Akčný plán riešenia šikanovania je zameraný na elimináciu budúcich rizík

  Foto: Bigstock

Bratislava 2. decembra (TASR) - Akčný plán riešenia šikanovania v školách je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach. Vyplýva to z návrhu akčného plánu riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do medzirezortného pripomienkového konania.
      

V kontexte novej právnej úpravy Trestného zákona SR, zavedením osobitnej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania, sa prispieva k vyššej ochrane obetí. A preto je aj akčný plán zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach. "Keďže šikanovanie a v poslednom období aj kyberšikanovanie patria medzi najzávažnejšie negatívne javy v súčasnosti prítomné v školskom prostredí. Nie je to len záležitosť spadajúca do oblasti pedagogiky, ale ide o komplexný psychologický, sociálny, právny a etický problém," uvádza sa v predloženom materiáli.
      

Rezort školstva poznamenal, že je dôležité, aby problematika šikany a kyberšikany práve z dôvodu nebezpečnosti a dosahu na zdravie a často na život detí a mládeže, bola neustále monitorovaná a   vyhodnocovaná. Hlavným cieľom akčného plánu je eliminácia rizík a podmienok vplývajúcich na výskyt šikany v školskom prostredí, ako aj zvyšovanie povedomia o rizikách tohto správania vo fyzickom aj online prostredí.
      

Akčný plán sa zameriava na štyri hlavné ciele. Prvým je zvýšenie odbornosti pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školstve v prístupe k šikane, ďalej posilnenie spolupráce s orgánmi štátnej správy na účel vzájomnej informovanosti a efektívnosti spolupráce. Tretím cieľom je vytvorenie opatrení na elimináciu budúcich rizík a posledným monitoring a posilnenie informovanosti a povedomia o šikane.
      

Rezort školstva predložil materiál do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Zdôvodňuje to naliehavosťou predloženia materiálu na rokovanie vlády SR.

Čítajte viac o téme: Šikana, Kyberšikana
Zdieľať na facebooku