Žiacke portfólio – nástroj rozvoja žiakov i učiteľov

Portfólio je súbor prác žiaka zozbieraných za určité časové obdobie učenia sa žiaka, ktoré poskytuje rôzne informácie o skúsenostiach a jeho pracovných výsledkoch.
Portfólio je súbor prác žiaka zozbieraných za určité časové obdobie učenia sa žiaka, ktoré poskytuje rôzne informácie o skúsenostiach a jeho pracovných výsledkoch. / Foto: Bigstock

Jednou z diagnostických metód je aj  metóda portfólia. Termín portfólio sa v školskom prostredí vo vzťahu k hodnoteniu používa od 90. rokov 20. storočia.

 

Portfólio je súbor prác žiaka zozbieraných za určité časové obdobie učenia sa žiaka, ktoré poskytuje rôzne informácie o skúsenostiach a jeho pracovných výsledkoch.  Zachytáva a uchováva celý rad informácií o vývoji a pokroku žiakovej práce. Slúži ako pomôcka na sledovanie, dokumentáciu a hodnotenie procesu učenia sa. Ide nielen o vedomosti, ale aj zručnosti žiaka. Má slúžiť predovšetkým na ocenenie žiakovho pokroku a úsilia, má ho povzbudzovať k posudzovaniu vlastného rozvoja a obohatiť spoluprácu učiteľa a žiaka na hodnotení. Portfólio slúži predovšetkým na sledovanie autentického učenia, vedie žiaka k zamýšľaniu sa nad jeho vlastnou prácou a ponúka mu možnosť rozhodnúť o kvalite vykonanej práce.

 

Hodnotenie portfólia predpokladá splnenie nasledujúcich podmienok

 • S jednotlivými kritériami hodnotenia majú byť žiaci vopred oboznámení. Predpokladá sa diskusia pri objasňovaní jednotlivých kritérií.
 • Na podklade vymedzenia cieľov a kritérií je určené, čo má byť súčasťou portfólia, kto má zakladať materiály a kedy.
 • Výber prác do portfólia sa môže uskutočňovať v rôznych intervaloch. Malo by ísť o súbor prác za dlhšie obdobie. Najvhodnejšie je robiť tento výber po prebratí určitého tematického celku z prác, ktoré žiaci realizovali. Dlhšie časové obdobie je zárukou, že portfólio zahŕňa priebeh napredovania žiaka.
 • V portfóliu môžu mať žiaci uložené aj písanky, písomné práce, výtvarné práce, výsledky projektov, sebahodnotiace záznamy, listy osobného rozvoja, záznamy rôznych aplikačných úloh, rôzne formy slovného hodnotenia a podobne. Ak chceme hodnotiť rozvoj kompetencií žiaka, portfólio musí obsahovať viac produktov toho istého typu.
 • Materiály dokumentujúce proces učenia sa. Sú to rôzne koncepty, náčrty,   záznamy, nedokončené práce.
 • Portfólio má mať podobu zbierky (herbár, kamene a pod.) alebo zvukovej nahrávky (prednes žiaka, spev, hra na hudobnom nástroji, výslovnosť v cudzom jazyku a pod.).
 • Sebahodnotiace hárky. Sebahodnotenie ako komplex vzťahov k sebe samému je dôležitou súčasťou celkového sebapoňatia žiaka. Sebahodnotiace hárky sú prostriedkom, ktorý poskytuje žiakovi príklad pozitívnych noriem a kritérií, pomocou ktorých dokáže posudzovať sám seba.
 • Reflexívny denník žiaka. Je to záznam o tom, ako žiaci hodnotia priebeh vyučovania, záznamy o dôležitých udalostiach v školskom i rodinnom živote, o názoroch a postojoch žiakov k problémom a témam, ktoré sa vyskytnú v ich okolí. Súčasťou denníka môžu byť aj poznámky z prečítaných kníh či článkov z časopisov. Denníky sú prostriedkom rozvíjania hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií žiaka a zároveň i prostriedkom poznávania jeho autentickej osobnosti učiteľom.
 • Autentické záznamy učiteľa z pozorovania žiaka. Ide o záznamy o pozorovaní žiaka pri rôznych aktivitách a v rôznych situáciách. Prostredníctvom týchto záznamov zachytáva učiteľ autentické výroky žiaka a jeho reakcie v určitých situáciách.
 • Pozorovacie hárky učiteľa. Sú to záznamy učiteľa o aktuálnej úrovni nadobúdania niektorej z konkrétnych schopností žiaka, napr. o jeho úrovni čitateľských zručností, schopnosti aktívneho počúvania a podobne.
 • Odkazy a poznámky rodičov žiaka. Rodičia majú možnosť vyjadrovať sa k problematike domácej prípravy žiaka na vyučovanie, komentovať práce, ktoré si žiak vybral do svojho portfólia, prípadne podávať niektoré charakteristiky svojho dieťaťa (najčastejšie formou dotazníka na požiadanie učiteľa).
   

Druhy portfólia

Pracovné

To je základný typ. Jeho funkcia je informačná, obsahuje veľké množstvo materiálov.

 

Diagnostické

Malo by obsahovať žiacke práce, materiály ukazujúce proces učenia, denníky, výsledky externých testov, mimoškolské aktivity, sebahodnotenie žiaka, hodnotenie učiteľom, záznamy rodičov...

 

Reprezentačné

Je to kolekcia obmedzeného množstva prác, ktorá vznikla s cieľom predstaviť to najlepšie. Nesmie obsahovať nedokončené práce a koncepty.

 

Elektronické portfólio

Aké sú výhody používania elektronického portfólia? Tradičné materiály tlačeného portfólia zaberajú veľa miesta a potrebujú úložný priestor a zakladače na archivovanie papiera, kaziet, obrázkov, kresieb a ďalších dokumentov. Elektronické portfólio umožňuje dokumenty efektívne ukladať v počítači na pevnom disku, na prenosných diskoch, v databázových centrách a i. Elektronické portfólio nielenže zaberá málo fyzického priestoru, ale umožňuje aj efektívne pracovať a analyzovať veľké množstvo informácií. Veľká paleta dokumentov portfólia môže byť naskenovaná a uložená. Ďalšou dôležitou výhodou elektronického portfólia je to, že pri spoločnej práci viacerých žiakov na projekte, štúdii môžu byť výstupy zahrnuté do portfólia každého zo zúčastnených žiakov.

 

Výhody a nevýhody žiackeho portfólia

Výhody portfólia:

• umožňuje posudzovať žiacke vedomosti a zručnosti komplexne a dlhodobo,

• spája formatívne a sumatívne hodnotenie,

• pomáha vytvoriť obraz o žiakových silných a slabých stránkach,

• podporuje zodpovednosť žiaka za vlastné vzdelávanie a zvyšuje motiváciu k učeniu.
 

Nevýhody portfólia:

• časová náročnosť,

• veľký rozsah materiálov,

• riziko formálnosti hodnotenia,

• nebezpečenstvo zneužitia informácií o žiakovi.
 

Pri práci s portfóliom využíva učiteľ na hodnotenie jeho obsahu niekoľko spôsobov

Môže využívať jednak klasifikáciu, ktorá je jednou z foriem hodnotenia. Je modifikovaná klasifikačným poriadkom a jej výsledkom je školská známka. Tento výsledok sa u nás vyjadruje určenými stupňami na 5 bodovej stupnici. Slovným  hodnotením, ktoré poskytuje viac možností pri vyslovovaní hodnotiacich a diagnostických výrokov. Pomocou slova má učiteľ možnosť do hĺbky diferencovať svoj vzťah k žiakovi, úprimne vyslovovať svoj názor a hodnotiť racionálne. Žiak sa vďaka slovnému hodnoteniu učí objektívnej kritike. Je vedený k systematickej práci. Rodičia tak dostanú komplexnejšiu správu o vývoji, pokroku a práci dieťaťa ako aj radu ako odstrániť prípadné nedostatky. Výhodou slovného hodnotenia je využitie širokej škály hodnotenia, čím sa zabraňuje stereotypizácii. Odstraňuje situácie, ktoré vedú k pocitom ohrozenia a vedie k pozitívnej výkonovej motivácii k učeniu. Sebahodnotenie žiaka sa uskutočňuje po ukončení činnosti alebo pri práci s materiálmi portfólia.

Rozhovorom nad portfóliom, ktorý sa považuje za najdôležitejší moment spolupráce medzi žiakom a učiteľom. Jeho cieľom je podporiť žiacku reflexiu vlastnej práce a ponúknuť mu návod ako ďalej.

 


Zdroje:
SLAVÍK, J.:  Hodnocení v současné škole
PORUBSKÝ, Š.: Využitie žiackeho portfólia vo vyučovaní orientovanom na osobnosť žiaka. In: Pedagogická revue
KOSOVÁ, B.: Humanizácia procesu hodnotenia žiakov
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku