Záleží na vekovom rozdiele vo vzťahu? Môže byť vzťah s veľkým vekovým rozdielom uspokojivý aj po rokoch?

Foto: Shutterstock
Veľký vekový rozdiel medzi partnermi nemusí byť prekážkou uspokojivého vzťahu. / Foto: Shutterstock

Autor: Gery Karantzas, Associate professor in Social Psychology / Relationship Science, Deakin University

 

Nad partnerskými vzťahmi s veľkým vekovým rozdielom ľudia často zdvíhajú obočie. Štúdie potvrdili, že partneri s viac ako desaťročným vekovým rozdielom sa stretávajú v spoločnosti s nesúhlasom. Ale pokiaľ ide o naše vlastné vzťahy, muži aj ženy uprednostňujú niekoho vo svojom veku, no sú otvorení aj niekomu o 10-15 rokov mladšiemu alebo staršiemu.

Zatiaľ čo medzi kultúrami existujú odlišnosti vo veľkosti rozdielov medzi vekovým rozdielom párov, všetky kultúry demonštrujú fenomén vekových rozdielov. V niektorých nezápadných krajinách je priemerný vekový rozdiel oveľa väčší ako v západných krajinách. Napríklad v niektorých afrických krajinách približne 30 % zväzkov odráža veľký vekový rozdiel.

Záleží teda na veku? A zažívajú páry s veľkými vekovými rozdielmi horšie (alebo lepšie) výsledky vzťahov v porovnaní s pármi podobného veku?

 

Koľko vzťahov má veľký vekový rozdiel?

V západných krajinách možno približne 8 % všetkých zosobášených heterosexuálnych párov klasifikovať ako páry s veľkým vekovým rozdielom (desať rokov a viac). Vo všeobecnosti ide o starších mužov v partnerských vzťahoch s mladšími ženami. Asi 1 % párov s veľkým vekovým rozdielom tvorí staršia žena v partnerskom vzťahu s mladším mužom.

Obmedzené dôkazy o pároch rovnakého pohlavia však naznačujú, že miera prevalencie je vyššia. Asi 25 % zväzkov muža s mužom a 15 % ženy so ženou vykazuje veľký vekový rozdiel.


Tieto trendy nám však hovoria, že väčšina populácie pravdepodobne uzatvára partnerstvo s niekým v podobnom veku. To do značnej miery súvisí so sociálnymi kruhmi, ktoré vo všeobecnosti zahŕňajú rovesníkov podobného veku, a priťahovaním ľudí, ktorí sú nám podobní. Podobnosť zahŕňa veľa vecí vrátane osobnosti, záujmov a hodnôt, životných cieľov, životnej fázy a fyzických čŕt (vek je znakom fyzického vzhľadu).

 

Prečo niektorým nezáleží na veku?

Mnohé z predpokladaných dôvodov párov s vekovým rozdielom boli do značnej miery zakorenené v evolučných vysvetleniach a zameriavajú sa na vysvetlenie párov starší muž-mladšia žena.

Z tohto hľadiska sa predpokladá, že preferencie mužov pre mladšie ženy a preferencie žien pre starších mužov súvisia s reprodukčnou zdatnosťou. To znamená, do akej miery má niekto „dobré gény“ – indikované jeho príťažlivosťou a zmyslom pre energiu (tiež známym ako vitalita) – a do akej miery je „dobrou investíciou“ – indikovaným aj jeho stavom a zdrojmi a tiež vrúcnosťou a pocitom dôvery.

 

Hoci muži aj ženy kladú dôraz na partnera, ktorý je vrúcny a dôveryhodný, ženy kladú väčší dôraz na postavenie a zdroje svojho mužského partnera. Je to z veľkej časti preto, lebo keďže ženy rodia deti, investícia do nich je veľmi vysoká (čas a úsilie pri pôrode a výchove detí). Sú teda nastavené na hľadanie partnera, ktorý sa o nich postará a bude investovať prostriedky aj do vzťahu, aj do rodiny.

Ale pretože budovanie zdrojov si vyžaduje čas, máme tendenciu získavať zdroje neskôr v živote, to znamená, že sme starší, kým nadobudneme dostatok bohatstva a zdrojov na to, aby sme mohli pohodlne zabezpečiť ostatných. Takže naladenie žien na postavenie mužov a ich zdroje môže vysvetľovať, prečo niektoré ženy môžu priťahovať starší muži.

