Ako v texte správne písať číslovky, číslice a dátumy?

Mnoho ľudí robí pri písaní číslic a čísloviek chyby, napriek tomu, že sa v textoch vyskytujú takmer vždy.
Mnoho ľudí robí pri písaní číslic a čísloviek chyby, napriek tomu, že sa v textoch vyskytujú takmer vždy. / Foto: Bigstock/EW

Aj vás vždy trápi ako v texte gramaticky správne zapísať číslovky alebo rôzne dátumy? Pozrite si stručný prehľad, ako by to malo vyzerať.

 

Človek sa môže pomýliť nielen prí písaní íčok, ale aj v iných gramatických javoch. Dnes sa pozrieme na to, ako správne písať číslice, číslovky a dátumy. Najčastejšie chyby, ktoré súvisia s písaním číslic sa dotýkajú medzier či nesprávneho členenia. Pri číslovkách je potrebné dávať pozor, či sa píšu spolu alebo osobitne, ale tiež vedia potrápiť aj íčka. Pozrime sa teda na  stručný prehľad písania čísloviek, dátumov, telefónnych čísel či bankových účtov.

 

Písanie dátumu a časových údajov

Dátum sa môže vyjadriť číselne alebo slovno-číselným spôsobom. Deň sa píše dvoma číslicami vzostupne 01 – 31, mesiac taktiež dvoma číslicami vzostupne 01 –12, rok štyrmi číslicami, v skrátenom tvare sa píše posledné dvojčíslie roka.

V úradných textoch sa mesiace v dátumoch vypisujú vždy slovom: 26. júna 2017. Výnimku tvoria dátumy v tabuľkách, kde sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu vždy nechávajú po interpunkčných znamienkach medzery.

 

Vzostupné písanie dátumov:

Jednotlivé údaje oddeľujeme medzerou. V prípade potreby medzery môžeme vynechať, prípadne sa rok môže písať v skrátenom tvare. Bodku však vynechať nesmieme. Za rokom bodku nepíšeme:

08. 04. 2017

08.04.2017

08.04.17

 

Zostupné písanie dátumov:

Tento zápis používame najmä v medzinárodnej korešpondencii. Rok, mesiac a deň sa píšu základnými číslovkami, medzi jednotlivé údaje sa vkladá spojovník. V prípade potreby sa môže skrátiť rok alebo vynechať spojovník:

2017-04-08

17-04-08

20170408

170408

 

Dátum vyjadrený číslom aj slovom:

Deň píšeme radovou číslovkou s bodkou a mesiac slovom (väčšinou v genitíve), rok číslovkou. Ak pred dátumom píšeme miesto, čiarku nedávame.

8. apríla 2017

Trenčín 8. apríla 2017

Pri písaní dátumu vo vetách je zbytočné pridávať pred dátum výrazy ako: dňa, zo dňa, pretože už samotné čísla vyjadrujú konkrétny deň uvedeného mesiaca a roka.

 

Hodiny

Pri písaní hodín sa medzi celými hodinami a minútami píše bodka a nie čiarka ani dvojbodka (po číselnom údaji musí nasledovať značka h alebo skratka hod.): 17.30 h alebo 17.30 hod. Medzi časovým údajom a značkou jednotky je medzera. V medzinárodnej korešpondencii píšeme dvojmiestne čísla, ktoré sú oddelené dvojbodkou bez medzery:

12:30:35 h

00:07:0:10 h

08:20 h

40:40 min.

Vo vetách píšeme čas bez nuly na začiatku, medzi hodinami a minútami píšeme bodku. Jednotky času môžeme písať aj slovom:

Začiatok stretnutia je o 7.00 h, desiatová prestávka bude od 10.00 – 10.30 h. Doba varenia je 15 minút.

 

Písanie čísel bankových účtov

Čísla bankových účtov píšeme bez medzier. K číslu môžeme pridať kód pobočky banky so spojovníkom alebo ho môžeme od čísla oddeliť lomkou bez medzier:

bankový účet Slovenská sporiteľňa 1234567899

bankový účet Slovenská sporiteľňa 12356-1100

bankový účet 123456789/1100

 

Peňažné sumy

Peňažné sumy môžeme písať nasledujúcim spôsobom:

€ 2345,60

€ 2 345,60

€ 2.345,60

€ 700,00

€ 700,-

 

Písanie telefónnych čísel

Číslo sa uvádza v jeho medzinárodnej podobe. Pred medzinárodnú predvoľbu sa pridáva znak „+“ (bez medzery). Za medzinárodnou predvoľbou a medzerou nasleduje celé číslo vrátane regionálnej predvoľby:

Tel. +32 22758514

Fax +32 22758514

Telefónne čísla sa členia na dvojmiestne skupiny, nepárny počet číslic sa uvádza trojmiestnym číslom na začiatku.

Príklady písania telefónnych čísel a čísel mobilných telefónov:

0844/123 66

095/123 45 66

07/12 34 56 88

00421/857 45

00421/322 45 67

00421/12 34 66 64

0901 123 879

0903 654 111

0905 333 444

0901 987 455

0903 654 555

 

Písanie číslic

Arabské číslice píšeme 0 – 1. Nulu nenahrádzame písmenom O, len v prípade, ak ju nemáme na klávesnici, jednotku môžeme nahradiť malým písmenom l.

 

Rímske číslice píšeme veľkými písmenami abecedy, ak ide o radovú číslovku, dávame za ňou bodku.

 

Kladné čísla pred číslicou píšeme znamienko plus (+), medzi číslo a znamienko medzeru nedávame.

 

Záporné čísla pred číslicou píšeme znamienko mínus (-), medzi číslo a znamienko medzeru nedávame.

 

Desatinné čísla oddeľujeme len desatinnou čiarkou. V mnohých prípadoch sa používa bodka, čo je nesprávne. Ak v riadku za sebou nasleduje viac desatinných čísel, od seba ich oddeľujeme bodkočiarkou s medzerou. Za desatinnú čiarku medzeru nepíšeme, píšeme rovno číslo.

 

Radové číslovky - za číslom píšeme bodku, za ktorou nasleduje vždy medzera.

 

Číslovky vyjadrené číslom

Čísla, ktoré majú viac ako tri číslice vľavo alebo vpravo od desatinnej čiarky, sa členia do trojíc a oddeľujú sa medzerou.

 

Štvormiestne čísla vo vetách alebo v letopočtoch sa píšu bez medzery.

Príklad písania číslic:

22 365,875

95 660 111

2 777,901

 

Rozdelenie čísloviek

Poznáme niekoľko druhov čísloviek.

 

1. základné (koľko, počet)

tri, štyri, štvrtina, veľa, viac, zopár, málo...

 

2. radové (poradie)

druhý, tretí, stý, tisíci, posledný, ostatný...

 

3. skupinové (počet v skupine)

jedni, dvoje, oboje, obe, troje, štvoro, desatoro, viacerí, viacero...

 

4. druhové (počet druhov)

jednaké, jednako, dvojaké, štvorako, mnohorako...

 

5. násobné (násobky, opakovania)

dvakrát, veľakrát, mnohokrát...

jeden raz, dva razy, veľa ráz...

štvornásobný, stonásobná, mnohonásobne...

dvojmo, trojmo...

dvojitý, trojitý, štvorito...

 

URČITÉ

-vyjadrujú presné číslo (tri, päťkrát, desaťnásobný, štvrtina, trojitý)

 

NEURČITÉ

-vyjadrujú počet iba približne (veľa, mnohonásobne, viac ráz, menej)

 

Skloňovanie čísloviek

Číslovky jeden, dva, tri, štyri sú samy sebe vzorom. Nemajú iný vzor.

Číslovky 5 - 99 skloňujeme podľa vzoru päť a všade píšeme mäkké i.

Číslovky zakončené podobne ako podstatné mená skloňujeme podľa vzorov podst. mien: sto – mesto, tisíc – stroj, milión – dub, miliarda – žena...

Číslovky so zakončením rovnakým ako prídavné mená skloňujeme podľa vzorov prídavných mien:

prvý, siedmy, stý, miliónty, dvojaký, pätoraký, storaký, dvojitý, štvoritý, dvojnásobný, mnohonásobný – podľa vzoru pekný

tretí, tisíci – podľa vzoru cudzí

Niektoré číslovky sa neskloňujú, napr. pol, veľa, málo, dvoje, troje, pätoro (všetky skupinové), dvojako, trojako, trikrát, päť ráz, dvojito, trojito, dvojmo, trojmo, štvormo...

