Ako si učiteľ môže získať počas školy starších žiakov?

Aby žiaci s učiteľom spolupracovali a chceli sa učiť, musí učiteľ žiakov predovšetkým nadchnúť pre učenie a získať si ich na svoju stranu.
Aby žiaci s učiteľom spolupracovali a chceli sa učiť, musí učiteľ žiakov predovšetkým nadchnúť pre učenie a získať si ich na svoju stranu. / Zdroj: Shutterstock

Študenti i učitelia sa zhodujú v odhadoch, že typický študent efektívne využíva asi tak polovicu z vyučovacej hodiny. Často sú odhady ešte nižšie. Apatické správanie predstavuje určitý prejav protestu proti tomu, že musia byť v škole a že ich to tam nebaví. Toto sú najčastejšie myšlienky apatického študenta, ktoré mu víria v hlave: „Vy, učitelia mi môžete hovoriť, čo chcete, ja si to aj tak urobím po svojom. Mne sa teraz vôbec nechce namáhať s učením a myslite si o mne, čo len chcete. Ja sa odtiaľto potrebujem hlavne dostať a budem robiť len toľko, aby som sa odtiaľto čo najskôr dostal. Ja naozaj neurobím ani o chlp viac navyše, ja potrebujem hlavne ukončiť túto školu. Netúžim po ino, len aby už bolo po maturite, aby som odtiaľto vypadol.“

Práve preto musí učiteľ žiakov predovšetkým nadchnúť pre učenie a získať si ich na svoju stranu. Ako to môžete čo najefektívnejšie urobiť?

 

1. Začnite deliť zodpovednosť

Učitelia sa často správajú tak, ako keby zodpovednosť za úspech detí v škole závisela len od nich. Cítia, ako keby všetky dobré nápady, teda ako pracovať s triedou alebo zvládať problémy, museli pochádzať len od nich. Pritom je často v triede aj 25 študentov, ktorí sú schopní vymýšľať nápady a tiež riešenia problémov. Keď mladí vnímajú, že možnosť rozhodovania má len učiteľ, často s ním odmietajú spolupracovať.

 

2. Dodávajte študentom odvahu

Nielen apatia, ale aj záškoláctvo, vandalizmus a ďalšie typy nevhodného správania sú prejavmi straty odvahy. Mladým ľuďom je potrebné neustále dodávať odvahu. Pomôcť môžu napríklad tieto aktivity:

 

Triedne schôdzky

Každej schôdzke by mal učiteľ venovať týždenne 20-30 minút. Učiteľ môže so žiakmi diskutovať  o možnostiach, ako zlepšiť kvalitu času, ktorý spolu prežívajú. Najdôležitejšou otázkou je, ako vyriešiť záležitosti, ktoré sú prekážkami učenia a dobrých vzájomných vzťahov v triede. Pri prijímaní rozhodnutí sa používa názor väčšiny alebo konsenzus. Ak sa prijíma názor väčšiny, učiteľ musí citlivo vnímať študentov, ktorí v mnohých záležitostiach zostávajú v menšine. Učitelia by nemali rozmaznávať žiakov tým, že pri riešení problémov vezmú na seba najväčší diel zodpovednosti. Ak sa vyskytne problém, je dobré, keď učiteľ nezakrýva pred ním oči, ale prizná, že existuje a je potrebné ho naozaj riešiť. Otvorené priznanie ťažkostí študentov motivuje hľadať riešenia. Vhodné je robiť aj zápisnice, pretože sú tak zaznamenané názory študentov na dlhšiu dobu a učiteľ sa k nim môže spätne vracať a na nič sa nezabudne. Triedne schôdzky môžu učitelia využiť aj na to, aby vysvetlili študentom rôzne ciele ich správania. Môžu uviesť rôzne príklady správania, ktoré sú zamerané na dosiahnutie jednotlivých cieľov. Keď študenti lepšie porozumejú účelom správania – ako je hľadanie rozptýlenia, získavanie pozornosti, moci, odplácanie alebo pri obavách zo zlyhania, snaha zostať sám – budú lepšie pripravení pochopiť a prevziať zodpovednosť za svoje správanie a prispieť k zmene správania iných. Takto môžu skôr pomáhať aj učiteľovi.

Triedne schôdzky môžu štuentom poskytovať vynikajúci tréning pri budovaní zodpovednosti a spolupráce. Môžu sa naučiť, že ak sa dostatočne starajú o to, aby uspokojivo vyriešili problémy, môžu priaznivo ovplyvniť svet, v ktorom žijú. Taktiež sa učia, že ak sa vzdávajú, pravdepodobne nenájdu žiadne vhodné riešenie.

Ak študenti dokážu niečo reálne vyriešiť, veľmi ich to dokáže povzbudiť a získavajú tak silu na riešenie prípadných nových problémov. Učiteľ však musí učiť vidieť realitu reálne. Prospešné je študentom vysvetliť, že niektoré problémy úplne dokáže vyriešiť trieda sama, kým iné problémy vyžadujú účasť školy, obce, mesta, ba dokonca štátu.

Keď žiaci veria, že vy ako učiteľ vážne potrebujete ich pomoc a keď zistia, že môžu mať vplyv na okolie, získate si ich dôveru a chuť spolupracovať.

 

3. Využívajte spoločné priestory

Existujú miesta v škole, ako je napríklad bufet alebo chodby, kde sa učiteľský zbor a študenti môžu počas prestávok stretávať a aj neformálne porozprávať.

 

4. Spoločný obed

Na niektorých stredných školách sa stalo zvykom, že učitelia a študenti jedávajú spoločne v jedálni. Aj pri spoločnom obede sa dá občas diskutovať a aj tak si môžu učitelia získavať náklonnosť žiakov.

 

5. Stretnutia rodičov

Rodičom stredoškolákov nič nebráni v tom, aby sa stretávali a navzájom sa rozprávali o výchove svojich detí. Je dobré si vymieňať zážitky a skúsenosti. Väčšinou sa takto stretávajú rodičia malých detí, ale ukazuje sa, že aj rodičia dospievajúcich detí takéto stretnutia považujú za veľmi užitočné. Dodáva im to odvahu riešiť určité problémy. Skúste ich v tom povzbudiť.

 

6. Dodržujte školský poriadok

Keď sú v škole stanovené jednotné pravidlá a zásady, musia sa aplikovať dôsledne. Ak nie sú dôslední dospelí ani žiaci ich s veľkou pravdepodobnosťou nebudú rešpektovať.

 

7. Získavajte problémových žiakov na užitočné aktivity

Učitelia, ktorí toto skúsili, postrehli podstatné zmeny v správaní študentov. Medzi aktivity, ktoré pomohli problémovým žiakom patria tieto:

  • hranie v divadle,
  • hra na hudobný nástroj,
  • šport,
  • vykonávanie pomocných činností pri rôznych podujatiach,
  • keď študenti pomáhajú zdravotne znevýhodneným žiakom,
  • keď študenti pomáhajú mladším spolužiakom,
  • keď študenti pomáhajú v detských domovoch alebo v domovoch dôchodcov.

 

Ak dovolíte problémovým žiakom pomáhať iným, ich správanie sa väčšinou zmení pozitívnym smerom. Ak učiteľ získa žiakov na svoju stranu, je väčší predpoklad, že do školy budú chodiť radšej a nájdu aj väčší zmysel svojho vzdelávania.

 


Zdroj: Francis X. Walton: Ako porozumieť deťom a adolescentom
Zdieľať na facebooku