Sociálne a emocionálne učenie je v školách čoraz dôležitejšie

  Foto: Shutterstock

Potreba akceptácie ľudí rôznych kultúr, inej farby pleti, vierovyznania, či sexuálnej orientácie sa stáva aj v našich podmienkach čoraz naliehavejšou témou. Aj deti v školách pochádzajú z rôznych prostredí a každé z nich je iné. To je dôvodom, prečo je sociálne a emocionálne učenie (SEL) na pôde školy čoraz dôležitejšie. Ideálne, ak sa s ním dokážeme začať už počas prvého stupňa základnej školy.

 

Aké sú výhody sociálneho a emocionálneho učenia?

Sociálne a emocionálne učenie poskytuje základ pre bezpečné a úspešné učenie sa. Zvyšuje schopnosť študentov uspieť v živote, škole a kariére. Výskumy dokazujú, že SEL programy zlepšujú schopnosti študentov o 11 percent, ale taktiež rozvíjajú schopnosti ako empatia, čí ochota deliť sa, znižuje sa riziko depresie a stresu. Deti zo SEL programov takisto radšej chodia do školy.

Takéto programy majú viacero výhod. Žiaci vedia, ako sa ovládať, chápu okolnosti z perspektívy ostatných, vedia sa s nimi spojiť a dokážu urobiť osobné a sociálne rozhodnutia. Žiaci taktiež majú pozitívny prístup k sebe samým, ale aj k ostatným ľuďom okolo nich a úlohám, ktoré si vyžadujú viac sebestačnosti, vytrvalosti, empatie a majú nejaký zmysel. U detí zo SEL programov je tiež možné pozorovať pozitívnejšie sociálne správanie a vzťahy s ich rovesníkmi a dospelými, menej problémov so správaním, či lepšiu dochádzku a známky. Z dlhodobého hľadiska majú tieto deti väčšiu šancu na vytvorenie dobrého rodinného zázemia, lepšie mentálne zdravie či aktívne občianstvo.

Dôležitosť SEL programov je čoraz vyššia, pretože mnohé deti majú problém so správaním, nedokážu zvládať svoje emócie, nie sú empatické, nedokážu nasledovať pravidlá ani riešiť problémy. Takéto deti sú často zdrojom konfliktov, vytvárajú disharmóniu a nemajú zdravé vzťahy.

 

Úspešný SEL program pomáha rozvíjať päť kľúčových schopností.

Sebavedomie

Sebavedomie zahŕňa pochopenie vlastných  emócií, osobných cieľov či hodnôt. Taktiež umožňuje dieťaťu, aby si vedelo uvedomiť a presne pomenovať svoje silné a slabé stránky, vedelo pozitívne myslieť a byť sebestačné. Sebavedomie si vyžaduje schopnosť vedieť rozpoznať, ako sú prepojené myšlienky, pocit a činy.

 

Sebaovládanie

Schopnosť  sebaovládania si vyžaduje schopnosti a prístup, ktoré uľahčujú schopnosť kontrolovať svoje vlastné emócie a správanie. Je to v podstate schopnosť kontrolovania sa. Zahŕňa schopnosť oddialiť uspokojenie, zvládať stres, kontrolovať prvotné impulzy a vytrvanie napriek všetkým výzvam a skúškam, s cieľom dosiahnutia osobných a vzdelávacích cieľov.

 

Sociálna uvedomelosť

Zahŕňa schopnosť pochopiť iných, byť empatický a súcitiť s ľuďmi z rôznych kultúr či zázemí. Taktiež zahŕňa aj schopnosť pochopiť sociálne normy správania a rozoznať dôležitosť rodiny, školy a komunity, ako zdrojov podpory.

Vzťahové zručnosti

Napomáhajú študentom dosiahnuť a udržať si zdravé a hodnotné vzťahy, a taktiež konať v súlade so spoločenskými normami. Tieto schopnosti zahŕňajú jasnú komunikáciu, aktívne počúvanie, spoluprácu, odolávanie nevhodnému spoločenskému tlaku či konštruktívne riešenie konfliktov a vyhľadanie pomoci vtedy, kedy je potrebná.

