Články: Pre študentov
O projekte

 

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Aké je ich poslanie?

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Shutterstock
Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vám môžu byť nápomocné s mnohými problémami. / Foto: Shutterstock

V súčasnosti čoraz viac rodičov navštevuje so svojimi deťmi aj Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Niekedy sa rodičia rozhodnú pre návštevu sami a niekedy im túto možnosť odporučí učiteľ. O tom, ako môžu centrá rodičom i deťom pomôcť, aké je ich poslanie a komu sú určené porozprávala v relácii Českého rozhlasu psychologička PhDr. Irena Švábová.

Hlavnou náplňou práce centier je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujú deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí i pedagogickým zamestnancom.

 

Kto sú  klienti Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie?

 • deti od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiaci až do ukončenia prípravy na povolanie (okrem detí a žiakov so zdravotným postihom) v MŠ, ZŠ a SŠ,
 • rodičia a zákonní zástupcovia detí a žiakov a pedagogickí zamestnanci škôl, školských zariadení,
 • organizácie, inštitúcie, ktoré v súvislosti s riešením problémov detí a žiakov najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácií detí a mládeže o to požiadajú.

 

V Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie väčšinou pracujú psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálni pedagógovia.

 

Služby Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Irena Švábová uvádza, že väčšina Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje tieto služby:

 • odbornú pedagogicko-psychologickú a preventívnu starostlivosť pre deti a mládež,
 • metodickú a informačnú pomoc a konzultácie školám,
 • poradenstvo rodičom (zákonným zástupcom) detí najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvíjania nadania, profesijnej a kariérovej orientácie a prevencie delikventného vývinu,
 • diagnostiku - psychologickú, špeciálno-pedagogickú, sociálnu,
 • špeciálno-pedagogickú reedukáciu,
 • psychoterapiu,
 • určovanie školskej zrelosti,
 • starostlivosť o nadané deti a žiakov,
 • profesijnú orientáciu a voľbu povolania,
 • prevenciu sociálno-patologických javov,
 • odborno-metodickú činnosť pre školy.

 

Niektoré Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ponúkajú deťom aj individuálne stretnutia so psychológom, s ktorým sa môžu porozprávať o tom, čo potrebujú a čo ich trápi. Niekde zase robia rôzne skupinové stretnutia s deťmi a mládežou v školách a v centre, kde sa rozprávajú, hrajú a komunikujú.

Niekedy rodičia váhajú, nie sú si istí, či dozrel čas na návštevu centra. PhDr. Irena Švábová rodičom odporúča, že Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je vhodné navštíviť vtedy:

 • ak sa vám zdá, že má vaše dieťa problémy pri učení, zdá sa vám, že robí zbytočné chyby, zažíva často v škole neúspech,
 • keď dieťa nechce chodiť do školy,
 • ak vaše dieťa nosí veľa poznámok alebo sa mu nedarí rešpektovať školský poriadok,
 • ak máte podozrenie, že je závislé na nejakých návykových látkach,
 • ak vaše dieťa prežíva ťažké obdobie, chodí nerado do školy, prežíva výrazné sklamania,
 • ak sa vám doma nedarí vzájomne sa dohovoriť a rešpektovať,
 • ak má problémy so spolužiakmi, kamarátmi,
 • ak nedodržuje stanovené rodinné pravidlá,
 • ak si nevie vybrať vhodnú strednú školu,
 • ak prežívate vo vzťahu s vaším dieťaťom problém, ktorý sa vám nedarí riešiť a chcete skúsiť novú možnosť.

 

„Návšteva centra nepredstavuje nič zlé, nedôstojné alebo brzdiace ďalší vývin dieťaťa. Väčšinou ide naozaj len o to, že odborníci rodičom poradia, ako ďalej nasmerovať výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Niekedy naozaj stačí jedna – dve návštevy a problém, ktorý ťažil celú rodinu, sa už viac nemusí objaviť,“ konštatuje Irena Švábová. Tiež je dôležité dieťaťu vysvetliť, prečo do poradne ide. Je potrebné mu povedať, že nemá nejakú chybu alebo problém, ale že len v tomto období mu niečo nejde, a tak mu chcete pomôcť a poradiť sa s tými ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a môžu mu pomôcť. Povedzte deťom, že nejdú k lekárovi, ale len do zariadenia, kde sa s ním porozprávajú, že možno bude robiť cvičenia ako v škole, ale nikto ho nebude známkovať a že tie úlohy bude robiť len preto, aby sa zistilo, prečo mu niečo nejde na sto percent.

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.