Spoločenská zodpovednosť firiem a ich aktuálne štipendiá pre študentov

Štipendiá bývajú určené študentom stredných alebo vysokých škôl. Niektoré z programov sú zamerané na mládež z rodín s nízkym alebo minimálnym príjmom. Aj týmto spôsobom si veľké firmy vychovávajú budúcich zamestnancov.
Štipendiá bývajú určené študentom stredných alebo vysokých škôl. Niektoré z programov sú zamerané na mládež z rodín s nízkym alebo minimálnym príjmom. Aj týmto spôsobom si veľké firmy vychovávajú budúcich zamestnancov. / Foto: Raw Pixels

Nielen v prostredí nadnárodných spoločností sa skratka CSR (z anglického Corporate Social Responsibility) používa čoraz častejšie. Preklad do slovenčiny nie je jednotný, spomína sa spoločenská, ale aj sociálna zodpovednosť. Definícií existuje mnoho, no asi najvýstižnejšie je vysvetlenie, že ide o spoločensky zodpovedné aktivity, angažovanosť voči komunite a realizáciu verejnoprospešných projektov.

Téma spoločenskej zodpovednosti firiem je už dlhší čas i na stole Európskej komisie. Aj na jej webstránke kladie dôraz na podporu spoločností, ktoré investujú do projektov v rôznych oblastiach, predovšetkým však do nových zručností a nových pracovných miest, ale tiež do rozvoja mládeže. Práve v poslednej spomínanej oblasti sa nielen cez CSR vytvárajú štipendijné programy. Aj na Slovensku pôsobia spoločnosti, ktoré poskytujú štipendiá a podporujú študentov.

Na deň žien sme priniesli zoznam štipendií, ktoré slovenským študentkám a výskumníčkam poskytujú aj veľké spoločnosti ako Google a L’Oreal. Každý rok sa však otvára viacero štipendijných výziev zabezpečovaných spoločnosťami ako Kia Motors Slovakia, Železnice Slovenskej Republiky, Slovnaft, francúzsky Colas a ďalšie.

Štipendiá bývajú určené študentom stredných alebo vysokých škôl, prípadne obom stupňom vzdelania, niektoré z programov sú zamerané na mládež z rodín s nízkym alebo minimálnym príjmom. Týmto spôsobom si veľké firmy vychovávajú budúcich zamestnancov a zároveň zlepšujú mediálny obraz.

 

Tento krát vám opäť prinášame ponuky štipendií z rôznych oblastí, o ktoré môžu žiadať uchádzači a uchádzačky zo Slovenska. Ponuky sú zoradené chronologicky podľa najaktuálnejšieho a najbližšieho dátumu uzávierky na podávanie žiadosti.

 

Štipendiá do Francúzska pre študentov stavbariny

Francúzska spoločnosť Colas slovenským záujemcom a záujemkyniam už po štvrtý rok poskytuje štipendiá na študijné pobyty vo Francúzsku v odbore stavebné inžinierstvo. V zahraničí možno vďaka nej absolvovať druhý rok magisterského, resp. inžinierskeho štúdia na rôznych školách zapojených do programu a zároveň absolvovať  odbornú prax vo francúzskych pobočkách Colas-u.

Colas má vo svetovom meradle v rámci svojho odboru stavebného priemyslu a údržby cestnej infraštruktúry vedúce postavenie. Na Slovensku pôsobia jej dcérske spoločnosti – Cesty Nitra a ISK, pre ktoré vďaka programu Colas plánuje vychovať budúcich pracovníkov a po návrate z Francúzska ich zamestnať.

 

Podmienky: slovenské občianstvo, študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia, znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2

 

Štipendium: z vlastných nákladov je potrebné uhradiť si len cestovné náklady do Francúzska a späť, avšak štipendiom sú pokryté pobytové náklady (ubytovanie aj strava), zdravotné poistenie, a v rámci štatútu štipendistu francúzskej vlády oslobodenie od zápisného, zabezpečenie ubytovania, nákup odbornej literatúry a ďalšie výhody

 

Uzávierka: 31. marca 2017

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu, podrobnejšie inštrukcie, ako o štipendium požiadať aj zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti možno nájsť na webstránke Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

 

Štipendijná podpora a stáže od juhokórejskej automobilky

KIA Motors Slovakia pôsobiaca v žilinskom kraji poskytla štipendiá spojené s praxou na jej pôde vysokoškolákom a doktorandom v končiacich ročníkoch štúdia v rámci dvoch už realizovaných ročníkoch svojho štipendijného programu.

Ponuku by si mali záložkovať predovšetkým tohtoroční prváci magisterského a inžinierskeho štúdia ako aj študenti druhého ročníka doktorandského štúdia. O rok sa zopakuje a je dobré pamätať na to už dnes.

Štipendium je určené všetkým, ktorí by radi získali profesijné skúsenosti už počas štúdia. Po jeho ukončení ideálne plánujú kariéru v oblastiach ako automatizácia a výrobné systémy, strojárstvo a priemyselné inžinierstvo.

 

Podmienky: odporúčanie vedúceho katedry, výborné študijné výsledky, aktívna znalosť angličtiny a práce s počítačom, flexibilita, komunikatívnosť, orientácia na výsledok a samostatnosť, uchádzač o štipendium by mal byť ochotný mesačne odpraxovať min. 32 hodín a po absolvovaní štúdia zotrvať v pracovnom pomere s KIA Motors Slovakia 1 rok

 

Štipendium: 300 €/mesačne a po ukončení štúdia práca v medzinárodnej spoločnosti

 

Uzávierka: zväčša v januári

 

Detaily výberového procesu a dokumenty potrebné k žiadosti o štipendium ako aj kontakt, kde možno získať viac informácií možno nájsť na webstránke Kia Motors Slovakia.