Zodpovedné rozhodovanie sa

Zahŕňa učenie, ako sa konštruktívne rozhodovať o vlastnom správaní či sociálnych interakciách v rôznych prostrediach. Vyžaduje si schopnosť vedieť zhodnotiť etické normy, bezpečnostné pravidlá, presné normy správania pre rizikové správanie, zdravie a blahobyt seba a iných a ako realisticky vyhodnotiť správanie ostatných.

 

Ako si vytvoriť SEL program?

Škola je považovaná za jedno z miest, kde by sa študenti mali venovať rozvoju týchto zručností. Každý program by mal spĺňať štyri podmienky:

  1. Prepojenie prepojené a koordinované sety aktivít zamerané na rozvoj kľúčových zručností
  2. Aktivitu aktívne formy učenia sa
  3. Zameranie – klásť dôraz na rozvoj  osobnostných a sociálnych zručností
  4. Byť jasný   zameraný na špecifické sociálne a emocionálne zručnosti

 

SEL programy majú taktiež tri hlavné charakteristiky:

  • Efekt. Deti, ktoré sa učia o efektoch a emocionálnych odpovediach vedia rozoznať pocity a vedia, ako o nich rozprávať.
  • Správanie. SEL programy učia a propagujú vzorce pozitívneho správania, taktiky seba-kontroly a schopnosti zamerané na rozvoj zdravých vzťahov. Žiaci vedia že len oni sú zodpovední za svoje správanie a môžu ho plne kontrolovať.
  • Poznanie. Poznanie sa je nevyhnutné pre rozoznanie problémov, zručnosť empatie a schopnosti nájsť riešenia problémov. Programy SEL učia deti o dôležitosti plánovania, riešenia problémov a stanovenia si cieľov.

 

Učiteľ v triede môže o kľúčových schopnostiach učiť klasickým štýlom, avšak mal by vytvoriť aj podmienky pre študentov aby si tieto schopnosti vedeli precvičiť v praxi v rôznych situáciách. Využiť môžete skupinové projekty, či vytvoriť špeciálne projekty určené na jednotlivé zručnosti.

Ak chcete SEL program aj vo svojej škole, učitelia by mali byť trénovaní na to, aby vedeli tieto schopnosti aj efektívne naučiť. SEL je možné zahrnúť do viacerých predmetov, nielen jazyky a občianska výchova, ale aj matematika. Praktiky na podporenie SEL kompetencií je možné zahrnúť  do interakcií počas celého vyučovacieho dňa. Na takéto interakcie je však nevyhnutné, aby mal učiteľ dobrý vzťah so žiakmi. Učiteľ môže napomôcť žiakom byť aktívnymi, vytvoriť sociálno-emotívne kompetencie. Úloha učiteľa spočíva vo vytvorení emocionálnej podpory pre žiaka a  vytvorenia príležitostí pre študentov, ich autonómiu a aktívne zapojenia sa vo vzdelávacom procese.

Úloha školy taktiež nie je zanedbateľná. Škola by mala vytvoriť pravidlá a štruktúry, ktoré umožnia využitie SEL programov a podporu žiakov. Škola si taktiež môže určiť očakávania od žiakov, učiteľov, a hodnoty, na ktoré sa chce zamerať.  Bezpečná a pozitívna škola vedie k pozitívnemu efektu na akademické úspechy žiakov.

Zapojenie rodiny do SEL programu je taktiež možné. Okrem rodiny môžete využiť na podporu SEL kompetencií aj mimoškolské aktivity, ktoré sú perfektnou príležitosťou na vytvorenie nových zručností a ich aplikovanie.

V súčasnosti je už množstvo takýchto programov aj vytvorených, medzi najznámejšie patrí CASEL alebo PATHS.

 


ZDROJE: channing-bete.com, edutopia.org
Zdieľať na facebooku