Techniky, ktoré pomáhajú deťom zvládnuť konflikty

  Foto: Bigstock

V živote človeka je veľmi dôležité jeho správanie k iným ľuďom. Súčasťou života sú však aj konflikty. Tie sú v medziľudských vzťahoch prirodzené a vyskytujú sa často. Vyplývajú z toho, že ľudia majú rozdielne názory, zvyky, hodnoty, záujmy. Často si chce každý presadzovať svoju pravdu a nikto nechce ustúpiť. Všetci chcú byť víťazi. Niekedy však stačí malý kompromis, prejav ochoty, snaha o spoluprácu a konflikt sa môže vyriešiť k spokojnosti oboch strán.

Konflikty sa vyskytujú aj v triedach. Učiteľ okrem učenia musí veľa času venovať práve riešeniu konfliktov. Každý konflikt má svoje osobitosti, týka sa rozličných tém, ľudí a situácií. Napriek tomu majú všetky konflikty niekoľko spoločných čŕt. Dôležité je poznať čo najpresnejšie, najobjektívnejšie konfliktnú situáciu, jej zdroje, predmet konfliktu a  možnosti riešenia.

 

Postup riešenia konfliktu môže mať túto postupnosť:

1. Vymedzenie podstaty konfliktu, uvedomenie si toho, čo nám v tejto situácii prekáža, v čom sa názory a ciele oboch strán líšia.

2. Významné je povedať si, prečo chceme konflikt riešiť.

3. Zbieranie a prezentácia informácií týkajúcich sa konfliktu.

4. Podávanie návrhov na riešenie konfliktu, poskytovanie kompromisov a prijímanie kompromisov.

5. Výber najvhodnejších riešení, ich prijatie, vytvorenie kompromisu a dohovor pre správanie sa v budúcnosti a prechádzanie podobným konfliktom.

 

Najčastejšie konštruktívne riešenie konfliktu zlyháva pre vstup emócií do procesu riešenia.Preto je dobré pri postupe riešenia konfliktu kontrolovať a riadiť emócie žiakov (zlosť, sklamanie, smútok, depresiu).Tiež je dôležité preniesť podstatu konfliktu do racionálnej roviny. Vyjasniť si, prečo konflikt vznikol, aké sú možnosti riešenia, zvážiť, či je konflikt skutočne taký podstatný alebo vznikol pre maličkosť. Na základe racionálnej analýzy učíme žiakov preniesť podstatu konfliktu do pokojného rozhovoru, v ktorom je dôležité dodržiavať tieto  zásady:

A. Neponižuj partnera, diskutuj o téme.

B. Nevyťahuj staré hriechy.

C. Hovor a diskutuj pokojne, nenechaj sa vytočiť.

D.Trpezlivosť, sebaovládanie a pokoj v hádke, konflikte sú dôležité, aby sa uvoľnilo napätie.

E. Navrhuj a prijímaj kompromisné riešenia.

 

Riešenie konfliktov v triede

Tieto techniky pomáhajú učiteľom pri riešení konfliktov v triede.

 

1. Ochladzovanie horúcich hláv

Určte si v triede priestor, ktorý bude vyhradený na riešenie problémov. Keď sú žiaci nahnevaní a ešte sa neupokojili, pošlite ich do tochto „chladiaceho kútika“ a povedzte im, aby sa najprv upokojili. Poraďte im, aby sa poriadne nadychovali a vydychovali. Môžu sa aj sústrediť na svoj dych a počítať výdychy a nádychy. Nech sa pokúsia niekoľko minút sedieť takto bez slova.

 

2. Odsunutie riešenia

Keď nie je vhodná chvíľa na riešenie konfliktu alebo momentálne nemáte čas na riešenie konfliktu pre inú  dôležitú prácu, vysvetlite žiakom, že sa konfliktu momentálne nemôžete venovať, ale že sa k nemu vrátite. Vysvetlite žiakom, že niekedy sa veci nemusia hneď vyriešiť, a to najmä vtedy nie, keď odsun riešenia poskytne priestor na upokojenie.

 

3. Výmena rolí

Túto  techniku môžete využiť vtedy, keď žiaci súhlasia s tým, aby ste im pomohli prejsť cez proces riešenia alebo potrebujú vidieť problém z iného hľadiska. Vtedy môžu niektorí žiaci prevziať rolu druhého a počas hrania rolí vyjadrujú, ako sa cítia v úlohe druhého žiaka. V dôležitom momente zastavte hranie rolí a požiiadajte žiakov, aby sa vyjadrili k možnosti riešenia konfliktu. Požiadajte ich tiež, aby zvážili také riešenie, ktoré vyhovuje všetkým stranám.

 

4. Vyrozprávanie sa

Starší žiaci si niekedy dokážu vyriešiť konflikt aj sami. Povedzte im, že môžu ísť na  5 minút do tichej miestnosti, v ktorej sú vyvesené kroky na zvládnutie konfliku a tam môžu riešiť konflikt bez vašej pomoci. Na konci stanoveného času sa ich opýtajte, do ktorej fázy sa dostali. Ak ešte nedospeli k riešeniu, pomôžte im prejsť krokmi riešenia. Za to, čo zvládli, ich pochváľte.

 

5. Sprostredkovateľ

Niekedy je potrebné, aby sa do konfliktu zainteresovala nestranná osoba, ktorá im pomôže identifikovať problém a tvoriť riešenia. Povedzte žiakom, nech každý nerušene porozpráva svoju verziu toho, v čom je problém a čo sa stalo. Nabádajte ich k tomu, aby povedali aj to, čo cítia. Sprostredkovateľ má takto šancu urobiť si reálnejší obraz o vzniknutej situácii a môže im lepšie pomôcť.

 

Konflikty sú potrebné na osobnostný rast a rozvoj. Spôsob, akým človek zvládne konflikt, je dôležitou súčasťou jeho osobnosti. Sebauvedomovanie a sebaporozumenie prispievajú ku konštruktívnemu riešeniu konfliktov. Konflikt v sebe nesie pozitívny potenciál. Či sa konflikt vyrieši,alebo nie, vždy je možnosť rozpoznať a porozumieť potrebám toho druhého. A práve preto je potrebné aj v školách

venovať dostatočný priestor riešeniu konfliktov.

 


ZDROJ: William J. Kreidler: Creative Conflict Resolution
Čítajte viac o téme: Vzťahy medzi deťmi, Konflitky
Zdieľať na facebooku