Testovanie 5-2016: Kedy bude testovanie piatakov a ako naň pripraviť deti?

Foto: Shutterstock
Testovanie 5-2016: Kedy bude testovanie piatakov a ako naň pripraviť deti? / Foto: Shutterstock

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.


Testovanie sa uskutoční v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme. T5-2016 elektronickou formou absolvujú vybraní žiaci tzv. certifikačných ZŠ, ktoré boli zapojené do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania". Žiaci budú mať možnosť si vopred vyskúšať testy v elektronickom prostredí.

 

Ako Testovanie 5 prebiehalo vlani?

Test z matematiky riešilo celkovo 43 134 žiakov, z toho 40 911 žiakov v papierovej forme a 2 223 žiakov v elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v teste bola 62,0 %. Dievčatá a chlapci riešili test rovnako s priemernou úspešnosťou 62,0 %. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 61,5 % a v elektronickej forme 70,4 %. Výsledky žiakov z matematiky na štátnych školách (61,4 %), súkromných (73,0 %) a cirkevných školách (68,1 %) boli porovnateľné. Žiaci štátnych škôl tvorili 92,5 % všetkých testovaných žiakov, preto aj ich podiel na tvorbe národného priemeru bol najvyšší. Žiaci zo súkromných škôl tvorili len 1,4 % z testovaných žiakov. Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci z Bratislavského kraja (70,6 %), rozdiel bol stredne vecne významný, a žiaci z Trenčianskeho (66,9 %) a Žilinského kraja (66,4 %), rozdiel bol mierne vecne významný. Test z matematiky riešilo 919 žiakov so ZZ. Priemerná úspešnosť žiakov so ZZ v teste z matematiky bola 50,7 %.

Test zo slovenského jazyka a literatúry riešilo celkovo 40 340 žiakov, z toho 38 251 žiakov v papierovej forme a 2 089 žiakov v elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v teste bola 66,6 %. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 69,0 % a chlapci 64,3 %, pričom priemerné výsledky dievčat a chlapcov sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 66,2 % a v elektronickej forme 73,5 %. Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry na štátnych školách (66,1 %), súkromných (76,6 %) a cirkevných školách (72,6 %) boli zo štatistického hľadiska porovnateľné. Žiaci štátnych škôl tvorili 92,3 % všetkých testovaných žiakov, preto aj ich podiel na tvorbe národného priemeru bol najvyšší. Žiaci zo súkromných škôl tvorili len 1,5 % z testovaných žiakov. Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci z Bratislavského kraja (74,5 %), rozdiel bol stredne vecne významný.

 

S čím mali piataci vlani najväčší problém?

Z výsledkov minuloročného testovania vyplýva, že žiaci mali v teste zo slovenčiny najväčší problém pri určovaní gramatickej kategórie slovesa a pri zápise správneho tvaru konkrétneho slovesa. Darilo sa im pri otázkach zameraných na čítanie s porozumením, ak sa jednalo o vyhľadávanie explicitných informácií. Oblasti z matematiky, ktoré robili žiakom problém, boli geometria a merania. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v oblasti postupností, vzťahov, funkcií, tabuliek a diagramov.


 

Ako sa na testovanie pripraviť?

