a pod.). Keď je záhradka hotová, diskutujeme s deťmi o tom, že každá kvetina je iná – jedinečná (jedna je malá, druhá veľká, ...) a aj tak majú všetky rovnaké právo byť v záhradke. A tak je to i so žiakmi – každý je iný a jedinečný a každý má právo mať svoje miesto v triede.

 

Inzerát na priateľstvo

Spýtame sa žiakov, či už niekedy čítali nejaký inzerát. Akú mal podobu? Môžeme uviesť aj príklady. Každému žiakovi rozdáme papier a požiadame ich, aby napísali inzerát, že hľadajú kamaráta. Pripomenieme žiakom, že by v ňom nemalo chýbať, čo by mal hľadaný kamarát vedieť a čo ony samy jemu alebo jej, môžu ponúknuť. Inzeráty sú anonymné. Keď sú deti hotové, inzeráty vyberieme a jeden po druhom čítame. Ak sa niekomu inzerát páči, môže sa prihlásiť a inzerát mu dáme. Na konci vyhodnotíme, ktoré inzeráty boli úspešne a ktoré neboli.

 

Ovečky

Ide o hru, ktorá prebieha dlhší časový úsek (dva dni, týždeň). Každý žiak dostane malý lístoček, na ktorý napíše svoje meno. Lístočky opäť vyberieme a dáme žiakom vylosovať jedného zo spolužiakov. Mená neprezrádzame. Pre vylosovaného sa potom žiak stane „dobrým pastierom“, ktorý sa dotyčnému viac venuje, pomáha, povzbudzuje, je na neho dobrý. Po uplynutí stanovenej doby prebieha vyhodnocovanie. Žiaci môžu hádať, kto im robil dobrého pastiera, aké to bolo, čo sa im páčilo, čo nie a pod.

 

Aktivity na budovanie vzťahov v kolektíve pre II. stupeň ZŠ

Tvorba vlastnej webovej stránky

Každý žiak si vezme papier A3 a má za úlohu vytvoriť formou koláže vlastnú webovú stránku s použitím fixiek, starých novín a časopisov. Všetky webové stránky by mali obsahovať nasledujúce informácie:

 • Stručne o mne
 • Čo ma baví
 • Čo robím vo voľnom čase
 • Čo mám rád
 • Čo nemám rád
 • Čo dobre viem

 

Na spracovanie tejto časti majú žiaci 45 minút. Potom sa všetci posadia do kruhu a pred seba položia svoj výtvor, ktorý postupne každý žiak predstaví. Ostatní sa môžu prezentujúceho žiaka spýtať doplňujúce otázky.

 

Otázky k diskusii:

 • Čo nové ste sa dozvedeli o svojich spolužiakoch?
 • Zistili ste, že máte s niekým niečo spoločné, o čom ste skôr nevedeli?

 

Pozdravy

Žiaci sa voľne pohybujú po triede (po vymedzenom priestore) a ich úlohou je pozdraviť každého, koho stretnú, určeným spôsobom.

 

Spôsoby pozdravov:

 • podanie rúk so slovami „Dobrý deň“,
 • uklonenie sa,
 • úsmev,
 • tlesknutie.

 

Otázky k diskusii:

 • Podarilo sa vám pozdraviť všetkých spolužiakov?
 • Ktorý pozdrav sa vám najviac páčil?

 

Ostrov

Žiakom pripravíme dostatočne veľký papier, aby si okolo neho mohli sadnúť všetci žiaci. Zadáme žiakom inštrukcie, že trieda je jedna veľká skupina, ktorá stroskotala na opustenom ostrove. Ich úlohou je ich ostrov osídliť tak, aby sa im tam dobre žilo. Úlohou žiakov je bez predošlej prípravy nakresliť ostrov triedy. Vysvetlíme žiakom, že v tejto aktivite nezáleží na tom, ako kto vie alebo nevie kresliť. Podmienkou je, aby mal každý na ostrove svoje miesto a nakreslil sa tam. Po celú dobu hry majú žiaci zakázané rozprávať.

 

Otázky k diskusii:

 • Čo sa vám na ostrove páči?
 • Keby ste ostrov kreslili znovu, bol by iný než tento?
 • Popíšte každý svoje miesto na ostrove.
 • Na aké miesto na ostrove by ste sa chceli pozrieť?
 • Na akom mieste na ostrove by ste sa všetci mohli stretávať?

 

Farbené kruhy

Z tvrdého papiera vystrihneme 12 farebných kruhov a napíšeme na ne názvy rolí. Na druhú stranu napíšeme stručný popis role. Necháme žiakov, aby vytvorili skupiny po 4 (počet prispôsobíme podľa počtu žiakov v triede). Rovnomerne rozdelíme 12 kruhov s názvami a stručným popisom rolí medzi vytvorené skupiny. Žiaci majú za úlohu dohodnúť sa v skupinkách, ktorí ich spolužiaci podľa nich tieto role v triede zastávajú, prípadne si o nich skupina myslí, že by túto úlohu mohli plniť. Skupina si vezme prázdne kartičky z tvrdého papiera a mená týchto spolužiakov na ne napíšu. Žiaci sa posadia do kruhu tak, aby členovia skupiny sedeli vedľa seba. Uprostred umiestnime papier A2. Následne každá skupina zoznámi zvyšok triedy s podrobnejším popisom rolí, s ktorým pracovala, a nalepí farebné kruhy s názvom rolí na papier. Postupne každá skupina položí kartičky s menami spolužiakov ku kruhom, kde ich priradila. Žiaci vytvoria kartičky s menami všetkých spolužiakov, ktorí neboli ešte priradení ku žiadnej role a priradia ich k farebným kruhom s rolami, ku ktorým majú najbližšie. Každý žiak má právo svoju kartičku premiestniť ku kruhu, o ktorom si myslím, že sa k nemu hodí lepšie, presun môže zdôvodniť.

 

Roly:

Inovátor – neustále prináša nové myšlienky a nápady.

Chodiaca encyklopédia – poskytuje nové informácie, veľa vie, čo nevie, zistí.

Reportér – pýta sa na názor ostatných, zapája všetkých do rozhovoru.

Filozof – prichádza so svojimi názormi a úvahami.

Veselá kopa – zaisťuje, aby bola vždy zábava.

Spojka – hľadá spojenie medzi rozdielnymi názormi rôznych členov skupiny.

Šéf – riadi prácu v skupinách, rozdeľuje role.

Analytik rizík – upozorňuje na riziká, ktoré môžu nastať (pozor, takto to umývadlo rozbijete).

Magnet – dokáže vrátiť členov späť k téme, keď odbočia od témy.

RedBull – vie povzbudiť a dodať energiu, keď aktivita skupiny klesá.

Vykonávateľ – robí, všetko čo treba.

Kronikár – pamätá si všetko, čo sa kedy v triede udialo.

 

Otázky k diskusii:

 • Ako sa vám darilo v skupinách dohodnúť, kto zo spolužiakov sa k jednotlivým rolám hodí?
 • Videli vás spolužiaci v nejakej roli, o ktorej si myslíte, že sa ku vám nehodí?
 • Je v triede niekto, kto môže zastávať viacero rolí?
 • Napadla vám nejaká rola, ktorá sa na kartičkách neobjavila, ale bola by pre vašu triedu užitočná? Je niekto, kto by ju spĺňal?

 


Zdroje:
Kolektív autorov (2001), Vybrané metodiky práce školních psychologů I.
Smith, Ch. A. (2001),Trieda plná pohody.
Karnsová, M. (1995), Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem.
Šmejkalová, R., Schmidová K., Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky.
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku