Aké komunikačné zlozvyky máme najčastejšie?

Základom dobrých vzťahov na pracoviskách, v školách, ale i v rodinách by mala byť kvalitná komunikácia, vďaka ktorej môžeme predísť rôznym problémom  a vďaka ktorej môžeme zažiť veľa pozitívnych situácií.
Základom dobrých vzťahov na pracoviskách, v školách, ale i v rodinách by mala byť kvalitná komunikácia, vďaka ktorej môžeme predísť rôznym problémom a vďaka ktorej môžeme zažiť veľa pozitívnych situácií. / Foto: Shutterstock

Schopnosť komunikácie začína pozornosťou k ľuďom.
Začína tou neustávajúcou, dychtivou pozornosťou,
pri ktorej človek zabúda na seba. 
(Claude Lévi-Strauss)

Cieľom komunikácie je výmena myšlienok a informácií medzi podávateľom  a prijímateľom v tej istej komunikačnej situácií. Predstavuje dorozumievací proces, spoločenský styk s cieľom výmeny myšlienok, emócií, názorov medzi ľuďmi.  Komunikácia môže prebiehať medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Delíme ju na verbálnu a neverbálnu. Verbálna sa uskutočňuje pomocou slov, neverbálna je označovaná aj za reč tela ( pohľady, mimika, gestá).  Základom dobrých vzťahov na pracoviskách, v školách, ale i v rodinách by mala byť kvalitná komunikácia, vďaka ktorej môžeme predísť rôznym problémom  a vďaka ktorej môžeme zažiť veľa pozitívnych situácií.

Nie vždy sa nám  však darí dodržiavať všetky komunikačné pravidlá, a tak často dochádza v rámci komunikácie aj k rôznym problémom. Pozrime sa bližšie na jednotlivé komunikačné zlozvyky, ktoré môžu vznikať jednak pri načúvaní, ale aj pri oznamovaní informácie.

 

Komunikačné zlozvyky pri načúvaní

Čítanie myšlienok

Tento zlozvyk je jedným z najtypickejších pri načúvaní a súvisí s nedorozumením, ktoré vzniká preto, že do toho, čo nám druhý povedal, si vkladáme určitý význam sami. Môže to byť niečo, čo očakávame dopredu alebo niečo, z čoho máme obavy, či strach. „Čítaním“ myšlienok, akýmsi jasnovidectvom, môžeme postupne vzťahy v rodine, v škole alebo na pracovisku narúšať, ba dokonca vyvolávať pocity podozrenia, neistoty a nedôvery.

 

Prerušovanie a skákanie do reči

Tak, toto je takmer najväčší problém pri komunikácii v školských triedach. Máloktorý žiak dokáže byť trpezlivý, každý chce mať slovo. Keď skáčeme do reči v rámci rodiny, týmto spôsobom vyvolávame v partnerovi pocit, že nie sme spokojní s tým, čo nám hovorí. Dôvod na prerušovanie a skákanie do reči môže byť rôzny. Jedno je však zistené, s takýmito ľuďmi tí ostatní neradi komunikujú.

 

Nereagovanie na oznámenie a absencia spätnej väzby

Ak hovoriacemu nevyšleme signál, že počúvame, môže mať pocit, že nedávame pozor, nerozumieme mu  alebo že ho rovno ignorujeme.

 

Neverbálne odmietanie

Prejavmi neverbálneho odmietania je napríklad to, že sa ľudia pri komunikácii stále vrtia, otáčajú sa k hovoriacemu bokom alebo ich pohľad smeruje každú chvíľu niekde inde. Tieto prejavy môžu hovoriaceho vyviesť z miery a môže ich chápať tak, že ho nepovažujeme za rovnocenného partnera.

 

Ako predísť zlozvykom pri načúvaní?

  • snažte sa toho druhého pozorne počúvať,
  • dávajte pozor, čo ten druhý hovorí, snažte sa mu porozumieť, nedomýšľajte si to, čo v skutočnosti nepovedal,
  • informácie nevnímajte osobne,
  • snažte sa dodržiavať zrakový kontakt a správny postoj tela.

 

Komunikačné zlozvyky pri odovzdávaní informácie

Nepriame vyjadrovanie

Takýto spôsob komunikácie nastáva vtedy, keď z rozličných dôvodv nevieme alebo nechceme priamo povedať to, čo naozaj chceme. Ide o skryté vyjadrovanie, ktorému druhá strana nemusí vôbec porozumieť.

 

Neúprimné vyjadrovanie

Pri tejto forme komunikácie nám ide o to, aby sme vďaka zahmlievaniu pravdy získali nejaké výhody alebo sa vyhli nepríjemnostiam.

 

Prehnané a nadmerné zovšeobecňovanie

Ide o tenedenciu všetko zveličovať, maximalizovať. Tí, čo sa takto vyjadrujú, často používajú slová VŽDY a NIKDY. Kvôli tomuto sa vzťahy iba zhoršujú, partner v komunikácii sa cíti ukrivdený.

 

Značkovanie

Značkovanie nastáva vtedy, keď toho druhého zaradíme  do určitej kategórie. Môže to byť napríklad kategória blbcov, leňochov, príživníkov a podobne. V tomto prípade je oveľa lepšie konkrétne opísať, čo nám vadí a nielen jedným slovom niekoho označiť. Toto vždy vedie len k hádkam, urážkam a k zlým vzťahom.

 

Nesúlad slovného  a mimoslovného vyjadrovania

Hovorí sa, že niekedy povieme viac neverbálne ako verbálne. Nesúlad medzi tým, čo hovoríme a ako sa pri tom tvárime, väčšinou všetci vycítia hneď. Darmo povieme, že s niečím súhlasíme, keď sa pri tom tvárime nahnevane. Náš partner v komunikácii hneď vie, že to nemyslíme úprimne.

 

Únik od témy

Je to sklon prekakovať v priebehu rozhovoru z jednej témy an druhú. Občas sa to môže stať aj preto, lebo dotyčný sa chce vyhnúť konfliktu a nepríjemnú tému presmeruje iným smerom.

 

Ako predísť zlozvykom pri odovzdávaní informácií?

  • snažte sa byť konkrétni a hovorte jasne,
  • priebežne zisťujte, či váš partner v komunikácii rozumie tomu, čo hovoríte,
  • vaša verbálna a neverbálna komunikácia by mala byť v súlade,
  • hovorte otvorene a úprimne prezentujte svoj názor,
  • snažte sa v rámci komunikácie prísť k nejakému záveru.

Zdroj: Kateřina Kantová: Je načase být šťastný
Čítajte viac o téme: Komunikácia
Zdieľať na facebooku