Ako sa v škole buduje dôvera?

Aby sa mohli stať učitelia skutočnými vzormi pre svojich žiakov a študentov, musia si získať ich dôveru. Inej cesty niet.
Aby sa mohli stať učitelia skutočnými vzormi pre svojich žiakov a študentov, musia si získať ich dôveru. Inej cesty niet. / Ilustračná foto: Bigstock

Ak majú byť školy miestom, kde sa majú budovať základy lepšieho sveta, dnes viac ako inokedy musíme v triedach vytvárať také situácie, ktoré žiakov motivujú pozitívnym smerom. Reálny svet sa deťom zdá často krutý, falošný a bezzásadový. Kde majú spoznávať slušné a láskyplné vzťahy a prístupy, keď nie v rodine a v škole? Jedným z fenoménov, ktorému by sa mali mladí ľudia učiť je aj budovanie dôvery. A najlepšie ju spoznajú vďaka učiteľom, ktorí si s nimi vedia dôverné vzťahy vybudovať. Žiaci si hádam najviac zo všetkého želajú dobrých, chápajúcich a priateľských učiteľov. Veď realita je taká, že si  želajú mať učiteľov, ktorým sa môžu zdôveriť, ktorým môžu veriť, o ktorých sa môžu oprieť a ktorí ich majú radi.

Mnohí učitelia už pochopili, že v škole nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, ale oveľa viac je potrebné formovať dobré vzťahy. Aby sa dosiahol úspech pri rozvoji celej žiakovej osobnosti, treba podporovať pozitívne vzťahy medzi učiteľom a žiakom. Pozitívne vzťahy sa prejavujú vzájomnou dôverou, úctou, povzbudzovaním a spoluprácou. Žiaci cítia potrebu pozitívnych citových väzieb s učiteľom a tie sú často sprevádzané úctou, obdivom a silným citovým putom žiaka k učiteľovi ako životnému vzoru. Rešpekt je síce dôležitý, ale aby ste boli pre svojich žiakov skutočnými vzormi, musíte sa naučiť si vybudovať dôveru. Je dokázané, že žiaci si takýchto učiteľov naozaj vážia, učia sa na ich hodiny, hľadajú u nich uznanie a vážia si aj ich rady.

 

Negatívne vzťahy sa prejavujú citovým chladom, nezáujmom o žiaka, nadradenosťou, podceňovaním, neobjektívnym hodnotením a klasifikáciou. Takéto prístupy vzbudzujú a posilňujú zlý, odmietavý vzťah žiaka ku škole, k učeniu, sebavzdelávaniu, poznávaniu a intelektuálnej práci. Výrazne narúšajú proces formovania osobnosti, narúšajú jeho sebadôveru, sebaúctu, poškodzujú psychické a fyzické zdravie  a ich zdravý vývin v procese výchovy a vzdelávania. Učiteľ s negatívnymi vzťahmi nemôže objaviť potešenie z práce s deťmi. Z uvedeného vyplýva, že budovanie dôvery a formovanie radostnej atmosféry v triedach prospieva obom stranám - žiakom i učiteľom. Ako sa teda buduje dôvera ku žiakom?

 

1.Aktívne počúvajte, čo hovoria vaši žiaci.

Niektorí učitelia žijú v presvedčení, že len oni majú pravdu a často svojim žiakom nevytvárajú ani priestor na to, aby povedali svoj názor alebo dokončili vlastnú myšlienku. Ja viem, že plány a osnovy nepustia, tlačia učiteľa, aby vysvetľoval tému za témou, ale aj napriek tomu, ak sa to len trochu dá, nechajte žiakov vyrozprávať sa. Ak máte v triede veľa žiakov, môžete zvoliť aj písomnú formu. Dajte im čas a priestor na to, aby  sa mohli vyjadriť k téme. Nech povedia alebo napíšu, čo si oni myslia o preberanom učive a podobne. Keď si žiaci všimnú, že vás skutočne zaujíma ich svet a názory, stanú sa ešte viac otvorenejšími. A počúvanie názorov mladšej generácie má veľký význam aj pre učiteľa. Ono sa to možno na prvý pohľad nezdá, ale aj učiteľ sa môže veľa vecí dozvedieť od svojich žiakov. A tak je dobré mať otvorenú myseľ.

 

2. Rozprávajte v triede aj o sebe.

Určite prežívate v triede situácie, keď sa vám do výkladu hodí, že poviete aj niečo o sebe. Nebojte sa povedať svojim žiakom nejakú vlastnú príhodu z mladosti. Takto budú vo vás vidieť nielen človeka, ktorí odovzdáva len informácie, ale aj človeka, ktorý toho  veľa prežil a ktorý okrem učenia prežíva aj iné situácie. Keď občas popri výklade učiva poviete aj nejakú príhodu, vaši žiaci si učivo aj lepšie zapamätajú.

 

3. Neprezrádzajte tajomstvá.

Dôvera sa buduje celý život. Niekedy stačí okamžik a dôveru človek môže stratiť a už nikdy sa mu ju nepodarí získať späť. Ak vám žiaci povedia nejaké informácie zo súkromného života, nikomu o nich nehovorte. Nikdy neviete, kto nedodrží slovo a prezradí ich niekomu ďalšiemu.

 

4. Dodržiavajte slovo.

Ak čokoľvek svojim žiakom sľúbite, snažte sa dodržať slovo. Ak im niečo splniť nemôžete, radšej im to vopred nesľubujte. Ak slovo dodržíte, získate tak nielen rešpekt, ale aj ich dôveru.

 

5. Buďte spravodliví.

Nič nevie viac rozčúliť ako to, keď učiteľ preferuje niektorých žiakov. Túto nespravodlivosť vedia prísne odsúdiť a učiteľovi prestávajú veriť. Aj keď je to niekedy veľmi ťažké, snažte sa týmto situáciám vyvarovať. Snažte sa všetkých rovnako povzbudzovať, pochváliť, ale aj pokarhať. Zaujímajte sa rovnako o všetkých, buďte ku všetkým rovnako milí, usmievajte sa na všetkých a snažte sa približne rovnakú dobu so všetkými komunikovať. I keď je to naozaj veľmi ťažké, skúste sa k tomuto ideálu aspoň priblížiť.

 

6.Snažte sa byť optimistickí.

I keď niekedy  určite nemáte na nič náladu a usmievať sa vám vôbec nechce, predsa len sú aj také dni, keď máte dôvod na dobrú náladu. A tak ju neskrývajte a preneste ju aj do triedy. Žiaci sú radi, keď prevláda v triede optimistická nálada a radosť. V takejto atmosfére si aj viac informácií zapamätajú.

 

Pozitívny postoj k žiakom si vyžaduje láskavosť, zhovievavosť, dobroprajnosť a ochotu počúvať, čo hovoria, aby nestrácali sebaistotu a odvahu vysloviť, čo sa naučili a získali dôveru vo vlastné vedomosti a schopnosti. Dôležitú úlohu vo vzájomnom vzťahu zohráva aj úprimnosť bez ohľadu na sympatie. Vzbudiť dôveru môže len učiteľ, ktorý si uvedomuje dôvody výkyvov v správaní žiaka a dokáže ich pokojne usmerniť. Dnešní učitelia, ktorí chcú mať dobré vzťahy so svojimi žiakmi, by mali byť mimoriadne empatickí, aby dokázali vycítiť pohnútky často aj nepochopiteľných reakcií svojich žiakov. Len vďaka takejto forme vcítenia  dokážu nielen veľa prejavov pochopiť, ale aj správne posúdiť a v konečnom dôsledku i usmerniť svojich žiakov.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku