Spoznajte vlastnosti a prístupy úspešných študentov

Učenie je ovplyvňované mnohými faktormi a zvykmi. To, či sa človek stane úspešným študentom, ovplyvňuje množstvo vlastností.
Učenie je ovplyvňované mnohými faktormi a zvykmi. To, či sa človek stane úspešným študentom, ovplyvňuje množstvo vlastností. / Foto: Bigstock

Niektorí študenti sú skutočnými majstrami v učení. Učia sa rýchlo, väčšinou všetkému rozumejú, dokážu prekonávať prekážky a vedia sa tiež sami dobre motivovať. Pozrime sa na vlastnosti a prístupy k učeniu, ktoré im v tom pomáhajú.

 

Učenie je ovplyvňované mnohými faktormi a zvykmi. To, či sa človek stane úspešným študentom, ovplyvňujú aj nasledujúce vlastnosti.

 

1. Vytrvalosť

Úspešní študenti chápu, že učenie sa vyžaduje čas. Pre nich je vytrvalosť kľúčom k úspechu, pretože nič, čo stojí za to, aby sa poriadne naučili, sa nenaučia za deň alebo dva. Mnoho ľudí je presvedčených o tom, že práve nedostatok vytrvalosti je to, čo väčšine bráni poriadne študovať a v mnohých prípadoch aj doštudovať. Takmer každý má v živote veľkolepé nápady a ambície. Ale iba niektorým ľuďom sa podarí splniť si stanovené ciele. Často si ich splnia práve preto, že sa nevzdávajú a aj napriek prekážkam vytrvajú vo svojom úsilí.

 

2. Trpezlivosť

Vytrvalosť a trpezlivosť idú často ruka v ruke. A úspešní študenti sú majstrami v oboch. Ale vytrvalosť a trpezlivosť sa v niečom líšia. Ak plánujete dopredu a dôsledne na tom pracujete, je to vytrvalosť. V takom prípade neustále pracujete na dosiahnutí svojho cieľa a sledujete stanovený plán. Trpezlivosť si môžete overiť vtedy, keď váš plán zrazu zlyhá alebo sa vyskytne nečakaná prekážka. V tejto situácii veľa ľudí nepokračuje vo svojom úsilí. Úspešní študenti však vytrvajú, snažia sa prekážku odstrániť a trpezlivo čakajú na zmenu podmienok. Dobrým spôsobom, ako si vybudovať trpezlivosť, je akceptovať, že váš plán môže niečo narušiť. Ľudia, ktorí nedokážu akceptovať skutočnosť, že ich plány by mohlo aj niečo narušiť, zlyhávajú najviac. Úspešní študenti sa dokážu na túto skutočnosť pripraviť a nevzdávajú sa.

 

3. Konceptuálne učenie

Mnoho úspešných ľudí zastáva názor, že známky nie sú dôležité. Je to preto, že dôležité je vaše pochopenie konceptu, nie výsledná známka, ktorú získate. Konceptuálne poznatky sú vnímané v súvislostiych a berú do úvahy informácie z viacerých zdrojov nahromadené počas viacerých rokov. Študenti, ktorí vnímajú učenie týmto spôsobom, sa učia noazaj, nepodvázadjú, nežijú z ťahákov, podvodov a chcú z určitej oblasti naozaj niečo vedieť.

 

4. Dobrá pamäť

Pri učení je dôležitá aj výborná pamäť. Niekto sa narodí s výbornou pamäťou, ale pamäť sa dá aj trénovať. Existuje niekoľko zaujímavých spôsobov a aktivít, ktoré v maximálnej miere pomáhajú pri trénovaní  pamäti. Existujú však metódy, ktoré pomáhajú k tomu, aby naša pamäť bola schopná mimoriadnych výkonov. Možno ste už počuli o tzv. mnemotechnických pomôckach. Slovo menmotechnika pochádza z gréčtiny a znamená umenie uľahčiť si zapamätávanie použitím špeciálnych pomôcok. Mnémosyné bola u Grékov považovaná za jednu z najkrajších bohýň. Zeus jej dal prednosť pred všetkými smrteľnými i nesmrteľnými ženami a splodil s ňou deväť múz. Zo spojenia sily - ZEUS a pamäti - MNÉMOSYNÉ vznikli kreativita a vedenie. Teda už starí Gréci vedeli, že dokonalú pamäť tvorí imaginácia a asociácia, teda predstava a nachádzanie súvislostí. Základný princíp superpamäti je jednoduchý. Keď si chceme spomenúť na nejakú vec, nemusíme urobiť nič iné, iba sa spojiť s nejakým pevne zafixovaným predmetom a zároveň pri tom uplatniť svoju fantáziu. Fantázia je totiž nielen zdrojom energie pre učenie, ale aj pre uchovanie informácií v pamäti. Aby sme proces zapamätania ešte viac zlepšili, môžeme spracovanie informácií obohatiť mnohými spsôobmi, ku ktorým patria napríklad:

  • vizualizácia a tvorivé snívanie,
  • rytmus a pohyb,
  • spojenie informácií, ktoré si máme zapamätať so zmyslovými pocitmi alebo predstavami,
  • nájdenie vzťahov medzi informáciami a vlastnou osobou, vlastnými životnými okolnosťami,
  • vlastné jednanie a konkrétna činnosť.