 

Pravopis čísloviek

Spolu alebo oddelene?

Desiatky a jednotky

V základnom tvare píšeme desiatky spolu s jednotkami (35-tridsaťpäť, 99-deväťdesiatdeväť).

Ak sa skloňujú, oddeľujeme ich po prípone (tridsiati piati ľudia, v tisícsedemstodeväťdesiatom deviatom roku).

 

Milióny a miliardy

Je potrebné  ich písať osobitne (päť miliónov tristodvadsaťsedemtisícdvestopäťdesiatsedem detí, o dvoch miliónoch tristodvadsaťsedemtisícdvestopäťdesiatich siedmich deťoch)

Skloňovanie vyšších zložených čísloviek

Môžeme ich písať týmito spôsobmi:

Vo vnútri slova sa neskloňujú: o dvadsaťtisícdvestodvadsaťdva deťoch, o dvadsaťtisíc dvesto dvadsaťdva deťoch.

Vo vnútri slova sa skloňujú: o dvadsaťtisícdvestodvadsiatich dvoch deťoch, o dvadsaťtisíc dvesto dvadsiatich dvoch deťoch.

 

Nesklonná číslovka jeden

Číslovka jeden sa neskloňuje.

dvadsaťjeden žien, tridsaťjeden mužom, päťdesiatjeden detí, zápas skončil jeden (gól) nula

 

Jedni alebo jedny?

Jedni sa používa v N životného mužského rodu alebo keď nevieme určiť rod. Inak používame jedny.

Jedni chlapi to videli.

Povedali sme to jedným chlapom.

Stretli sme jedny zaujímavé dievčatá.

Hrali sme sa s jednými krásnymi deťmi.

Boli tam jedny deti.

Jedni prišli.(nevieme určiť rod)

 

Päťkrát, päť ráz

Slová s krát sa píšu spolu (dvakrát, mnohokrát, prvýkrát).

Slová s raz sa píšu oddelene (jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz).

 

Siedmi, ôsmi alebo siedmy, ôsmy?

Pri vzore päť, keď sa jedná o základnú číslovku (počet, koľko?) píšeme vždy –i.

Boli tam všetci ôsmi.

Turnaja sa zúčastnili žiaci siedmich základných škôl.

Siedmim z nás sa to podarilo .

Vo svojich siedmich rokoch krásne spievala.

Pri vzore pekný, keď ide o radové číslovky (poradie, koľký v poradí?) píšeme -y a v N pl. –i.

V cieli skončil siedmy.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa narodili jeho rodičia.

Zúčastnili sa oslavy tridsiatych narodenín.

 

Pomôcka: Pri rozlišovaní medzi počtom a poradím niekedy pomôže dať si číslovku do nominatívu alebo nahradiť číslovku slovom päť a pomôcť si výslovnosťou (v mojich siedmich rokoch- v mojich piatich rokoch).

 

Gramatická prípona v inštrumentáli plurálu

Číslovka dva (obidva, oba), tri majú v I pl. tvary dvoma/-mi, troma/-mi: Prišiel s dvomi/dvoma lektorkami. Prišiel troma/tromi knihami.

 

Písanie spojovníka v číslovkách

3-ročné deti, 30-ročná vojna (zložené slovo);

tank T-35, lietadlo IL-18 (značka lietadla)

 

Písanie bodky za číslicami

Základná číslovka: 15 rokov – nepíšeme bodku.

Radová číslovka: 15. rok – píšeme bodku.

 

Čítanie čísloviek

4/8                                         štyri lomené ôsmimi

4 : 2                                       štyri delené dvomi/dvoma

1 + 1 = 2                                jedna plus jedna je dva

1., 2.                                        po prvé, po druhé

0,5                                           nula celých päť desatín

Bol tam s 3. oddielom.            Bol tam s tretím oddielom.

Boli tam 2 vrecia.                    Boli tam dve vrecia.

 


Zdroje: Pravidlá slovenského pravopisu, ucps.sk
Čítajte viac o téme: Gramatika
Zdieľať na facebooku