Chcete predchádzať agresívnym prejavom správania? Vyskúšajte korytnačiu stratégiu

Ak sa dieťa v predškolskom veku správa problémovo, vysiela tak dospelým signál, že žiada o pomoc.
Ak sa dieťa v predškolskom veku správa problémovo, vysiela tak dospelým signál, že žiada o pomoc. / Foto: Bigstock

Ak sa dieťa v predškolskom veku správa problémovo, vysiela tak dospelým signál, že žiada o pomoc. Ako mu pomôcť? Jednou z metód, ktorú  môžete v materskej škole pri práci s deťmi použiť,  je napríklad korytnačia stratégia.

 

Nielen rodičia, ale často aj učiteľky v materskej škole vidia, že niektoré deti majú problémy so správaním. Najspoľahlivejší spôsob posudzovania správania dieťaťa spočíva v jeho každodennom pozorovaní. Úžasné je, keď dospelí dokážu odhaliť, čo u detí spôsobuje tieto prejavy. Tieto zistenia sa dajú urobiť aj prostredníctvom hier alebo rôznych iných aktivít. Hra, ktorá predstavuje pre dieťa zábavu, môže minimalizovať prejavy agresivity. Hra nevytvára nároky na výkon ani tlak na úspešnosť, naopak deťom umožňuje získavať skúsenosti na základe dôsledkov svojho správania. Platí to predovšetkým pre sociálne, interakčné či pohybové hry, pri ktorých  je možné pomocou pravidiel zmeniť agresívne správanie, strategicky ho presmerovať a použiť pre neagresívne úmysly. Pri týchto hrových aktivitách môžu učiteľky deťom stanoviť tieto ciele:

 

 • uvedomiť si a vyjadriť agresívne pocity,
 • spoznať podnety zlosti a agresívneho správania,
 • lepšie porozumieť sebe i druhým,
 • ovládať a odbúravať zlosť a agresivitu,
 • posilniť svoje „ja" a pocit vlastnej hodnoty,
 • nadviazať neagresívne vzťahy,
 • pokojne riešiť konflikty.

 

Deti by mali získať skúsenosť, že hnev a agresivita sú afekty, ktoré nie sú cudzie žiadnemu človeku. Môžu však byť kontrolované a konštruktívne zvládnuté až vtedy, keď nemusia byť potlačované. Takže rôzne cvičenia a hry môžu otvoriť nové možnosti pre vyjadrovanie afektov a ich zvládanie. Okrem rôznych hier môže deťom pomôcť napríklad aj  tzv. korytnačia stratégia.

 

Nácvik sebakontroly - korytnačia stratégia

Korytnačiastratégia bola vytvorená na Štátnej univerzite v New Yorku. Autormi sú Marlene Schneider a Arthur Robin. Táto technika uprednostňuje sebakontrolu pred vonkajšou kontrolou. Hoci je pri jej osvojovaní využívaný vonkajší systém posilňovania požadovaného správania, deti sa učia, ako môžu získať kontrolu nad svojím správaním. Výhoda tejto metódy spočíva aj v tom, že:

 

 • Jej pôsobenie a účinky sú dlhodobé.
 • Podporuje spoločensky prijateľné správanie.
 • Dieťa sa učí byť zodpovedné za svoje správanie.
 • Dieťa dokáže vyjadriť a naplniť svoje potreby prijateľným spôsobom.

 

Korytnačia stratégia používa analógiu s korytnačkou, pretože korytnačka sa v prípade ohrozenia schováva do svojho panciera, teda stočí sa do klbka, zalezie pod stôl a podobne. Podľa tohto príkladu sa deti učia stiahnuť do svojho imaginárneho panciera, ak sa cítia ohrozené silnými pocitmi, vonkajšími udalosťami alebo inými problémami, ktoré ich provokujú k útoku či k odplate. Je dobré, keď sa deti v krízových situáciách naučia využívať korytnačiu stratégiu skrížením rúk a pasívnym výrazom tváre. Pri takejto reakcii je pre deti ťažké prejavovať sa agresívne alebo impulzívne. Korytnačia stratégia nie je konečným riešením problému dieťaťa. Mala by byť používaná ako cesta k zastaveniu a upokojeniu v problémovej situácii. Podporuje taký postoj, vďaka ktorému si dieťa ešte predtým, než začne konať, môže uvedomiť svoje pocity, posúdiť ich a vyhodnotiť možnosti správania. Inými slovami povedané, dieťa by malo vedieť, že korytnačka sa sťahuje do svojho panciera, kde môže v pokoji odpočívať a nájsť riešenie daného problému.

 

Ako využiť pochvalu pri aplikácii korytnačej stratégie?

Pochvala a materiálna odmena za to, že sa dieťa nezachovalo agresívne, by mala byť použitá v nasledujúcich situáciách:

 

 • Pri správnom prevedení korytnačej stratégie odmeňte dieťa čo najskôr a vysvetlite mu, prečo ho chválite.
 • Keď jedno dieťa pochváli druhé za správne využitie korytnačej stratégie.
 • Keď dieťa vo vhodnom okamihu pripomenie druhému, aby použilo korytnačiu  stratégiu.
 • Za pokojné a nerušivé správanie v triede.

 

Dôležitý je tiež spôsob, akým učiteľ dieťa chváli za jeho správanie. Používajte jasne formulovanú pochvalu, to znamená, že dieťa pochváľte a povedzte mu, čo urobilo dobre. Napríklad: „To je skvelé! Keď si mal problém, urobil si, korytnačku.“ Pokojnejšie deti majú menej príležitostí na využitie korytnačej stratégie, preto aspoň dvakrát denne, napríklad dopoludnia a na záver dňa, pochváľte aj deti s dobrou sebakontrolou. Nezabudnite počas prvého týždňa, kedy začnete s technikou pracovať, podnietiť v triede čo najviac situácií pre upevnenie správnej reakcie. Ako budete deti odmeňovať, záleží od vašej fantázie. Možete použiť nálepky, hviezdičky, cukríky, voľný čas na hranie, dlhšiu prestávku a podobne.  Keď  sa dieťa s korytnačou stratégiou stotožní a začne ju automaticky používať, môžete prejsť k využitiu skrátenej formy tejto techniky, ktorá spočíva v tom, že si dieťa dá  ruky krížom cez seba ako znak korytnačky. Za tento prejav deti tiež môžu dostať pochvalu.

 

Kedy korytnačiu stratégiu použiť?

Potrebné je tiež  špecifikovať kritériá pre vhodné, nevhodné a diskutabilné použitie korytnačej stratégie. Takže, kedy ju použiť?

 

1. Vhodné použitie korytnačej stratégie je napríklad reakcia dieťaťa, ktoré bolo obeťou cieleného útoku iného dieťaťa. Ak učiteľka alebo iné dieťa poradia dieťaťu využiť korytnačiu stratégiu v situácii, kedy je dieťa cieleným objektom, potom je táto technika vhodná.

 

2. Nevhodné použitie korytnačej stratégie sa uplatňuje najmä v týchto situáciách:

 

 • Keď sa deti dohodnú a využívajú korytnačiu stratégiu cielene preto, aby dostali pochvalu.
 • Keď dieťa zámerne vyvolá konflikt a potom urobí „korytnačku".
 • Keď dieťa urobí „korytnačku" len preto, aby upútalo pozornosť učiteľky. Dieťa zvyčajne starostlivo sleduje, kedy sa na neho učiteľka pozrie a potom urobí „korytnačku".

 

3. Niekedy dieťa spontánne urobí „korytnačku" bez zjavnej príčiny. Potom je ťažké posúdiť, či je to zámerná reakcia na nejaký impulz alebo je to len pokus upútať pozornosť učiteľky. V takom prípade sa môžete dieťaťa opýtať, prečo „korytnačku" robí. Dieťa možno reaguje na nejaký nepríjemný vnútorný stav alebo stráca kontrolu z dôvodu frustrácie. Ak je to tak, potom je „korytnačka" použitá vhodne a dieťa si zaslúži pochvalu.

 

ZDROJ:
Michalová, Zdeňka: Předškolák s problémovým chováním
Zdieľať na facebooku