Kia Motors Slovakia aktuálne na svojej facebookovej fanúšikovskej stránke vyhlásila súťaž Naštartuj svoju kreativitu a vyhraj, zapojiť sa môžu študenti stredných aj vysokých škôl a zamestanci KIE. Automobilka láka na cenu 300 EUR, ktorú udelí najlepšiemu návrhu na nový dizajn propagačných materiálov vrátane polepu autobusov a bilboardov. V prípade záujmu je nutné do 19. marca potvrdiť svoju účasť e-mailom a následne do 31. marca pripraviť projekt aj absolvovať konzultácie.

 

Podpora mladých športových, umeleckých a vedeckých talentov

SLOVNAFT v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou už 10 rokov vďaka programu Talenty mladej Európy podporujú žiakov a žiačky aj študentov a študentky základných, stredných i vysokých škôl, a to v troch oblastiach: šport, umenie a vzdelanie, resp. veda.

 

V školskom roku 2015/16 bolo medzi schválených uchádzačov a uchádzačky rozdelených 66 000 €. Súhrnný účet za všetkých deväť realizovaných ročníkov štipendijného programu možno nájsť na webstránke SLOVNAFT-u, kde sa uvádza, že granty v celkovej hodnote 584 tisíc EUR boli rozdelené medzi 329 štipendistov a štipendistiek z radov detí a mládeže.

 

Na výsledky aktuálneho ročníka sa ešte len čaká, o rok môžeš byť podporeným žiadateľom či žiadateľkou práve ty! Program je prednostne zameraný na podporu uchádzačov a uchádzačiek, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Žiadosť si môžu podať aj talentované deti a mládež, ktorí získali podporu v minulých ročníkoch programu.

 

Prihláška sa podáva online. Každá oblasť má vlastné podrobné kritériá, ktoré je nutné podrobne si prečítať na webstránke programu. Nižšie však uvádzame ich skrátenú verziu.

 

Podmienky: vekový limit pre záujemcov z kategórie šport je 8 až 18 rokov, pre umelcov 10 až 25 rokov a žiadatelia z kategórie veda a vzdelania 12-25 rokov

 

Štipendium: suma, ktorú dieťa, resp. mladý človek pre rozvoj svojho talentu potrebuje a sám si ju nakalkuluje (môže ísť o rôzne náklady spojené s účasťou na reprezentačných či súťažných podujatiach, športové alebo umelecké pomôcky a iné)

 

Uzávierka: každý rok na jeseň

 

Štipendium od ŽSR pre stredoškolákov

V školskom roku 2016/2017 Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR) spustili prvý ročník štipendijného programu pre žiakov  3 a 4. ročníka stredných odborných škôl v Trnave, Šuarnoch a Bratislave. Súčasťou štipendijnej podpory je odborná prax na pracoviskách ŽSR a po ukončení štúdia zamestnanie v odbore, ktorý štipendista, resp. štipendistka vyštudoval(a). Železničný dopravca sľubuje stredoškolákom kariéru v profesiách ako dispečer, výpravca, hlavný alebo návestný majster, vedúci prevádzky, signalista a ďalšie.

 

Podmienky: vek 18 rokov, zdravotná prehliadka a psychologické vyšetrenie, študijný priemer do 2,5

 

Štipendium: v rámci dvoch rokov štúdia 80 EUR/mesiac počas 3. ročníka a 100 EUR/mesiac počas 4. ročníka

 

Uzávierka: viď nižšie uzávierku pre vysokoškolských uchádzačov

 

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

Samotný generálny riaditeľ ŽSR T. Šimoni vysvetľuje pohnútky k vytvoreniu štipendií pre stredoškolských aj vysokoškolských študentov: ,,Spoluprácou s vysokými, ako aj so strednými školami máme ambíciu získať absolventov škôl na vybrané pracovné pozície v rámci ŽSR, ktorých máme v súčasnosti nedostatok.” Železnice Slovenskej Republiky zároveň podporujú aj poslucháčov vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite, a to na strojníckej a stavebnej fakulte, fakulte elektrotechniky aj riadenia a informatiky a tiež prevádzky ekonomiky a dopravy spojov.

 

Podmienky: študent 3. ročníka vybraných fakúlt na Žilinskej univerzite, študijný priemer 2,5 počas celého obdobia štúdia,  zdravotná prehliadka a psychologické vyšetrenie

 

Špecifické podmienky pre uchádzačov z fakulty prevádzky, ekonomiky a dopravy spojov: akýkoľvek ročník vysokoškolského štúdia, nutné počas absolvovania štipendijného programu získať odbornú spôsobilosť OS 15 a následne OS 19

 

Štipendium: do priemeru 1,5 (vrátane) / 150 EUR mesačne, do priemeru 2,5 (vrátane)/ 120 EUR mesačne

Po pilotnom ročníku bude pravdepodobne štipendijný program pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku 2017/18, na podmienky a kritériá na uchádzačov ako aj požadované dokumenty k žiadosti o štipendium si treba počkať. Ak sa dodrží harmonogram prvého ročníka, vyhlásenie bude pred septembrom, a to hlavne na webstránke Železníc Slovenskej Republiky.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku