Súťaž: Technológie v rodinách

  Foto: Bigstock

Zaujímajú nás vaše názory a skúsenosti s technológiami. Preto sme pre vás, v spolupráci so spoločnosťou ESET, pripravili súťaž s otázkami, na ktoré by sme radi poznali odpovede. Počas 4 týždňov vám položíme 4 otázky a tí, ktorí odpoviete, sa automaticky zapojíte do súťaže o výhru ročnej Premium licencie aplikácie ESET Parental Control. Celkovo vyžrebujeme 4 výhercov. Viac sa dočítate nižšie v Pravidlách súťaže.

 

Pravidlá súťaže

Organizátorom súťaže je Eduword, s.r.o., Adámiho 23, 84105 Bratislava (ďalej aj „organizátor“ alebo „Eduworld“). Účasť v súťaži sa realizuje výhradne za tu uvedených podmienok. Účasťou v súťaži (pozrite k tomu bod 3) výslovne uznávate platnosť nižšie uvedených podmienok účasti.


1. Kto sa môže zúčastniť v súťaži?

Zúčastniť sa smie každá osoba vo vlastnom mene, ktorá má bydlisko na území Slovenskej republiky, je plne spôsobilá na právne úkony a zapojila sa do ankety na sociálnej sieti Facebook na fanúšikovskej stránke Eduworld SK. Účasť na súťaži je bezplatná.

 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 7. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 8. týchto pravidiel.

 

Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec zamestnanca usporiadateľa a manžel zamestnanca usporiadateľa. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, tak táto nemá nárok na výhru a výhra sa takejto osobe neodovzdá. Zároveň v takom prípade spôsobom uvedeným v bode 7. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. Ak sa výhra takejto osoba už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré bola osoba v zmysle tohto odseku zo súťaže vylúčená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 8. týchto pravidiel.

 

2. Čas trvania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 14.11.2018 od 20:00 hod do jej ukončenia zo strany spoločnosti Eduworld. Súťaž bude rozdelená na viacero súťažných kôl, pričom každé bude trvať týždeň. Súťažné kolá sa konajú 14.11.2018, 21.11.2018, 28.11.2018 a 5.12.2018. Výsledky súťaže budú vyhlásené 6.12.2018 o 20.00 na facebookovej stránke Eduworld SK.

 

3. Ako často sa smiem zúčastniť?

Každý účastník sa môže zapojiť do každého súťažného kola. Účasť je možná do posledného dňa príslušného súťažného kola do 23:59 hodiny vrátane, vyjadrením svojho názoru na otázku v ankete v statuse na sociálnej sieti Facebook, na fanúšikovej stránke Eduworld SK. Súťažiaci vyjadrí svoj názor pomocou kliknutia na tlačítko označené ikonou zdvihnutého palca, srdca alebo inej uvedenej možnosti, prípadne sa vyjadrí formou napísania komentára.

 

4. Ako sa môžem zúčastniť v súťaži?

Predpokladom platného zapojenia sa do súťaže je účasť v našej ankete vyjadrením skúsenosti alebo názoru súťažiaceho.

 

5. Ktoré údaje sú potrebné pre účasť?

Pre účasť v súťaži nie je potrebné vopred zadať žiadne údaje. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom svojich facebookových profilov. Výhercovia budú musieť poskytnúť meno a priezvisko, ako aj e-mailovú adresu za účelom odovzdania výhry.

 

6. Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?

Údaje potrebné na realizáciu a vyhodnotenie súťaže sa ukladajú len na tento účel a používajú sa len v rámci tejto súťaže. Údaje sa elektronicky spracúvajú a používajú v tomto rámci za dodržania príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov.

Údaje sa uschovávajú len tak dlho, ako je to potrebné v rámci tejto dohody za dodržania aplikovateľného práva. Po splnení účelu súťaže za príslušné súťažné údaje vymažú.

Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.

 

7. Kedy budú určení výhercovia?

Zo všetkých účastníkov, ktorí sa platne zapojili v príslušnom súťažnom kole do súťaže, sa za každé súťažné kolo celkovo určí 1 výherca, ktorý (každý z nich) získa 1 ročnú Premium licenciu aplikácie ESET Parental Control. Určenie výhercov sa uskutoční žrebovaním, bez účasti verejnosti, so zachovaním princípu náhodného výberu. Výhercov organizátor určí spôsobom podľa tohto bodu najneskôr do 6.12.2018. Výherca bude následne v priebehu siedmich (7) dní po uskutočnení žrebovania kontaktovaný a to prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook, ktorý využil na svoje zapojenie a bude požiadaný o poskytnutie kontaktných údajov potrebných na doručenie výhry, a to e-mailovej adresy, mena a priezviska.

 

Ak výherca organizátorovi neodpovie v priebehu 14 dní po jeho informovaní v zmysle predchádzajúceho odseku, nárok na výhru prepadá a rovnakým postupom bude určený náhradný výherca.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

 

8. Vylúčenie z účasti v súťaži

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.

Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

    •    využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
    •    sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);
    •    sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby.

Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

 

9. Záverečné ustanovenia

Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto podmienok účasti neúčinné alebo sa takými stali, právna účinnosť ostatných podmienok účasti zostáva nedotknutá. Organizátor si vyhradzuje právo na vykonanie zmien podmienok účasti a súťaž úplne alebo čiastočne prerušiť, keď nastanú prekážky, ktoré ohrozujú integritu súťaže. Technické alebo iné problémy, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti vplyvu, nepodliehajú ručeniu zo strany organizátora. Vymáhanie právnou cestou je vylúčené.


Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

 

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na [email protected], a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia príslušného súťažného kola. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

 

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.eduworld.sk.

 

V Bratislave, dňa 14.11.2018


Eduworld, s.r.o.,

Adámiho 23? 84105 Bratislava

IČO: 46810668
DIČ: 2023615011
Registrácia: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.83934/B

Zdieľať na facebooku