Na rozdiel od toho existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že muži si cenia príťažlivosť a vitalitu viac ako ženy, pretože z evolučného hľadiska sa mladosť považuje za indikátor plodnosti. Vzhľadom na to, že muži nemôžu mať deti, evolúcia naznačuje, že sú naladení na mladšie ženy, aby zvýšili šance na partnerstvo s niekým, kto im môže dať deti.

Evolučné vysvetlenie je však obmedzené v tom, že nevysvetľuje, prečo dochádza k opaku (zväzku staršej ženy a mladšieho muža), ani prečo existujú vekové rozdiely medzi pármi rovnakého pohlavia. Z tohto dôvodu môžu sociokultúrne vysvetlenia poskytnúť poznatky.

Tým, že viac žien pracuje, sú na vyšších pozíciách a sú platené lepšie, už nie sú natoľko závislé od mužov, čo sa týka zdrojov. To znamená, že menej žien bude pri hľadaní partnera uprednostňovať zdroje.

Pokiaľ ide o páry rovnakého pohlavia, existuje len veľmi malý výskum. Niektorí naznačujú, že nedostatok alebo nižší počet vhodných vekovo podobných kamarátov môže viesť k vzniku páru rovnakého pohlavia s veľkými vekovými rozdielmi.

 

A ako sa darí párom s vekovým rozdielom?

Mnoho ľudí predpokladá, že páry s vekovým rozdielom sú na tom zle, pokiaľ ide o výsledky ich vzťahov. Niektoré štúdie však zistili, že spokojnosť vo vzťahu, ktorú uvádzajú páry s vekovým rozdielom, je vyššia. Zdá sa, že tieto páry tiež vykazujú väčšiu dôveru, odhodlanie a nižšiu žiarlivosť ako páry podobného veku. Viac ako tri štvrtiny párov, v ktorých sú mladšie ženy so staršími mužmi, uvádza uspokojivé romantické vzťahy.

 

Faktor, ktorý má vplyv na výsledky vzťahov vekovo rozdielnych párov, je ich negatívne vnímanie v spoločnosti. To znamená, že ak ľudia v pároch s vekovým rozdielom veria, že ich rodina, priatelia a širšia komunita nesúhlasia s ich zväzkom, potom sa vzťahová angažovanosť zníži a riziko rozpadu sa zvýši. Zdá sa, že tieto účinky sa vzťahujú na heterosexuálne páry a páry rovnakého pohlavia. Vyzerá to teda tak, že negatívne dôsledky pre páry s vekovým rozdielom nespočívajú v problémoch vo vnútri páru, ale v tlakoch a úsudkoch z vonkajšieho sveta.

 

Ďalší faktor v hre môže súvisieť s etapou života, ktorú každý partner prežíva. Napríklad desaťročný rozdiel medzi 20-ročným a 30-ročným môže priniesť iné výzvy a problémy ako desaťročný rozdiel, keď jeden partner má 53 rokov a druhý 63. Je to preto, že náš život sa skladá z rôznych etáp a každá z nich pozostáva z konkrétnych životných úloh, ktoré musíme zvládnuť a dávame prednosť zvládnutiu rôznych úloh počas týchto odlišných fáz nášho života. Keď sa teda každý člen páru nachádza v inej životnej etape, môže byť pre pár ťažké zosúladiť vzájomné odlišné životné potreby a ciele.

 

Záleží na veku?

Úspech vzťahu závisí od toho, do akej miery partneri zdieľajú podobné hodnoty, presvedčenia a ciele týkajúce sa ich vzťahu; vzájomnej podpory pri dosahovaní osobných cieľov; starostlivosti o partnerský vzťah, dôvery a intimity; a riešenia problémov konštruktívnym spôsobom. Tieto faktory majú len málo spoločného s vekom. Realita je teda taká, že aj keď vekový rozdiel môže párom priniesť určité problémy, pokiaľ páry pracujú na svojom vzťahu, vek by nemal byť prekážkou.

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete tu.

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku