Školy si už overujú vstupné vedomosti žiakov elektronickým testovaním

Školy si už overujú vstupné vedomosti žiakov elektronickým testovaním
Školy si už overujú vstupné vedomosti žiakov elektronickým testovaním / Foto: Biggstock

Bratislava, 7.10.2016

Na začiatku nového školského roka majú základné a stredné školy možnosť využiť elektronické testovanie na overenie vstupných vedomostí svojich žiakov. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test ponúka základným a stredným školám vstupné a priebežné školské e-testy. E-testovania pomôžu učiteľom objektívnejšie zhodnotiť vedomostnú úroveň žiakov a v nadväznosti na to skvalitňovať vyučovacie hodiny a zvyšovať úroveň vedomostí a zručností žiakov.


E-testovania budú prebiehať niekoľko týždňov, vo väčšom časovom rozpätí od konca septembra do polovice novembra tak, aby si školy zaradili testovanie do vyučovacieho procesu podľa vlastných potrieb a  možností.

Tieto testovania pod názvom E-testovanie JESEŇ 2016 sú určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ, gymnázií aj stredných odborných škôl. V ponuke vstupných e-testov sú napríklad matematika pre piatakov, matematika pre siedmakov a ôsmakov zameraná na geometriu, pre ôsmakov je to zasa slovenský jazyk a literatúra. V ponuke e-testov si nájdu školy s vyučovacím jazykom maďarským matematiku a maďarský jazyk a literatúru. Pre stredné školy sú zasa sprístupnené vstupné e-testy z čítania s porozumením, z matematiky, ako aj testy z anglického a nemeckého jazyka na úrovniach  A2 a B1. Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským majú k dispozícii testy z čitateľskej gramotnosti a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Priebežné školské e-testovanie umožní všetkým zapojeným školám zhodnotiť a porovnať vedomosti a zručnosti žiakov najmä z matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti.

Po ukončení každej testovacej etapy dostanú riaditelia škôl reporty s výsledkami žiakov ich školy, celkovú úspešnosť školy a porovnanie s úspešnosťou ostatných zapojených škôl v e-testovaní, čo môžu využiť aj pre autoevalváciu školy.

NÚCEM spustil jesenné e-testovania od 21. septembra 2016. Do dnešného dňa si učitelia z približne 290 prihlásených škôl naplánovali e-testy pre viac než 30 000 žiakov. Na vstupné elektronické testovania môžu školy prihlasovať svojich žiakov do 19. októbra 2016 (základné školy) a do 21. októbra 2016 (stredné školy). Priebežné školské e-testovania budú sprístupnené až do 27. októbra 2016 (základné školy) a do 11. novembra 2016 (stredné školy).

 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke: etest.sk/e-testovanie-jesen-2016

Zdieľať na facebooku