Učitelia sa zhodujú na tom, že najlepšou prípravou na Testovanie je systematická príprava. Na Testovanie sa nedá pripraviť za pár dní, musí mu predchádzať niekoľkomesačná pravidelná práca s textom. Znalosti žiakov sú však len jedna vec. Strach a tréma zohrávajú pri rôznych skúškach svoje, nehovoriac o Testovaní 5, ktoré je pre 10-ročné deti prakticky prvou dôležitou skúškou v ich živote. Už na prvom stupni ZŠ sa musia deti učiť čítať texty s porozumením a nie mechanicky. Dobré je mať k dispozícii rôzne testy zamerané na čítanie s porozumením a už od tretieho ročníka tieto testy s deťmi robiť. Od štvrtého  ročníka je pre žiakov vhodné precvičovať si svoje vedomosti na testoch s výberom odpovede, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a na rôzne jazykové javy. Takto učitelia zabránia tomu, že piataci budú zaskočení a s úlohami v teste sa stretnú prvý raz. Taktiež je veľmi dôležité, aby si deti čítali úlohy precízne, v prípade potreby aj niekoľkokrát, aby sa dostatočne sústredili, zbavovali sa povrchnosti a vyhli sa tipovaniu. Piataci si tiež musia uvedomiť, že to nie je súťaž na rýchlosť. Nemusia sa ponáhľať, ide o presnosť. Zo skúseností učiteľov je zrejmé, že najviac bodov deti strácajú preto, lebo si zle prečítajú otázku a vyberú zlú odpoveď. Môže za to často tréma a nesústredenosť. A tak je veľmi dôležité, aby žiaci dobre vedeli, čo ich čaká, aké úlohy sa v testoch  približne budú nachádzať. Ukázať im, ako takéto testy vyzerajú, dať im priestor zažiť túto skúšku aj „nanečisto“, ponúknuť im príklady a úlohy podobné tým, ako v skutočnom Testovaní. Možno si dávate otázku, na čo je vlastne Testovanie potrebné. Nuž, učitelia si na základe týchto objektívnych testov budú môcť vytvoriť presnejší obraz o vstupnej úrovni vedomostí, ale aj gramotnosti, či zručnostiach piatakov.

 

Dieťaťu môžete pomôcť aj doma

Ak chcete, aby vaše dieťa na skúškach uspelo, musí sa učiť systematicky a učenie musí byť súčasťou jeho denného režimu. V súčasnosti existuje veľa kníh, v ktorých sa nachádzajú cvičné testy a dostať ich kúpiť na internete alebo v kníhkupectvách. Dieťa si môže učivo pomocou týchto kníh precvičovať aj doma. Pri učení je to ako v športe. Kto chce dosiahnuť úspech, musí pravidelne trénovať, respektíve učiť sa. Úspech v škole často závisí ďaleko viac od domácej prípravy než na tom, aké šikovné  sa deti  narodili. I keď piataci sú ešte dosť malí,  po správnom usmernení vo väčšine prípadov dokážu pochopiť vážnosť situácie a pravidelne sa učeniu venujú. Títo žiaci potom problémy v testovaní nemajú. Dieťa dosahuje v tomto smere najlepšie výsledky vtedy, keď pôsobenie  oboch rodičov a učiteľov je jednotné. Aj v prípade, ak je dieťa z rozvedenej rodiny, pôsobenie oboch rodičov musí byť jednotné.  To znamená, že rodičia majú ten istý názor, ktorý zároveň korešponduje aj s názorom učiteľa. To je tá najlepšia motivácia! Všetkým predsa ide o rovnakú vec  – aby dieťa uspelo. Vytrvalosť a systematickosť v príprave dáva žiakovi obrovskú šancu uspieť. Čím skôr si vytvorí z učenia zvyk, tým lepšie pre neho. V budúcnosti na strednej či vysokej škole ocení skutočnosť, že sa už na základnej škole naučil učiť.

 

Hlavným nepriateľom detí pri Testovaní je často stres

AKO ZVLÁDNUŤ STRES POČAS TESTOVANIA?

  • Upokoj sa – dýchaj pomaly a zhlboka.
  • Otázky v teste čítaj veľmi pozorne a sústredene (na to žiaci často zabúdajú).
  • Prečítaj si ukážky úlohy aj všetky možnosti riešenia úloh.
  • Rieš vždy len jednu úlohu.
  • Otázky čítaj úplne pokojne, podčiarkni si, čo je v nich najdôležitejšie.
  • Zakrúžkuj si otázky, ktoré vieš zodpovedať ako prvé.
  • Zváž, koľko času ti zaberie zodpovedanie každej otázky.
  • Pripočítaj k tomu čas, ktorý potrebuješ na kontrolu celého testu.
  • Zbytočne sa nestresuj a neporovnávaj s ostatnými.

 

Ďalšie články nájdete na : Testovanie 5

 


Zdroj: nucem.sk
Čítajte viac o téme: Testovanie 5
Zdieľať na facebooku