 

Čím rozmanitejšie budú informácie v pamäti zachytené, tým lepšie si ich uchováte. 

 

5. Poznajú svoj učebný štýl

Každý človek má iný štýl učenia, prijímania a spracovávania informácii. Tieto štýly sa vyvíjajú a upevňujú na základe našich preferencií, vplyvov okolia, rôznych podnetov a našich psychologických čŕt. Štýlmi učenia sa zaoberal, okrem iných, aj Neil Flaming, ktorý  vytvoril aj dotazník, ktorý opisuje bežné životné situácie. Dotazník si môžete vyhodnotiť aj sami, na základe výsledku zistíte, aký učebný štýl preferujete. Podľa VAK učebných štýlov sa väčšina z nás rozdeľuje na tri základné kategórie, a to vizuálnu, sluchovú a kinestetickú. V praxi sa však všetky tri štýly u každého z nás miešajú, u niekoho je dominantný jeden z nich, u niekoho dva a niekomu inému zase vyhovujú rôzne štýly pri rôznych úlohách. Zakladajú sa na spôsobe, akým prijímame informácie. Úspešní študenti vedia, akým štýlom sa majú učiť, a preto dosahujú dobré výsledky.

 

6. Systematická práca a zvyky

Vo svete plnom rozptýlení je riadenie času jednou z najužitočnejších techník, ktorú sa treba naučiť. Dnes, keď nás neustále niečo rozptyľuje, je veľmi náročné  vytrvať pri svojich zvykoch a vytvoriť si vhodný systém na učenie. Teda dodržiavať čas, určité rituály a zvyky pri učení. Úspešní študenti sú však skvelí pri vytváraní a sledovaní svojich  postupov, ktoré im pomáhajú maximalizovať svoje vzdelávanie a implementovať ho do každodenného života. Ďalším aspektom, ktorý je potrebné spomenúť, je ten, že schopnosť dodržiavať systém pri učení vyplýva z vysokej sebadisciplíny. Študentom tiež veľmi pomáha, keď poznajú efektívne formy učenia.

 

7. Dokážu odlíšiť podstatné od nepodstatného

Mnohí študenti po príchode na vysokú školu sa vystrašia hneď prvý týždeň, keď zistia, koľko kníh budú musieť počas semestra preštudovať. V prvom momente niektorí nadobúdajú dojem, že musia preštudovať každé slovo, a to ich maximálne stresuje. Postupne však zisťujú, že vo viacerých knihách sa informácie opakujú, a tak sa postupne upokojujú. Po určitej dobe presne vedia, na ktoré informácie sa musia zamerať, a tak sa im nakoniec podarí skúšku urobiť. Majú talent na to, že vedia, na ktoré kapitoly v knihách sa majú zamerať. Spolužiaci si často myslia, že majú jednoducho šťastie alebo nadanie, ale tajomstvo ich úspechu spočíva v schopnosti rozlíšiť cenné  informácie od zbytočných. Dokážu si tiež uvedomiť, ktoré  učebné aktivity alebo témy im zaberajú veľa času, ale majú najmenší význam pre splnenie ich cieľa. Ak úloha neprispieva k dosiahnutiu ich cieľa, nestojí im za to, aby im venovali svoj čas. A práve v tomto spočíva tajomstvo ich úspechu.

 

8. Sú odvážni

Úspešné učenie si vyžaduje odvážny prístup, lebo nie každý má odvahu naučiť sa všetko. Mnoho ľudí je zastrašovaných časom a úsilím potrebným na osvojenie určitých zručností alebo vedomostí. A strach im bráni v tom, aby urobili prvý krok. Odvážni študenti zdolávajú jeden krok za druhým a neboja sa nových výziev.

 

9. Z učenia majú radosť

Úspechy v učení môže  ovplyvniť aj pozitívne myslenie. Ak sa vyberiete do školy s myšlienkami, že to nezvládnete, že nič neviete a že to nedokážete, môže sa vám to ľahko stať. Úzkosť vám bráni zamyslieť sa nad danou situáciou a prísť s riešením, pretože pochybujete sami osebe. Výskumy  v oblasti psychológie už v minulom storočí naznačovali, že budete viac úspešní, keď budete k svojej činnosti pristupovať s otvorenou mysľou a na nové poznatky alebo zručnosti sa budete tešiť. Nikdy neza­čí­najte uče­nie s poci­tom, že to nikdy nebu­dete potre­bo­vať. Vedo­mosti sú najväčším bohatstvom člo­veka. Sú tým jedi­ným, čo máte pri sebe neus­tále.

 


ZDROJE:
Gerhard Schmidt: Efektivní myšlení
Christiane Stenger: Nenechajte svůj mozek zahálet
Martin Krengel:Tajemství efektívního učení
Successful learner
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku