Zábavné hry pre žiakov

Žiaci sa veľmi radi hrajú a práve pri hre sa vedie dokonale sústrediť.
Žiaci sa veľmi radi hrajú a práve pri hre sa vedie dokonale sústrediť. / Foto: Shutterstock

Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor a  pocit spolupatričnosti.

 

Určite máte občas v škole, v školskom klube detí alebo na krúžku dostatok času aj na hry. Deti sa veľmi rady hrajú a pri hre sa vedia dokonale sústrediť. Existuje obrovské množstvo hier. Keď cítite, že nálada v kolektíve je pochmúrnejšia, skúste sa s deťmi zahrať niektoré z nasledujúcich zábavných hier.

 

Hra Hádaj, na čo myslím

Prvý hráč povie: „Myslím na niečo červené..." Každý má jednu možnosť hádať, na čo červené myslí spoluhráč a všetci sa striedajú podľa vopred určeného poradia. Vyhráva ten, kto uhádne ako prvý. Hra môže byť jednoduchšia, ak sa dohodnete, že hráč môže myslieť len na predmety v triede. Keď sa minú všetky možnosti v triede, prejdete do zložitejšej úrovne a môžete myslieť aj na predmety okolo školy.

 

Hra Diamant

Necháme žiakov nakresliť na papier bodky. Každý žiak dostane farbičku inej farby. Žiaci sa striedajú vždy v spájaní dvoch bodiek a ktorý ako posledný uzavrie trojuholník, napíše dovnútra svoje meno. Hra sa končí, keď sa minú všetky bodky na papieri. Vyhráva žiak s väčším počtom trojuholníkov. V tejto hre neberieme do úvahy, že sa nám mohlo podariť nakresliť niekoľko bodiek na jednu priamku.

 

Hra Prenášanie vody

Úlohou žiakov je naplniť fľašu vodou. Každý žiak  je vybavený hrnčekom, ktorým naberá vodu z pripraveného vedra. Vzdialenosť vedra od fľaše zvoľte podľa toho, akých šikovných žiakov máte. Ak to chcete urobiť skutočne dokonale, dajte im nabrať vodu  lyžičkami. Ktorá skupina naplní fľašu ako prvá, vyhráva.

 

Hra Triedenie zápaliek

Vysypte krabičku zápaliek na stôl. Úlohou súťažiacich je čím skôr dostať zápalky z kôpky späť do krabičky tak, aby všetky hlavičky boli jedným smerom. Skomplikujte im to prípadne tak, že im zaviažete oči alebo povolíte ukladanie zápaliek len jednou rukou.

 

Hra Zaviazané oči

Niektorému žiakovi zaviažeme oči a vedieme ho tlieskaním cez prekážky. Žiak pritom ide vždy v tom smere, odkiaľ počuje tlieskanie. Je možné vytvoriť súťažné dvojice a hrať túto hru na rýchlosť prejdením prekážkovej dráhy.

 

Hra Zber zemiakov

Do dvoch dlhých radov sa naukladajú zemiaky (asi 20 zemiakov v jednom rade). Dvaja súťažiaci si môžu tieto rady pozrieť a potom sa im zaviažu oči a každý sa postaví k jednému radu. Ich úlohou počas hrania hudby je pozbierať poslepiačky lyžičkou čo najviac zemiakov do vedra. Pritom si nemôžu pomáhať druhou rukou a zemiak musia vložiť do vedra len lyžičkou. Vyhráva šikovnejší z nich.

 

Hra Lentilky

Slamka sa dá využiť aj v nasledujúcej hre. Hráči sedia v kruhu, v ktorého strede je veľká miska plná lentiliek. Každý hráč má pri sebe malú misku a slamku, pomocou ktorej má za krátky časový interval (jednu minútu, alebo dobu, počas ktorej bude znieť hudba) nazbierať “nasávaním” cez slamku do svojej misky čo najviac lentiliek. Tie lentilky, ktoré mu počas prenášania vypadnú, sa nepočítajú.

 

Hra Chodíme po čiare

Nakreslíme si na chodník trochu širšiu čiaru, ako je chodidlo dieťaťa. Prechádzame po nej hore-dole. Najskôr pomaly, potom rýchlejšie. Neskôr môžeme deťom navrhnúť, aby konce čiar trochu zatočili. Zvýšime tak ešte viac ich pozornosť. Fantáziu detí povzbudíme, ak ich presvedčíme, že nakreslená čiara je mostík cez rieku, v ktorej žijú krokodíly a že musia prejsť cez mostík bez toho, aby sa dotkli hladiny vody.

 

Hra Vajíčkový slalom

Pripravíme si lyžicu a vajíčka. Plastové vajíčka sú veľmi praktické, ale deti by mali určite oveľa väčšiu radosť z nosenia a rozbíjania skutočných vajíčok. Najskôr necháme dieťa prenášať vajíčko na lyžičke, po zvládnutí základného nosenia môžeme vyskúšať zložitejšie nosenie vajíčka v slalome. Na zem môžeme poukladať plastové fľaše alebo vankúše a ukážemežiakom, ako prejdú slalom.

 

Hra Pantomíma – príslovia

Triedu rozdeľte na dve skupiny. Ich úlohou bude predvádzať príslovia alebo porekadlá iba pomocou pantomímy bez použitia zvukov a slov. Striedavo si zástupcovia skupín vyťahujú kartičku s príslovím tak, aby nikto iný nevidel, čo je na nej napísané a majú minútu na znázornenie príslovia. Skupina žiakov, ktorá práve pantomímu nepredvádza, háda, ktoré  príslovie spolužiaci predvádzajú.

 

Hra Aký mám sluch?

Jedného hráča posadíme do stredu miestnosti na stoličku a zaviažeme mu oči. Ostatní hráči na znamenie prechádzajú popri sediacom, a to po jednom alebo po dvoch. Môžu prechádzať potichu alebo silným krokom. Počúvajúci má zistiť, koľko hráčov prešlo. Potom mu dáme šatku z očí preč a sám si spočíta hráčov, ktorí prešli. Za každého hráča, ktorého sluchom nezistil, dostane trestný bod. Vyhodnotíme hru vtedy,  keď si vnímanie sluchom vyskúšajú všetci hráči.

 

Hra Hádaj, kto som

Pred žiaka, ktorému sa zaviažu oči, predstúpi niektorý spolužiak a podá mu obidve ruky. Žiak so zaviazanými očami ohmatá žiakovi ruky a tvár a má uhádnuť, kto je to. Môže hádať trikrát. Medzitým sa môže opýtať: „Ako spieva tento vtáčik?" Na túto otázku hráč zmeneným hlasom zaspieva začiatok niektorej piesne. Ak hráč ani na tretíkrát neuhádne, v hre pokračuje niekto ďalší.

 

Hra Loptička

Hráči sedia v kruhu a prihrávajú si medzi sebou loptičku. Uprostred kruhu sa pohybuje „chytač“, ktorý sa chce svojej úlohy čím skôr zbaviť. To sa mu podarí, keď sa loptičky zmocní. Môže ju zachytiť v pohybe alebo vytrhnúť pomalému hráčovi z ruky. Keď drží loptičku konečne v ruke, vymení si miesto  s tým, kto sa loptičky dotkol naposledy.

 

Hra Žmurkaná

Postavte do kruhu toľko stoličiek, aby na každú pripadli dvaja hráči. Pri miešanej skupine si najprv sadnú na stoličky dievčatá čelom do stredu kruhu. Každé dievča má svojho strážcu, ktorý stojí za stoličkou a má ruky založené za chrbtom. Jeden zo strážcov je navyše a stolička pred ním je prázdna. Na tohto sú upreté pohľady všetkých, najmä však sediacich dievčat. Tento prechádza pohľadom po dievčatách a ktorú si vyberie, na tú zreteľne žmurkne okom. Ak toto dievča signál zachytí, môže vstať a prebehnúť na jeho prázdnu stoličku. Jej strážca je však v strehu a pokúsi sa dievča zadržať, to znamená, že sa jej stačí dotknúť. Ak chce teda dievča uniknúť, musí reagovať rýchlo, ešte kým strážca nestihne natiahnuť ruky, ktoré má za chrbtom. Ak sa útek podarí, prechádza iniciatíva na toho hráča, ktorý má teraz prázdnu stoličku. Ak sa pokus nevydarí, osamelý strážca si musí vyhliadnuť iné dievča. Po piatich minútach si dievčatá s chlapcami vymenia úlohy.

 

Hra Súboj v smiechu                    

Dve skupiny hráčov sedia na protiľahlých stranách stola a vedúci medzi nich vhodí hraciu kocku. Keď kocka ukáže párne číslo, hráči na ľavej strane stola sa začnú smiať a smejú sa celých 15 sekúnd. Hráči na opačnej strane stola musia zachovať kamennú tvár. Kto by sa čo len usmial, ide do zajatia, čiže sa postaví za radu sediacich protivníkov. Po 15 sekundách učiteľ  povie STOP a na smejúcej sa strane nastane kľud. Potom je asi 45 sekúnd na oddych. Po oddychu vedúci opäť hodí kockou a podľa čísla sa začne smiať jedna alebo druhá strana. Prehrá tá strana, ktorá sa ocitne celá v zajatí.

 

Hra Básnička na pokračovanie 

Učiteľ napíše prvý verš a podá papier ďalšiemu. Tento žiak k veršu pripíše druhý verš, ktorý sa musí rýmovať s veršom učiteľa a napíše ďalší verš, ktorý môže končiť ľubovoľne. Potom žiak zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný verš a dá papier svojmu susedovi. Tento si prečíta len ten posledný verš a napíše k nemu ďalší, ktorý sa musí rýmovať. Potom napíše ešte jeden verš naviac a zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný riadok. Takto to pokračuje až po posledného žiaka. Keď sa papier vráti späť k učiteľovi, ten tento kolektívny výtvor prečíta. Často takto vzniknú veľmi vtipné texty.

 

Hra Preteky na papierovej trati 

Rozložte noviny na tak veľké listy, aby sa tam vošla stopa každého žiaka. Z týchto novín potom vybudujte trať. Noviny dávajte vždy nakrok ďaleko, niekedy ďalej a niekedy bližšie. Žiaci musia prebehnúť po tejto trati. Ak niekto šlapne vedľa, je diskvalifikovaný. Žiak ale na štarte dostane tenisovú loptičku, ktorú si položí na veľký zošit. Musí teda dávať pozor, aby mu táto loptička nespadla. Ak spadne alebo sa jej dotkne rukou, je diskvalifikovaný.

 

Hra Voľná stolička

Žiaci sedia v kruhu na stoličkách, jedna je voľná. V strede je jeden hráč, ktorý sa snaží sadnúť si na voľnú stoličku. Hráč, ktorý sedí a po jeho pravej ruke je tá voľná stolička, musí buchnúť po tejto stoličke a povedať meno niekoho druhého, ktorý sa v tom prípade musí rýchlo presunúť na stoličku, po ktorej buchol. Úlohou stredného hráča je sadnúť si na voľnú stoličku skôr, ako sediaci hráč po nej buchne a povie meno niekoho druhého. Ak to stihne, hráč ktorý nestihol reagovať, ide namiesto neho do stredu a hra pokračuje ďalej.

 

Hra Prehadzovaná

Do rohov miestnosti alebo do väčšieho kruhu si sadnú ďalej od seba hráči, jeden ostane stáť v strede. Hráči, čo sedia, si prihrávajú menšiu gumenú loptu tak, aby ju ten, čo je v strede, nechytil. Stredný hráč sa pohybuje, snaží sa loptu chytiť alebo sa jej aspoň dotknúť, prípadne ju zobrať z ruky nejakému pomalému hráčovi. Hráči musia hneď prihrávať ďalej, môžu držať loptu maximálne len 3 sekundy. Ak sa stredný hráč lopty dotkne, vymení si miesto s hráčom, ktorý posledný hádzal.

 


Zdroje:
Edita Doležalová: Hry na dětské tábory
Hry na voľný čas
Zapletal, M.: Velká encyklopedie her
Holeyšovská, A.: Rok ve školní družine
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku