Chcete naučiť študentov klásť otázky? Vyskúšajte metódu horúce kreslo

V súčasnej škole je potrebné hľadať také cesty, ktoré dokážu študentom a žiakom intenzívne pomôcť v procese učenia.
V súčasnej škole je potrebné hľadať také cesty, ktoré dokážu študentom a žiakom intenzívne pomôcť v procese učenia. / Foto: Bigstock

V súčasnej škole je potrebné hľadať také cesty, ktoré dokážu študentom a žiakom  intenzívne pomôcť v procese učenia. Jednu z ciest predstavuje aj metóda horúce kreslo, ktorá pomáha rozvíjať komunikáciu, kladenie otázok, argumentáciu a tiež kritické myslenie.

 

Technika horúce kreslo je zameraná na rozvoj komunikácie. Jeden študent odpovedá  na otázky, ktoré mu dávajú spolužiaci. Táto technika sa využíva tiež ako metóda, ktorá formuje kritické myslenie a zvládnutie argumentácie. Ten, kto chce dobre argumentovať, musí dobre poznať preberanú problematiku. Vďaka tejto metóde sa môžu študenti dobre pripraviť na obhajobu ročníkových alebo záverečných prác.

 

Ako využívať techniku na vyučovaní?

Túto techniku môžete využívať pri akomkoľvek počte študentov. Ide o frontálnu metódu, ktorá nevyžaduje žiadne špeciálne priestorové úpravy. Musíte však počítať aj s tým, že priebeh môže mať nepredvídateľný vývoj. Môže napríklad trvať dlhšie, ak sa ľtudenti začnú o problematiku až priveľmi zaujímať. No môže nastať aj opačná situácia. V takomto prípade by mal mať učiteľ k dispozícii napríklad ďalšie témy alebo by mal študentov pri aktivite častejšie striedať. Vhodnou témou pre techniku horúce kreslo je situácia, v rámci ktorej je nutné riešiť nejaký problém, ktorí študenti dobre poznajú. Do horúceho kresla si nemusí sadnúť len študent, ktorý sa v problematike dobre vyzná, ale učiteľ môže na vyučovanie pozvať aj ďalšieho odborníka, ktorého práca a život s preberanou problematikou súvisí. Študenti by si mali vopred pripraviť otázky tak, aby nimi skúmali motívy, ciele,postoje, vykonané činy, úspech, neúspechy a tiež podstatné informácie, ktoré by im pomohli objasniť niektoré problémy súvisiace s učivom.

 

Postup:

1.Učiteľ predstaví problematiku a vyberie študenta, ktorý si sadne do „ horúceho kresla“. Kreslo býva väčšinou umiestnené pred lavicami, ale môžete ho dať aj do kruhu. Dôležité je, aby študent problematike rozumel.

 

2.Najlepšie je, keď si študenti pripravia otázky už deň vopred, ale môžu si ich pripraviť aj v ten deň na vyučovaní, ale musia mať na to dostatok času.

 

3.Učiteľ organizuje prípravu, monitoruje prípravu otázok a venuje tiež pozornosť študentovi, ktorý bude na otázky odpovedať.

 

4.Pred aktivitou učiteľ študentom pripomenie základné zásady diskusie a argumentácie.

 

5.Po zopakovaní zásad diskusie učiteľ oboznámi študentov s témou, o ktorej sa bude diskutovať a potom vyzve študentov, aby zasa začali pýtať. Dobré je, keď sa študenti o slovo prihásia. Učiteľ moderuje  a určuje poradie otázok. Tiež dozerá na to, aby boli otázky kladené k téme.

 

6. Aktivita trvá dovtedy, kým študenti nevyčerpajú všetky otázky.

 

7. V závere učiteľ alebo niektorý zo študentov stručne zhrnie zistené poznatky.

 

Vo fáze prípravy, ale aj v záverečnej reflexii môžete využiť niektorú z kooperatívnych metód. Študenti si môžu otázky pripraviť  aj pomocou párového dialógu. Záverečnú reflexiu môžu robiť napríklad aj v menších skupinách.

 

Horúce kreslo na literárnej výchove

Ja som techniku horúce kreslo využila na literárnej výchove v 9. ročníku pri téme spoločenská a reflexívna lyrika. Spôsob som trochu zjednodušila, aby met´doe rozumeli aj žiaci v základnej škole. Uvedomujem si totiž, že met´doa sa hodí hlavne pre študentov na strednej škole. Piati žiaci dostali individuálnu domácu úlohu a mali si naštudovať informácie o živote a  diele niektorých štúrovcov. V základnej škole sa zoznamujú s Ľudovítom Štúrom, Jánom Bottom, Andrejom Sládkovičom, Jankom Kráľom a Samom Chalupkom. Začali sme Ľudovítom Štúrom. Žiak, ktorý si mal o ňom naštudovať informácie, si sadol do „horúceho kresla“ a ostatní spolužiaci mu dávali otázky, ktoré si pripravili v úvode hodiny. Žiaci sa väčšinou pýtali toto:

 • Kde sa narodil a zomrel Ľ. Štúr?
 • Čo vyštudoval a kde pracoval?
 • Mal rodinu a deti?
 • Prečo uzákonil spisovný jazyk?
 • Prečo sa dodnes žiaci o ňom učia?
 • Čo najvýznamnejšie urobil pre spoločnosť?
 • Aké mal záujmy?
 • S akými problémami musel zápasiť?
 • O čom písal?
 • Čo bol jeho najväčší sen?
 • Čo sa mu podarilo a čo nie?

 

Keď žiak, ktorý zodpovie na otázky spolužiakov, môže si sadnúť do „horúceho kresla“ ďalší spolužiak. Napríklad ten, ktorý si mal preštudovať Andreja Sládkoviča. A tak sa postupuje ďalej. Po každom autorovi je vhodné urobiť zhrnutie, ktoré môže pri každom ďalšom autorovi urobiť iný žiak.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku